Hjem
Miljø- og landskapsgeografi
Forskningstema

GIS og fjernmåling i miljøforvaltning og planlegging

Det skjer store endringer i jordas arealdekke og landskap som følge av naturlige så vel som menneskeskapte faktorer.

Hovedinnhold

Bruk av fjernmålingsdata og geografiske informasjonssystemer (GIS) er sentrale verktøy for å undersøke tilknyttede problemstillinger i både tid og rom, fra lokal til global skala. Vi studerer hvordan landskap var i fortiden, overvåker dagens tilstand og modellerer fremtiden. Romlige data og analyser gir oss ny kunnskap om endringsprosesser og konsekvensen av disse, og legger dermed grunnlaget for å ta bærekraftige beslutninger innen miljøforvaltning og planlegging.

Gruppen jobber med ulike data (satellitt, droner, flyfoto) og analysetyper (endrings/tidsserieanalyser, maskinlæring, bildetolkning) som oftest i kombinasjon med andre metoder (feltarbeid, kartlegging, intervju). Forskningen har fokus på konsekvenser av endret ressursbruk i ulike typer landskap og på metodeutvikling. GIS som verktøy i for eksempel byplanlegging er også et aktuelt tema.

Eksempler på masterprosjekter

Bryndís Zoëga: Coastal erosion in Iceland and its effects on cultural heritage

Anne Kathrine Wenaas Ribe (2017): ‘We didn’t start the fire’. A geographic approach to study pre-wildfire conditions in a coastal heathland landscape by the use of GIS and remote sensing techniques

Kari Elida Eriksen (2017): “I Need Some Space!” Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space