Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Miljøfaktorer ved MS

Ny oversiktsartikkel: Miljøets betydning ved multippel sklerose

Sammen med andre forskere har Øivind Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en oversiktsartikkel om miljøets betydning ved multippel sklerose i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hovedinnhold

BAKGRUNN

Epidemiologiske studier tyder på at miljøfaktorer spiller en betydelig rolle for utviklingen av multippel sklerose. Vi gir her en oppdatering om miljøets betydning for sykdomsrisiko og sykdomsforløp.

KUNNSKAPSGRUNNLAG

Vi har gjort litteratursøk i PubMed med søkeordet «multiple sclerosis» kombinert med «environment» samt aktuelle miljøfaktorer.

RESULTATER

Det er overveiende sannsynlig at et samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer avgjør hvem som utvikler multippel sklerose. Epstein-Barr-virusinfeksjon, røyking og lave nivåer av vitamin D er de miljøfaktorene som har vist sterkest og mest konsistent assosiasjon med utvikling av sykdommen. Lavt vitamin D-nivå er også forbundet med høy sykdomsaktivitet. Andre aktuelle risikofaktorer er overvekt og høyt saltinntak.

FORTOLKNING

Selv om man i epidemiologiske studier har identifisert en rekke potensielle etiologiske miljøfaktorer og betydningen av disse støttes av eksperimentelle studier, er det fortsatt ikke tilstrekkelige holdepunkter for å fastslå at de spiller en kausal rolle.

 

REFERANSE

Løken-Amsrud, KI, Lossius, A, Torkildsen Ø, Holmøy, T: Miljøets betydning ved multippel sklerose. Tidsskr Nor Legeforen nr. 9, 2015; 135: 856 – 60. Artikkel i pdf. format.pdf