Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose
Ny oversiktsartikkel: Forekomst av multippel sklerose i Norge gjennom 80 år

Forekomst av MS i Norge

Forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.

Hovedinnhold

Helt siden 1935 har det vært foretatt flere epidemiologiske  studier av prevalens og insidens av multippel sklerose (MS) i Norge. Formålet med denne artikkelen var å gi en oversikt over studier av prevalens og insidens av MS i Norge, gi en oppdatering av prevalensen av MS i Norge, og beskrive tidstrender i prevalens og insidens av MS i lys av risikofaktorer, datainnsamling og data. Vi foretok et systematisk søk i PubMed og MEDLINE til november 2014 og brukte søkestrengen «multiple sclerosis incidence in Norway». I tillegg undersøkte vi referanselister i publikasjoner for å finne relevante siteringer. Vi fikk data for forekomsten av MS i Norge på prevalensdagen 31. desember 2013 fra Norsk MS Register og Biobank og Det Norske Pasientregister.

Vi identifiserte 29 artikler. Fra 1961 til 2014 økte prevalensen av MS fra 20 til 203 pr 100, 000 innbyggere, og årlig insidens økte fra 1.9 til 8.0 per 100,000 innbyggere. Prevalensen for hele landet var 208 per 100,000 innbyggere den 31. desember 2013, basert på data fra Norsk Pasientregister.

Den rapporterte prevalensen av MS i Norge ble tidoblet i perioden, og denne økningen har flere årsaker. Gjennom 80 år har nevrologisk helsetjeneste generelt blitt mer tilgjengelig i befolkningen, og nye diagnostiske kriterier har gjort MS diagnosen mer presis og valid. Livsstil og adferd er også i endring, og kjente risikofaktorer slik som vitamin D mangel og røyking, kan ha bidratt til økningen av årlige nye tilfeller av MS. Økt overlevelse av MS kan spille en rolle for stigende forekomst av MS, og denne problemstillingen bør undersøkes i videre studier.

 

Referanse:

Grytten N, Torkildsen Ø, Myhr KM: Time trends in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Norway during eight decades. Acta Neurol Scand Suppl. 2015;132(199):29-36