Hjem

Nanomodellering og Teoretisk kjemi

Hovedinnhold

Teoretisk modellering på flere skalaer både i tid og størrelse er nødvendig...

Hovedverktøyet i forskningsgruppen er kvantekjemi og molekylmodellering, men gruppen har også spisskompetanse innen elektronspektroskopi og syntese, karakterisering og testing av metallbaserte katalysatorer.

De fleste forskningsprosjektene våre kombinerer eksperimentelle studier med teori, hvor teoriens rolle både er å fremskaffe innsikt og å aktivt forutsi molekyler med interessante egenskaper. Gruppen utvikler eget verktøy og programvare for in silico prediksjon av funksjonelle molekyler.

Ansatte

Professor Vidar R. Jensen  (leder)
Professor Knut J. Børve
Professor II Deryn E. Fogg
Professor emeritus Leif J. Sæthre
Forsker Giovanni Occhipinti

Katalyseaktiviteten er rettet mot utvikling av nye prosesser for bruk og foredling av fornybare ressurser som lignin og lipider fra mikroalger. Ved hjelp av katalyse kan slike råstoffer omsettes til biodrivstoff eller nyttige kjemiske byggesteiner, som alkener, som per i dag nesten ukelukkende produseres fra fossile ressurser. Slike byggesteiner kan, blant annet ved hjelp av olefinmetatese, videreforedles til en lang rekke finkjemikalier, naturprodukter, legemidler og polymere.

Sondre Hilmar Hopen Eliasson

Forbetra omdanning av feitt til fornybar plast

Sondre Hilmar Hopen Eliasson disputerer 14.02.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanistic insight for improved catalytic conversion of fatty acids to linear alpha-olefins".