Hjem
Naturgeografi
Forskning

Vann og naturfarer

I følge observasjoner av og prognoser for klimaendringer, kan vi vente oss endringer i både intensitet, frekvens og fordeling av nedbør i framtida. Dette betyr også endringer i frekvensen av, og hvilke områder som er utsatt for, klimarelaterte naturfarer som flom og skred.

Flåmsdalen
Foto/ill.:
Pål Ringkjøb Nielsen

Hovedinnhold

Pågående forskning på instituttet fokuserer på Vestlandet og hvordan hydrologiske system responderer på endringer både i naturlige og menneskeskapte miljø. Vi tar i bruk metoder som geomorfologisk kartlegging i felt og ved fjernmåling som flyfoto og laser data for å finne spor etter tidligere hendelser og avrenningsmønstre, og kobler dette med sedimentkjerner fra innsjøbassenger for å undersøke størrelse og frekvens på hendelser bakover i tid, og instrumentelle data om avrenning og grunnvannstrømning kobles sammen for å få et mer helhetlig bilde av forholdene i et nedbørsfelt. Vi ønsker å bidra til en bedre forståelse av hvordan vannet strømmer over og under bakken og hvordan det påvirker stabiliteten til massene vannet kommer i kontakt med. Vann er både en ressurs og en naturfare, og det er stort behov for en god forvaltning og planlegging som bygger på en god forståelse av hvordan avrenningsforhold og vannressurser påvirkes av endringer i klima, miljø og arealbruk. Vi har derfor som mål å utvikle en sterk tverrfaglig plattform i nært samarbeid med ledende forskere i samfunnsgeografi