Hjem

Forskargruppe i nordisk språk

Bildet til forskargruppa

Forskargruppe i nordisk språk består primært av tilsette og emeritusar ved nordisk. Forskargruppa vart oppretta 19.09.13 og er ein møtestad for tilsette og studentar som forskar på norsk og dei andre nordiske språka (islandsk, færøysk, dansk og svensk). Sidan våren 2018 har vi veksla mellom forskarseminar som er opne for alle, og masterskriveseminar som er opne for masterstudentar og tilsette på nordisk (med opning for andre på førespurnad). Frå hausten 2018 har vi regelbundne fellesseminar med redaktørane i Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka (Revisjonsprosjektet) og Språksamlingane.

Vi samlast til seminar om nordiskforsking med mange ulike innfallsvinklar:

  • norsk som andrespråk
  • norskdidaktikk
  • fonologi, grammatikk og tekstlingvistikk
  • semantikk og pragmatikk
  • dialektar, sosiolektar, språkhaldningar
  • språkhistorie og språkendring
  • personnamn og stadnamn
  • m.m.

Er du interessert i å ha innlegg på forskarseminaret, så kontakt Helga Mannsåker. Forskargruppa har ei e-postliste. Be Helga Mannsåker om å legge deg til!

Er du interessert i å legge fram tekst på skriveseminaret, så kontakt postdoktorstipendiat Randi Neteland.

Program for hausten 2020 (blir oppdatert fortløpande)

Vanleg tid: torsdagar 13:30-15:00

Stad: vil bli opplyst om i forkant av kvart seminar

 

10. september: Skriveseminar for språklig og språkdidaktisk master

 

24. september: Skriveseminar for språklig og språkdidaktisk master

 

15. oktober: Skriveseminar for språklig og språkdidaktisk master

 

5. november: Skriveseminar for språklig og språkdidaktisk master

 

Lenkje til masteroppgåver i nordiske fag frå 2007 til no

Publikasjonar i 2019

BØKER

Stig Jarle Helset og Endre Brunstad (redaktørar): Skriftkulturstudiar i ei brytingstid, utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn og Terje Lohndal (redaktørar): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, utgitt på Novus forlag

Randi Neteland: Koine formation and society. A sociolinguistic study of migration, dialects, and norms in Norwegian industrial towns, utgitt på Lexington Books

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Endre Brunstad, Stig Jarle Helset: "Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga", i boka Skriftkulturstudiar i ei brytingstid

Ann-Kristin Helland Gujord, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen, Ilka Wunderlich: "Språklig praksis og behov blant internasjonalt ansatte på norske universitet og høgskoler", i tidsskriftet Nordand

Thorsteinn Indridason: ""Þá er gott að fela sig inni í lekkerri slá"", i boka Dansað við Úlfar. Nokkur spor stigin til heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22. apríl 2019

Thorsteinn Indridason: "Um eðli og einkenni áhersluforliða í íslensku", i tidsskriftet Íslenskt mál og almenn málfræði

Torodd Kinn: "Framveksten av pseudokoordinasjon med drive", i Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Ane Landøy, Gunnstein Akselberg: "Integrating information literacy into the curriculum", i WBIMLC 2019 Proceedings. Freedom, Accuracy and Truth

Agnete Nesse: "From everyday speech to literary style: The decline of the distant address De in Norwegian during the twentieth century", i Journal of Historical Sociolinguistics

Randi Neteland: "Barns dialekttilegnelse - hvilken betydning har foreldrenes talemål?", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

Margunn Rauset: "Bokmålsordboka og Nynorskordboka - einegga, toegga eller siamesiske tvillingar", i tidsskriftet LexicoNordica

Helge Sandøy: "Osterøymålet - som kom i den språklege skyggen frå Bergen", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

Magnhild Selås og Randi Neteland: Norwegian children's acquisition of the dialect feature r", i RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation

Ivar Utne og Torodd Kinn: "Da Gjert kom til Bergen", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

 

Publikasjonar i 2018

BØKER

Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan Olav Fretland, Ann-Kristin Helland Gujord (redaktørar): Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv, utgitt på Det norske samlaget 

Ann-Kristin Helland Gujord og Gunhild Tveit Randen (redaktørar): Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling, utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Agnete Nesse (redaktør): Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer, utgitt på Novus

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Øivin Andersen og Johan Myking: "Norwegian LSPs", i boka Languages for Special Purposes: An international handbook

Øivin Andersen og Johan Myking: "Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology", i Languages for Special Purposes: An international handbook

Ivar Berg, Edit Bugge, Unn Røyneland og Helge Sandøy: "Geografisk og sosial variasjon", i boka Norsk språkhistorie, bd. II: Praksis

Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan Olav Fretland og Ann-Kristin Helland Gujord: "Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon", i boka Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv

Endre Brunstad: "Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa", i boka Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv

Ann-Kristin Helland Gujord og Silje Ragnhildstveit: "Tverrspråkleg påverknad - status og trendar i norsk andrespråksforsking", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Ann-Kristin Helland Gujord, Randi Neteland og Magnhild Selås: "Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling – ein longitudinell kasusstudie", i tidsskriftet NOA Norsk som andrespråk

Thorsteinn G. Indridason: "On bound intensifiers in Icelandic", i boka The meaning of language

Torodd Kinn: "Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants", i boka Grammaticalization meets Construction Grammar

Torodd Kinn, Kristian Blensenius og Peter Andersson: "Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations", i tidskriftet CogniTextes.

Gjert Kristoffersen: "Tonelagsspredning på Strilelandet", i tidsskriftet Maal og Minne

Helga Mannsåker: "Når psykiatritermar vert metaforar. Ein kasusstudie av uttrykket "politisk autisme"", i tidsskriftet Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Johan Myking, Sylvi Dysvik og Håvard Hjulstad: "Fagspråksarbeid", i boka Norsk språkhistorie, bd. II: Praksis

Agnete Nesse: "Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler", i boka Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer

Agnete Nesse og Arne Torp: "Dansketiden (1536–1814)", i boka Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer

Ingvild Nistov, Hana Gustafsson og Teresa Cadierno: "Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Ingvild Nistov og Marte Nordanger: "Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Helge Sandøy: "Idéhistoria om norsk språk", i boka Norsk språkhistorie, bd. III: Ideologi

Helge Sandøy: "Samfunnstype og språkleg variasjon", i boka Dansk til det 21. århundrede sprog og samfund

Elena Volodina, Maarten Janssen, Therese Lindström Tiedemann, Nives Mikelić Preradović, Silje Ragnhildstveit, Kari Tenfjord og Koenraad De Smedt: "Interoperability of second language resources and tools", i boka Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2018

 

Publikasjonar i 2017

DOKTORAVHANDLINGAR

Pernille Fiskerstrand: Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag

Bård Uri Jensen: Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1

Helga Mannsåker: Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri

Marte Nordanger: The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners

Silje Ragnhildstveit: Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier

BØKER

Anne Golden, Scott Jarvis og Kari Tenfjord (redaktørar): Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, utgitt på Multilingual Matters

Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord (redaktørar): Språkmøte i barnehagen, utgitt på Fagbokforlaget

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Edit Bugge, Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord: "Språket i bruk", i boka Språkmøte i barnehagen

Dagmar Andrea Čejka, Ann-Kristin Helland Gujord og Magnhild Selås: "Ein mangfaldig barnehage", i boka Språkmøte i barnehagen

Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad og Kari Tenfjord: "Evaluation of texts in tests: Or, Where is the dog buried?", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Ann-Kristin Helland Gujord: "Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk", i tidsskriftet NOA Norsk som andrespråk

Ann-Kristin Helland Gujord: ""Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen", i tidsskriftet Acta Didactica Norge

Ann-Kristin Helland Gujord: "Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar", i boka Språkmøte i barnehagen

Ann-Kristin Helland Gujord: "The 'perfect' candidate for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Thorsteinn G. Indridason: "Nafnháttur sem fyrri liður? Um vegasalt, kjaftagang, hakkavél og aðrar slíkar samsetningar í íslensku", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Thorsteinn G. Indridason: "Setningarlegar samsetningar í íslensku", i tidsskriftet Íslenskt mál og almenn málfræði

Torodd Kinn: "Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Torodd Kinn: "Norwegian masse: from measure noun to quantifier", i boka The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, frå Bergen Language and Lingustics Studies

Gjert Kristoffersen: "Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan", i boka Ideologi, identitet, intervention frå Helsingfors universitet

Helga Mannsåker: "Er schizofrenitermen moden for skraphaugen?", i Tidsskrift for Den norske legeforening

Signe Nilssen og Torodd Kinn: "A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian", i tidsskriftet Maal og Minne

Inge Særheim og Gunnstein Akselberg: "Scandinavian names and naming in the medieval North Atlantic area", i tidsskriftet Norna-rapporter

Kari Tenfjord, Scott Jarvis og Anne Golden: "Introduction" i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Kari Tenfjord og Torodd Kinn: "Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

 

Publikasjonar i 2016

BØKER

Gunnstein Akselberg, Randi Barndon og Knut Grove (redaktørar): Region og regionalisering, utgitt på Novus

Ole-Jørgen Johannessen: Bergens kalvskinn, utgitt på Riksarkivet

Lars Anders Kulbrandstad og Torodd Kinn: Språkets mønstre, utgitt på Universitetsforlaget

Helge Sandøy (redaktør): Mønster. Norsk språkhistorie I, utgitt på Novus

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Kjersti Rongen Breivega og Sunniva P. Johansen: "Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?", i tidsskriftet Norsklæreren

Knut Grove, Gunnstein Akselberg og Randi Barndon: "Perspektiv på region og regionalisering", i boka Region og regionalisering

Thorsteinn G. Indridason: "Á mörkum afleiðslu og samsetningar? Um orðlíka seinni liði í íslensku", i tidsskriftet Orð og tunga

Thorsteinn G. Indridason: "Icelandic", i boka Word-Formation – An International Handbook of the Languages of Europe på Mouton de Gruyter

Ole-Jørgen Johannessen: "Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590–1647", i tidsskriftet Norna-rapporter

Ole-Jørgen Johannessen: "Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet", i boka Nordfjordboka: kulturhistorisk vegvisar, utgitt på Selja Forlag

Torodd Kinn: "På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni", i tidsskriftet Namn og Nemne

Gjert Kristoffersen: "Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie", i tidsskriftet Maal og Minne

Gjert Kristoffersen: "Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: en kompromissform", i boka Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, utgitt på Novus

Gjert Kristoffersen og Arne Torp: "Fonologi", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Helge Sandøy og Agnete Nesse: "Språkendring", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Ivar Utne: "Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form", i tidsskriftet Norna-rapporter