Hjem

Forskargruppe i nordisk språk

Hovedinnhold

Bildet til forskargruppa

Forskargruppa vart oppretta 19.09.13 og er ein møtestad for tilsette og studentar som forskar på norsk og dei andre nordiske språka (islandsk, færøysk, dansk og svensk). Forskargruppa består primært av vitskapleg tilsette og emeritusar ved nordisk, revisjonsprosjektet, NO-AH og miljøet knytt til Språksamlingane. Sidan våren 2018 har vi veksla mellom forskarseminar som er opne for alle, og masterskriveseminar som er opne for masterstudentar og tilsette på nordisk (med opning for andre på førespurnad).

Vi samlast til seminar om nordiskforsking med mange ulike innfallsvinklar:

  • norsk som andrespråk
  • norskdidaktikk
  • fonologi, grammatikk og tekstlingvistikk
  • semantikk og pragmatikk
  • dialektar, sosiolektar, språkhaldningar
  • språkhistorie og språkendring
  • personnamn og stadnamn
  • m.m.

Er du interessert i å ha innlegg på forskarseminaret, så kontakt Helga Mannsåker (helga.mannsaker@uib.no). Forskargruppa har ei e-postliste. Be Helga Mannsåker om å legge deg til!

Er du interessert i å legge fram tekst på masterskriveseminaret, så kontakt Anne Bredahl (anne.bredahl@uib.no).

Program for våren 2023 (blir oppdatert fortløpande)

Vanleg tid: torsdagar frå 14.15. (Forskargruppeseminara består av eit innlegg på 30-45 minutt pluss etterfølgjande diskusjon. Skriveseminara varer frå 14.15 til 16.00.)

Stad vil variera

 

9. februar, rom 400, HF-bygget:

Ann-Kristin Helland Gujord: Andrespråksutvikling blant innvandrarar med lita eller inga utdanning frå heimlandet

Kva er samanhengen mellom skulegang i heimlandet og andrespråksutvikling? Dette innlegget tar utgangspunkt i ALAN-prosjektet, som undersøkjer språkutvikling blant flyktningar og familiegjenforeinte det første året dei går i norskopplæring. Eg vil først presentere kva som særmerkjer denne gruppa andrespråksinnlærarar av norsk, og kva vi veit om korleis utdanningsbakgrunn påverkar språktileigning. Deretter vil eg, med utgangspunkt i erfaring frå den pågåande datainnsamlinga i ALAN, diskutere korleis ein kan forska på språkutvikling hos denne gruppa. Erfaringa er at fleire av dei etablerte metodane for å studere andrespråksutvikling, ikkje fungerer like godt i denne innlærargruppa.

16. februar: Skriveseminar for masterstudentar

 

16. mars: Skriveseminar for masterstudentar

 

30. mars: Skriveseminar for masterstudentar

 

13. april: Skriveseminar for masterstudentar

 

Lenkje til masteroppgåver i nordiske fag frå 2007 til no

 

Publikasjonar i 2022

BØKER

Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre Otto.
Form og formidling knytt til nynorsken. Cappelen Damm Akademisk 2022 (ISBN 978-82-02-77967-2) 189 s. Skriftkultur(4)

Ragnhildstveit, Silje; Golden, Anne; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Nye innsikter i norsk som andrespråk. Inspirert av Kari Tenfjords forskning. Alvheim og Eide akademisk forlag 2022 (ISBN 978-82-93690-12-2) 282 s.

 

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Anderson, Ragnhild Lie.
«Stao no pao» eller «stå no på»? Ao-lyden hjå to ungdomskull i Sogndal. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12. s. 271-294

Bugge, Edit; Neteland, Randi.
Simplification in 43 varieties of urban Norwegian. Journal of Historical Sociolinguistics 2022 ;Volum 8.(1) s. 89-112

Gammeltoft, Peder; Neteland, Randi.
Språksamlingane - ein mangfaldig forsingsressurs. Maal og Minne 2022 ;Volum 114.(2) s. 3-14
 

Gujord, Ann-Kristin Helland.
Who succeeds and who fails? Exploring the role of background variables in explaining the outcomes of L2 language tests. Language Testing 2022

Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia: Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2022 ;Volum 17.(1) s. 1-15

Gujord, Ann-Kristin Helland; Molde, Else Berit; Olsen, Anna-Marie Kjøde; Wunderlich, Ilka.
Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 113-140

Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre Otto.
Føreord. I: Form og formidling knytt til nynorsken. Cappelen Damm Akademisk 2022 ISBN 978-82-02-77967-2. s. 7-10

Indridason, Thorsteinn Gudmundur.
Leitin að stofninum. Um stofnsamsetningar í íslensku og samanburð við eignarfallssamsetningar. Íslenskt mál og almenn málfræði 2022 ;Volum 43. s. 71-98

Indridason, Thorsteinn Gudmundur.
Suffikskombinasjoner i norsk med adjektivsuffiks på første plass. Hva er tillatt og hva er ikke tillatt?. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 335-351

Kinn, Kari; Hjelde, Arnstein.
Prærielingvistikk og pampaslingvistikk – Prosjektet Norwegian across the Americas. Emigranten 2022 ;Volum 1. s. 35-37

Kinn, Kari; Larsson, Ida.

Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian. Nordic Journal of Linguistics 2022 ;Volum 45.(3) s. 281-309

Kinn, Torodd.

År etter år, skritt for skritt og lag på lag: Tre NPN-konstruksjonar. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 353-376

Larsson, Ida; Kinn, Kari.

Stability and Change in the C-Domain in American Swedish. Languages 2022 ;Volum 7.(4)

Lyse, Gunn Inger; Rauset, Margunn; Dyvik, Helge J. Jakhelln.

Kollokasjonar - språkets R2-D2 og C-3PO. Maal og Minne 2022 ;Volum 114.(2) s. 35-66

Mannsåker, Helga.

Referansebasert analyse av referentkopling: Forslag til ein operasjonell modell. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 167-205

Mannsåker, Helga.

The role of metaphor and metonymy in the portrayal of what is currently called schizophrenia. Metaphorik.de 2022 ;Volum 32. s. 53-94

Myking, Johan.

Frå “språksamlingane” til Språksamlingane - prosessen og vurderingane. Maal og Minne 2022 ;Volum 114.(2) s. 15-34

Nesse, Agnete.

Poetic Resistance: Girls’ Autograph Albums during World War II in Norway. Scandinavian Studies 2022 ;Volum 94.(4) s. 453-474

Nesse, Agnete.

Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900. Analyse av språk og tekst i fire minnebøker.. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022

Neteland, Randi; Kinn, Torodd.

Forord til Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttiårsleitet (red. av Neteland og Kinn). Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1)

Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland.

Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 295-317

Ore, Christian-Emil Smith; Grønvik, Oddrun; Minde, Trond.
Word banks, dictionaries and research results by the roadside. I: Dictionaries and Society Proceedings of the XX EURALEX International Congress,12-16 July 2022, Mannheim, Germany. Mannheim: IDS-Verlag · Leibniz-Institut für Deutsche Sprache 2022 ISBN 978-3-937241-87-6. s. 321-333

Oskarsson, Veturliði; Indridason, Thorsteinn Gudmundur.

Eignarfallssamsetningar með sterkum lýsingarorðum í fyrri lið. Söguleg og samtímaleg úttekt. Íslenskt mál og almenn málfræði 2022 ;Volum 43. s. 99-126

Paulsen, Mikkel Ekeland.

Assessing Word Commonness - Adding dispersion to frequency. International Journal of Corpus Linguistics 2022

Paulsen, Mikkel Ekeland.

Snikstigmatisering. Metonymisk representasjon av muslimar i kronikkar om islamofobi og snikislamisering. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 233-253

Ragnhildstveit, Silje; Golden, Anne; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Kari Tenfjord – en banebryter i andrespråksfeltet. I: Nye innsikter i norsk som andrespråk. Inspirert av Kari Tenfjords forskning. Alvheim og Eide akademisk forlag 2022 ISBN 978-82-93690-12-2. s. 11-19

Rauset, Margunn.

Brukarmedverknad i utvikling av nettsida ordbøkene.no. LexicoNordica 2022 ;Volum 29. s. 97-118

Rauset, Margunn.

Merkelappar brukte på bokmål og nynorsk med subvarietetar. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2022 ;Volum 12.(1) s. 207-232

Rauset, Margunn; Losnegaard, Gyri Smørdal; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Kyrkjebø, Rune; De Smedt, Koenraad.
Words, Words! Resources and Tools for Lexicography at the CLARINO Bergen Centre. I: CLARIN. The Infrastructure for Language Resources. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2022 ISBN 9783110767346. s. 537-560

DOKTORAVHANDLINGAR

Johansen, Hilde.
Bestemt og ubestemt. En korpusbasert studie av morsmålets rolle for bruk av bestemte og ubestemte former hos norskinnlærere uten grammatisk bestemthet i morsmålet".. Bergen: Universitetet i Bergen 2022 471 s.

Rauset, Margunn.
Frasar til besvær? Studiar av norm og bruk i norsk fraseologi. Bergen: Universitetet i Bergen 2022 (ISBN 9788230866634) 440 s.

Publikasjonar i 2021

BØKER

Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg; Opedal, Jon Hove. Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2021 (ISBN 978-82-03-40596-9) 464 s.

Haugen, Tor Arne; Myklebost, Svenn-Arve; Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre Otto. Språk, tekst og medvit. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-0273139-7) 195 s.

Indridason, Thorsteinn Gudmundur. Möggubrár heklaðar Margréti Jónsdóttur sjötugri 21. mars 2021. Reykjavík, Ísland: Rauðhetta, útgáfufélag 2021 (ISBN 978-9935-24-973-9) 182 s. rapport (red.)

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Gujord, Ann-Kristin Helland. "Crosslinguistic Influence." I: The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Corpora. Routledge 2021 ISBN 9780815352877. s. 345-357

Gujord, Ann-Kristin Helland. "Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå." NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021 ;Volum 39. s. 177-205

Gujord, Ann-Kristin Helland; Jensen, Bård Uri; Opsahl, Toril. Forord og redaksjonelt arbeid med temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk 2021 ;Volum 38.(1-2) s. 3-5

Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild. "Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation." RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2021 ;Volum 53. s. 5-36

Gujord, Ann-Kristin Helland; Olsen, Anna-Marie Kjøde. "Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje?" Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 ;Volum 105.(4) s. 385-396

Indridason, Thorsteinn Gudmundur. "Af hverju góðlátlegur en ekki *góðleglátur? Um leyfilegar og óleyfilegar viðskeytaraðir í íslensku." Ord og tunga 2021 s. 69-109

Kinn, Kari. "Split possession and definiteness marking in American Norwegian." Nordic Journal of Linguistics 2021 ;Volum 44. s. 182-219

Kinn, Torodd. "'... men ble stående ansikt til ansikt i time etter time'. Norske NPN-konstruksjonar." Maal og Minne 2021 (1) s. 65-98

Kinn, Torodd. "Regular and compositional aspects of NPN constructions." Journal of Linguistics 2021 s. 1-35

Kristoffersen, Gjert. "Tonal Variation and Change in Dalarna Swedish." Journal Of Germanic Linguistics 2021 ;Volum 33.(2) s. 179-233

Nesse, Agnete. "En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714-1722." Maal og Minne 2021

Nesse, Agnete. "Språkendring som følge av innvandring: Bergensk gjennom 950 år." REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora 2021

Olsen, Anna-Marie Kjøde. "Adjektivlæring hos vaksne innlærarar av norsk – ein empirisk studie." NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2021 ;Volum 39.(1) s. 149-176

Publikasjonar i 2020

DOKTORAVHANDLINGAR

Schjetne, Nina: Spor av språkbrudd hos internasjonalt adopterte barn

BØKER

Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032306) 238 s.

Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Brunstad, Endre; Holm, Elisabeth Solberg; Aanes, Elin; Bones, Sigrun:

Grip teksten. Norskg VG1. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co 2020 (ISBN 978-82-03-40594-5) 464 s.

Juuhl, Gudrun Kløve; Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202693527) Volum 2. 306 s.

Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215035710) 252 s.

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi: "Å studere til master i norsk – skulens største fag". I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 12-27

Anderson, Ragnhild Lie: "Haldningar til strilemål i og rundt Bergen". Målbryting 2020 (11) s. 23-52

Brunstad, Endre: "Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell". I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. s. 171-202

Helset, Stig Jarle; Brunstad, Endre: "Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet". I: Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202693527. s. 93-118

Indridason, Thorsteinn G.: "Derivational Networks in Icelandic". I: Derivational Networks Across Languages. De Gruyter Mouton 2020 ISBN 978-3110686494. s. 179-188

Kinn, Kari: "Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk". NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2020 ;Volum 38.(1) s. 133-147

Kinn, Kari: "High and low phases in Norwegian nominals: Evidence from ellipsis, psychologically distal demonstratives and psychologically proximal possessives". I: Syntactic architecture and its consequences II: Between syntax and morphology. Language Science Press 2020 ISBN 978-3-96110-288-4. s. 435-450

Kinn, Kari: "Stability and attrition in American Norwegian nominals: a view from predicate nouns". Journal of Comparative Germanic Linguistics 2020

Kinn, Kari; Larsson, Ida: "Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk". Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ;Volum 11.(2) s. 201-224

Kristoffersen, Gjert: "Lenisering etter kort vokal: reliktfenomen eller opphav?". Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 s. 225-241

Kulbrandstad, Lise Iversen; Tenfjord, Kari: "Innramming av et forskningsfelt. Forskning om norsk som andrespråk i lys av et utvalg doktorgradsavhandlinger". I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900422 s. 109-134

Mannsåker, Helga: «'Den splitta personlegdomen' – Schizofreni som metafor i norske tekstar". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 52(2) 2020 s. 100-115

Mannsåker, Helga; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte: "Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk". I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900422. s. 79-105

Myking, Johan: "Norsk Ordbok og heimelsfolk frå Nordhordland". I: Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 978-828390-032-3.

Myking, Johan: "Term Formation – Is There a State of the Art?". Terminologija 2020 ;Volum 27 (2020) s. 6-30

Myking, Johan; Grønvik, Oddrun; Helset, Stig Jarle: "Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h". I: Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden. Helsingfors: Nordisk föreningen för lexicografi 2020 ISBN 978-952-7359-03-7. s. 235-244

Nesse, Agnete: "Historisk sosiolingvistikk. En fruktbar utvidelse av språkhistoriedisiplinen". I: Målbryting 2020 s. 1-22

Nesse, Agnete: "Variasjon og endring i norsk skriftspråk". I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306.

Neteland, Randi: "Kvalitative intervju i norskfaglige masteroppgaver". I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710. s. 50-65

Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge: "Å designe og gjennomføre eit forskingsprosjekt". I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710. s. 12-25

Paulsen, Mikkel Ekeland: "Svartsjuk tankelesing på vandresafari - en modell for bedømmelse av sammensatte ords gjennomsiktighet". I: LexicoNordica 2020

Rauset, Margunn; Myking, Johan: "Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid)". I: Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 978-828390-032-3. s. 167-173

Samdal, Gunn Inger Lyse: "Ut med adamsslekt og inn med arveprinsesse? Leksikografiske metodar i revisjonen av BOB og NOB". I: Nordiske Studier i Leksikografi (NSL) 2020 ;Volum 15. s. 215-224

Samdal, Gunn Inger Lyse; Svardal, Terje: «'Den raude rase' og 'negerfolk': kontroversielle ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka". I: LexicoNordica 2020 ;Volum 27. s. 77-96

Selback, Bente: «'Å nei, det ordet er ikkje lov på nynorsk!' Eller ...? Om parallell redigering av to norske ordbøker". I: Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden. Helsingfors: Nordisk föreningen för lexicografi 2020 ISBN 978-952-7359-03-7. s. 297-305

Publikasjonar i 2019

BØKER

Stig Jarle Helset og Endre Brunstad (redaktørar): Skriftkulturstudiar i ei brytingstid, utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Jan Kristian Hognestad, Torodd Kinn og Terje Lohndal (redaktørar): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen, utgitt på Novus forlag

Randi Neteland: Koine formation and society. A sociolinguistic study of migration, dialects, and norms in Norwegian industrial towns, utgitt på Lexington Books

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Endre Brunstad, Stig Jarle Helset: "Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga", i boka Skriftkulturstudiar i ei brytingstid

Ann-Kristin Helland Gujord, Else Berit Molde, Anna-Marie Kjøde Olsen, Ilka Wunderlich: "Språklig praksis og behov blant internasjonalt ansatte på norske universitet og høgskoler", i tidsskriftet Nordand

Thorsteinn Indridason: ""Þá er gott að fela sig inni í lekkerri slá"", i boka Dansað við Úlfar. Nokkur spor stigin til heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22. apríl 2019

Thorsteinn Indridason: "Um eðli og einkenni áhersluforliða í íslensku", i tidsskriftet Íslenskt mál og almenn málfræði

Torodd Kinn: "Framveksten av pseudokoordinasjon med drive", i Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Ane Landøy, Gunnstein Akselberg: "Integrating information literacy into the curriculum", i WBIMLC 2019 Proceedings. Freedom, Accuracy and Truth

Agnete Nesse: "From everyday speech to literary style: The decline of the distant address De in Norwegian during the twentieth century", i Journal of Historical Sociolinguistics

Randi Neteland: "Barns dialekttilegnelse - hvilken betydning har foreldrenes talemål?", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

Margunn Rauset: "Bokmålsordboka og Nynorskordboka - einegga, toegga eller siamesiske tvillingar", i tidsskriftet LexicoNordica

Helge Sandøy: "Osterøymålet - som kom i den språklege skyggen frå Bergen", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

Magnhild Selås og Randi Neteland: Norwegian children's acquisition of the dialect feature r", i RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation

Ivar Utne og Torodd Kinn: "Da Gjert kom til Bergen", i boka Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen

 

Publikasjonar i 2018

BØKER

Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan Olav Fretland, Ann-Kristin Helland Gujord (redaktørar): Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv, utgitt på Det norske samlaget 

Ann-Kristin Helland Gujord og Gunhild Tveit Randen (redaktørar): Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling, utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Agnete Nesse (redaktør): Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer, utgitt på Novus

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Øivin Andersen og Johan Myking: "Norwegian LSPs", i boka Languages for Special Purposes: An international handbook

Øivin Andersen og Johan Myking: "Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology", i Languages for Special Purposes: An international handbook

Ivar Berg, Edit Bugge, Unn Røyneland og Helge Sandøy: "Geografisk og sosial variasjon", i boka Norsk språkhistorie, bd. II: Praksis

Eli Bjørhusdal, Edit Bugge, Jan Olav Fretland og Ann-Kristin Helland Gujord: "Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon", i boka Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv

Endre Brunstad: "Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa", i boka Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv

Ann-Kristin Helland Gujord og Silje Ragnhildstveit: "Tverrspråkleg påverknad - status og trendar i norsk andrespråksforsking", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Ann-Kristin Helland Gujord, Randi Neteland og Magnhild Selås: "Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling – ein longitudinell kasusstudie", i tidsskriftet NOA Norsk som andrespråk

Thorsteinn G. Indridason: "On bound intensifiers in Icelandic", i boka The meaning of language

Torodd Kinn: "Pseudocoordination in Norwegian. Degrees of grammaticalization and constructional variants", i boka Grammaticalization meets Construction Grammar

Torodd Kinn, Kristian Blensenius og Peter Andersson: "Posture, location, and activity in Mainland Scandinavian pseudocoordinations", i tidskriftet CogniTextes.

Gjert Kristoffersen: "Tonelagsspredning på Strilelandet", i tidsskriftet Maal og Minne

Helga Mannsåker: "Når psykiatritermar vert metaforar. Ein kasusstudie av uttrykket "politisk autisme"", i tidsskriftet Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Johan Myking, Sylvi Dysvik og Håvard Hjulstad: "Fagspråksarbeid", i boka Norsk språkhistorie, bd. II: Praksis

Agnete Nesse: "Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler", i boka Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer

Agnete Nesse og Arne Torp: "Dansketiden (1536–1814)", i boka Norsk språkhistorie, bd. IV: Tidslinjer

Ingvild Nistov, Hana Gustafsson og Teresa Cadierno: "Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Ingvild Nistov og Marte Nordanger: "Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga", i boka Norsk som andrespråk perspektiver på læring og utvikling

Helge Sandøy: "Idéhistoria om norsk språk", i boka Norsk språkhistorie, bd. III: Ideologi

Helge Sandøy: "Samfunnstype og språkleg variasjon", i boka Dansk til det 21. århundrede sprog og samfund

Elena Volodina, Maarten Janssen, Therese Lindström Tiedemann, Nives Mikelić Preradović, Silje Ragnhildstveit, Kari Tenfjord og Koenraad De Smedt: "Interoperability of second language resources and tools", i boka Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2018

 

Publikasjonar i 2017

DOKTORAVHANDLINGAR

Pernille Fiskerstrand: Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag

Bård Uri Jensen: Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1

Helga Mannsåker: Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri

Marte Nordanger: The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners

Silje Ragnhildstveit: Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier

BØKER

Anne Golden, Scott Jarvis og Kari Tenfjord (redaktørar): Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, utgitt på Multilingual Matters

Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord (redaktørar): Språkmøte i barnehagen, utgitt på Fagbokforlaget

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Edit Bugge, Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord: "Språket i bruk", i boka Språkmøte i barnehagen

Dagmar Andrea Čejka, Ann-Kristin Helland Gujord og Magnhild Selås: "Ein mangfaldig barnehage", i boka Språkmøte i barnehagen

Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad og Kari Tenfjord: "Evaluation of texts in tests: Or, Where is the dog buried?", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Ann-Kristin Helland Gujord: "Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk", i tidsskriftet NOA Norsk som andrespråk

Ann-Kristin Helland Gujord: ""Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen", i tidsskriftet Acta Didactica Norge

Ann-Kristin Helland Gujord: "Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar", i boka Språkmøte i barnehagen

Ann-Kristin Helland Gujord: "The 'perfect' candidate for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Thorsteinn G. Indridason: "Nafnháttur sem fyrri liður? Um vegasalt, kjaftagang, hakkavél og aðrar slíkar samsetningar í íslensku", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Thorsteinn G. Indridason: "Setningarlegar samsetningar í íslensku", i tidsskriftet Íslenskt mál og almenn málfræði

Torodd Kinn: "Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Torodd Kinn: "Norwegian masse: from measure noun to quantifier", i boka The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, frå Bergen Language and Lingustics Studies

Gjert Kristoffersen: "Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan", i boka Ideologi, identitet, intervention frå Helsingfors universitet

Helga Mannsåker: "Er schizofrenitermen moden for skraphaugen?", i Tidsskrift for Den norske legeforening

Signe Nilssen og Torodd Kinn: "A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian", i tidsskriftet Maal og Minne

Inge Særheim og Gunnstein Akselberg: "Scandinavian names and naming in the medieval North Atlantic area", i tidsskriftet Norna-rapporter

Kari Tenfjord, Scott Jarvis og Anne Golden: "Introduction" i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Kari Tenfjord og Torodd Kinn: "Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

 

Publikasjonar i 2016

BØKER

Gunnstein Akselberg, Randi Barndon og Knut Grove (redaktørar): Region og regionalisering, utgitt på Novus

Ole-Jørgen Johannessen: Bergens kalvskinn, utgitt på Riksarkivet

Lars Anders Kulbrandstad og Torodd Kinn: Språkets mønstre, utgitt på Universitetsforlaget

Helge Sandøy (redaktør): Mønster. Norsk språkhistorie I, utgitt på Novus

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Kjersti Rongen Breivega og Sunniva P. Johansen: "Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?", i tidsskriftet Norsklæreren

Knut Grove, Gunnstein Akselberg og Randi Barndon: "Perspektiv på region og regionalisering", i boka Region og regionalisering

Thorsteinn G. Indridason: "Á mörkum afleiðslu og samsetningar? Um orðlíka seinni liði í íslensku", i tidsskriftet Orð og tunga

Thorsteinn G. Indridason: "Icelandic", i boka Word-Formation – An International Handbook of the Languages of Europe på Mouton de Gruyter

Ole-Jørgen Johannessen: "Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590–1647", i tidsskriftet Norna-rapporter

Ole-Jørgen Johannessen: "Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet", i boka Nordfjordboka: kulturhistorisk vegvisar, utgitt på Selja Forlag

Torodd Kinn: "På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni", i tidsskriftet Namn og Nemne

Gjert Kristoffersen: "Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie", i tidsskriftet Maal og Minne

Gjert Kristoffersen: "Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: en kompromissform", i boka Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, utgitt på Novus

Gjert Kristoffersen og Arne Torp: "Fonologi", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Helge Sandøy og Agnete Nesse: "Språkendring", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Ivar Utne: "Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form", i tidsskriftet Norna-rapporter