Hjem

Forskargruppe i nordisk språk

Bildet til forskargruppa

Forskargruppe i nordisk språk (oppretta 19.09.13) er ein møtestad for tilsette og studentar som forskar på norsk og dei andre nordiske språka (islandsk, færøysk, dansk og svensk). Sidan våren 2018 har vi veksla mellom forskarseminar som er opne for alle, og masterskriveseminar som er opne for masterstudentar og tilsette på nordisk (med opning for andre på førespurnad). Frå hausten 2018 har vi regelbundne fellesseminar med Revisjonsprosjektet for Bokmåls- og Nynorskordboka og Språksamlingane.

Vi samlast til seminar om nordiskforsking med mange ulike innfallsvinklar:

  • norsk som andrespråk
  • norskdidaktikk
  • fonologi, grammatikk og tekstlingvistikk
  • semantikk og pragmatikk
  • dialektar, sosiolektar, språkhaldningar
  • språkhistorie og språkendring
  • personnamn og stadnamn
  • m.m.

Er du interessert i å ha innlegg på forskarseminaret, så kontakt Torodd Kinn. Forskargruppa har ei e-postliste. Be Torodd Kinn om å legge deg til!

Er du interessert i å legge fram tekst på skriveseminaret, så kontakt Tor R. Hjelmtveit.

Program for hausten 2018

Vanleg tid: torsdagar 13:15-15:00

Vanleg stad: HF-bygget rom 435

30. august: forskargruppeseminar: Marta Kirilova (Københavns universitet): Dansk på arbejde - behov og praksis i et sprogideologisk perspektiv

20. september: masterseminar: Marianne van Baar, prosjekt om læringsstrategiar i andrespråkstileigning

 

4. oktober: masterseminar: Tor Ragnar Hjelmtveit, prosjekt om metaforar om seksualitet og identitet

 

22. november: revisjonsprosjektseminar: Tor Erik Jenstad (NTNU) og Oddrun Grønvik (UiO)

 

Lenkje til masteroppgåver i nordiske fag frå 2007 til no

 

Publikasjonar i 2017

DOKTORAVHANDLINGAR

Pernille Fiskerstrand: Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag

Bård Uri Jensen: Leksikosyntaktiske trekk og skriveverktøy. En kvantitativ undersøkelse av tekster skrevet for hånd og på tastatur av elever i VG1

Helga Mannsåker: Schizofrene symptom og splitta sinn: Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri

Marte Nordanger: The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners

Silje Ragnhildstveit: Genus og transfer når norsk er andrespråk. Tre korpusbaserte studier

BØKER

Anne Golden, Scott Jarvis og Kari Tenfjord (redaktørar): Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus, utgitt på Multilingual Matters

Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord (redaktørar): Språkmøte i barnehagen, utgitt på Fagbokforlaget

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Edit Bugge, Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord: "Språket i bruk", i boka Språkmøte i barnehagen

Dagmar Andrea Čejka, Ann-Kristin Helland Gujord og Magnhild Selås: "Ein mangfaldig barnehage", i boka Språkmøte i barnehagen

Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad og Kari Tenfjord: "Evaluation of texts in tests: Or, Where is the dog buried?", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Ann-Kristin Helland Gujord: "Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk", i tidsskriftet NOA Norsk som andrespråk

Ann-Kristin Helland Gujord: ""Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen", i tidsskriftet Acta Didactica Norge

Ann-Kristin Helland Gujord: "Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar", i boka Språkmøte i barnehagen

Ann-Kristin Helland Gujord: "The 'perfect' candidate for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Thorsteinn G. Indridason: "Nafnháttur sem fyrri liður? Um vegasalt, kjaftagang, hakkavél og aðrar slíkar samsetningar í íslensku", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Thorsteinn G. Indridason: "Setningarlegar samsetningar í íslensku", i tidsskriftet Íslenskt mál og almenn málfræði

Torodd Kinn: "Den trassige verbforma: presens partisipp og kongruensproblem i pseudokoordinasjon", i boka Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum frå Fróðskapur. Faroe University Press

Torodd Kinn: "Norwegian masse: from measure noun to quantifier", i boka The Very Model of a Modern Linguist - in honor of Helge Dyvik, frå Bergen Language and Lingustics Studies

Gjert Kristoffersen: "Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan", i boka Ideologi, identitet, intervention frå Helsingfors universitet

Helga Mannsåker: "Er schizofrenitermen moden for skraphaugen?", i Tidsskrift for Den norske legeforening

Signe Nilssen og Torodd Kinn: "A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian", i tidsskriftet Maal og Minne

Inge Særheim og Gunnstein Akselberg: "Scandinavian names and naming in the medieval North Atlantic area", i tidsskriftet Norna-rapporter

Kari Tenfjord, Scott Jarvis og Anne Golden: "Introduction" i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

Kari Tenfjord og Torodd Kinn: "Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages", i boka Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning

 

Publikasjonar i 2016

BØKER

Gunnstein Akselberg, Randi Barndon og Knut Grove (redaktørar): Region og regionalisering, utgitt på Novus

Ole-Jørgen Johannessen: Bergens kalvskinn, utgitt på Riksarkivet

Lars Anders Kulbrandstad og Torodd Kinn: Språkets mønstre, utgitt på Universitetsforlaget

Helge Sandøy (redaktør): Mønster. Norsk språkhistorie I, utgitt på Novus

ARTIKLAR OG KAPITTEL

Kjersti Rongen Breivega og Sunniva P. Johansen: "Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa?", i tidsskriftet Norsklæreren

Knut Grove, Gunnstein Akselberg og Randi Barndon: "Perspektiv på region og regionalisering", i boka Region og regionalisering

Thorsteinn G. Indridason: "Á mörkum afleiðslu og samsetningar? Um orðlíka seinni liði í íslensku", i tidsskriftet Orð og tunga

Thorsteinn G. Indridason: "Icelandic", i boka Word-Formation – An International Handbook of the Languages of Europe på Mouton de Gruyter

Ole-Jørgen Johannessen: "Flere navn på en gård. Navneskifte i Sunnfjord futedømme 1590–1647", i tidsskriftet Norna-rapporter

Ole-Jørgen Johannessen: "Stadnamn. Namn gjev liv til landskapet", i boka Nordfjordboka: kulturhistorisk vegvisar, utgitt på Selja Forlag

Torodd Kinn: "På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni", i tidsskriftet Namn og Nemne

Gjert Kristoffersen: "Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie", i tidsskriftet Maal og Minne

Gjert Kristoffersen: "Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: en kompromissform", i boka Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, utgitt på Novus

Gjert Kristoffersen og Arne Torp: "Fonologi", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Helge Sandøy og Agnete Nesse: "Språkendring", i boka Mønster. Norsk språkhistorie I

Ivar Utne: "Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form", i tidsskriftet Norna-rapporter