Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse
Prosjekt

Nye mønstre - trygg oppvekst

Hovedinnhold

"Nye mønstre – trygg oppvekst" prøver ut en ny måte å organisere tjenester på, ved å tilby familiekoordinatorer og «Familiens plan» til familier som strever med lav inntekt. 

Vi mangler systematisk kunnskap om hvordan vi bør implementere koordinerte og helhetlige tjenester for å bekjempe barnefattigdom. I tillegg mangler vi kunnskap om hvordan helhetlige og koordinerte tjenester påvirker kort- og langsiktige utfall for brukerne.

Dette forskningsprosjektet skal undersøke effektene av måten familiekoordinator arbeider på. Hva koster tiltaket familiekoordinator – og hvilken gevinst gir det for samfunnet, for familienes livskvalitet og husholdningsøkonomi når tjenester koordineres og ses i sammenheng? 

Familiekoordinator følger familiene med systematisk kartlegging ved oppstart og årlig knyttet til en rekke levekårsindikatorer, livskvalitetsmålinger og måling av mestringstro. Det legges strukturer for gjennomføring av registerdatastudie 15 år etter familiene har avsluttet deltakelsen i prosjektet for å finne ut om deltakelse i prosjektet har effekter på sikt.