Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse

Etablering av den norske Trippel-S undersøkelsen

Hovedinnhold

Å bli utsatt for traumatiske hendelser i barndommen er utbredt, og forbundet med både korttids- og langtids helseproblemer. Prosjektet har som målsetting å etablere en longitudinell helseundersøkelse av overgrepsutsatte barn og unge samt deres foresatte som skal bidra til å utvikle kunnskap om risikofaktorene og konsekvensene av belastende barndomshendelser. Datagrunnlaget vil stamme fra barn og ungdom utsatt for overgrep, i tillegg til deres foreldre eller formynder. Alle vil rekrutteres fra ressurs- og mestringssenteret Stine Sofie senteret. På sikt vil deltakernes svar kobles til en rekke relevante nasjonale registre for å studere hvordan påkjenninger i barndommen henger sammen med senere helse, funksjon og tilknytning til skole/arbeidsliv. Målet er å rekruttere rundt 3000 barn og deres familier over en periode på 5 år.

Det ser også ut til å være en sosial gradient når det gjelder hvem som utsettes for vold og overgrep. Økt kunnskap om denne sårbare gruppen kan bidra til utviklingen av tiltak som kan være med på å redusere forekomsten av slike belastende hendelser og utjevne sosiale forskjeller. Slik kunnskap vil også være av interesse for andre sektorer i samfunnet enn folkehelsen; inkludert helsesektoren, justis, barnevernet, kommunehelsetjenester, etc.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet og Stine Sofies Stiftelse, med involverte fagpersoner fra UiB, NKVTS og brukerrepresentanter fra relevante organisasjoner.