Hjem
Forskningsgruppe for psykisk folkehelse

Evaluering av et helsefremmende intervensjonsprogram – En effektevaluering av ‘Stine Sofie Foreldrepakke’ for blivende og nye foreldre

Hovedinnhold

I en gjennomgang av straffesaker i 2019 om grov vold mot barn under fire år i Norge fant Kripos at over halvparten av barna som ble utsatt for vold var fem måneder eller yngre da skaden ble oppdaget. En fjerdedel av barna var to måneder eller yngre. Vold mot små barn kan føre til akutte fysiske skader som brudd og hodeskader, og kan resultere i dødsfall i de mest alvorlige tilfellene. Barn som opplever vold i tidlig alder har økt risiko for psykiske og fysiske helseproblemer senere i livet. Tidlig innsats er viktig for å identifisere og forebygge vold mot barn.

Å oppleve utfordringer i foreldrerollen kan være en stor kilde til stress for foreldre. Foreldre som opplever at de mestrer foreldrerollen har større sannsynlighet for å vurdere utfordrende situasjoner som mindre problematiske og har tillit til egen evne til å løse disse. Opplevd mestring fører trolig til bedre samhandling mellom forelder og barn også. Intervensjoner som gir foreldre økt kunnskap og strategier kan redusere stress og risiko for voldshandlinger. Intervensjonsprogram som legger vekt på å gi nybakte foreldre informasjon om hvorfor babyer gråter og strategier for å håndtere dette har eksempelvis vist seg å være nyttige for å redusere risikoen for vold. Stine Sofies Stiftelse (SSS) er en ideell norsk stiftelse som arbeider for å avdekke og beskytte barn mot vold og overgrep, og for å sikre barns juridiske rettigheter. SSS har utviklet et intervensjonsprogram (Stine Sofie Foreldrepakke) som har som mål å forebygge og identifisere vold og overgrep mot barn. Fokuset i PhD prosjektet er å undersøke den potensielle effekten intervensjonsprogrammet fra SSS har på trygghet og mestring i foreldrerollen.

Stine Sofie Foreldrepakke ble utviklet sammen med helsepersonell og foreldre, og innholdet har som mål å hjelpe foreldre i den nye hverdagen, og helsepersonell med å ta opp viktige temaer som utgjør risikofaktorer for vold og overgrep. Disse temaene er allerede nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barsel- og nyfødtintensivtjenester, og i helsestasjonsprogrammet. Foreldrepakken gir foreldre informasjon om konsekvenser av vold mot små barn, og strategier for å håndtere krevende situasjoner og stress. Intensjonen er at økt kunnskap og bruk av hensiktsmessige strategier som kan bidra til mestring og trygghet i foreldrerollen, og sekundært kunne redusere risikoen for vold på sikt. SSS og Folkehelseinstituttet har inngått et samarbeid om å evaluere foreldrepakken i et forskningsprosjekt. PhD kandidaten er ansatt hos Folkehelseinstituttet og vil også være tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen i prosjektperioden.

Målet med PhD-prosjektet er å evaluere Stine Sofie Foreldrepakke gjennom en prosessevaluering og en effektevaluering. Prosessevalueringen vil gjennomføres ved fokusgruppeintervju med helsepersonell ved helsestasjoner og sykehus, for å undersøke utfordringer og muligheter knyttet til implementering og bruk av foreldrepakken i deres tjenester. Helsepersonell vil også bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse om foreldrepakken. For effektevalueringen vil vi sammenligne en gruppe som har blitt introdusert for foreldrepakken med en som ikke har blitt introdusert for denne. De primære utfallsmålene er a) trygghet i foreldrerollen og b) opplevd mestring som forelder. PhD prosjektet innebærer også en analyse av brukeraktivitet på www.10smartetips.no, som er en web-applikasjon av foreldrepakken. Her er målet å undersøke blant annet hvilke deler av foreldrepakken som brukes mest og minst, når på døgnet appen blir brukt og hvilke plattformer brukerne besøker appen med. Data fra appen vil være grunnlaget for første artikkel i PhD-prosjektet, hvor bruk av foreldrepakken og potensielle forbedringspotensialer vil være i fokus.