Hjem

Politisk organisering og flernivåstyring

Illustrasjonsbilder

Forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring

 

Eit føremål med denne forskningsgruppa er å studere forvaltningspolitikk, administrative reformer og institusjonell endring i eit fleirnivå-perspektiv. Mange av dei viktige utfordringane både teoretisk og i praksis når det gjeld utforminga og verkemåten til det politisk-administrative systemet ligg i dag i grenseflata mellom forvaltningsnivå, frå det lokale via det regionale til det nasjonale og overnasjonale nivået; i grenseflata mellom offentleg sektor, sivilsamfunnet og privat sektor; og i grenseflata mellom folkevalde og administrative organ.

 

Les mer om forskingsprofilen her

Nyhet
Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping

Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping

I en ny artikkel i Political Behavior rapporterer Jacob Aars og Dag Arne Christensen fra et surveyeksperiment om innbyggernes holdninger til antiterrortiltak.

Ny bok
Book cover, Smart Hybridity

Smart hybriditet

Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.

Spesialutgåve
Rykkja og Lægreid

Rykkja og Lægreid redaktørar for spesialutgåve av IPMR

International Public Management Review kjem med spesialutgåve om organisering for samfunnsikkerhet og beredskap med to gjesteredaktørar frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Oslo-terroren
Helge Renå

Det 22. juli-kommisjonen ikkje forklarte

Ved å dykke ned i til no ukjende loggar, telefonutskrifter og internrapportar avslører UiB- forskaren kvifor politiet brukte så lang tid på å kome seg til Utøya. Renå hevdar manglande opplæring og struktur kan ha kosta mange ungdomar livet under terroren 22. juli 2011.

NYHET
Hjellum and Lægreid

Frå masteroppgåve til publisert artikkel.

Magnus Sirnes Hjellum og Per Lægreid med publikasjon i Safety Science.

Rettleiingsseminar

Forskargruppa samlast onsdagar frå 14.15 til 16.00 på seminarrommet i 3.etg i Christiesgate 17.

Dette er eit forskingsseminar for forskargruppa om politisk organisering og flernivåstyring ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Seminaret skjer i samarbeid med kollegaer ved Rokkansenteret. Eit sentralt tema er handlingsvilkår for ein aktiv forvaltningspolitikk med vekt på samspelet mellom bevisst styring og tilpassing til internasjonale doktrinar og etablert forvaltningskultur og tradisjon.

 

Forskingsseminar

Forskargruppa har også eit forskingsseminar siste fredag i kvar månad, der medlemmar av gruppa legg fram utkast til paper og artiklar.