Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Aktuelle problemstillingar for masteroppgåver

 • Aktuelle problemstillingar for masteroppgåver

  Om du tenkjer å skrive masteroppgåve om eit tema som er relevant for vår forskningsgruppe så vonar vi studentane til å kontakte aktuelle medlemmar i gruppa for nærmere samtale. Forskningsgruppa har god erfaring med at masterstudentar skriver om tema tilknytta eit av forskningsgruppas pågåande forskningsprosjekt (sjå oversikt her), men dette er på ingen måte eit krav. Det viktigste er at du skriver om eit tema som er fagleg relevant, og som du finn interessant og spennande.

  Under finner du nokre døme på aktuelle tema for masteroppgåver innafor denne forskningsgruppa. Der det er aktuelt har me også satt opp namn på pågåande forskningsprosjekt som omhandlar deler av tematikken.

   

  Forskningsfelt/-område

  Sentrale dimensjoner, stikkord og sektorer

  Døme på problemstilling*

  Forholdet mellom politikk og forvaltning

  Politisk styring versus fagleg autonomi; departementsrollen: lojalitet, nøytralitet og fagleg uavhengighet; indre og ytre fristilling; formell og uformell makt; ”stortingsregjereri” og mindretallsregjeringer;

  Aktuelle forskningsprosjekt: COCAL, Administrasjonssurveyen 2016, Lokaldemokratiundersøkelsen 2015,

   

  • Departementene: frå fagleg administrasjon til politisk sekretariat?
  • Toppbyråkrater versus politiske rådgivere: rekrutteringsmønstre og funksjon
  • Partipolitikk og departementenes beslutningstaking: betydningen av regjeringserklæringen
  • Definisjonskamp og interdepartementale spenninger: utformingen av en ny politikk for Nord-områdene
  • Samfunnstryggleik i Noreg: tverrpolitisk samstemd om mål og virkemiddel?

   

  Forholdet mellom EU-organ og nasjonale forvaltningsorgan på sentralt, regionalt og lokalt nivå

  Transnasjonalitet; kontroll, regulering og tilsyn; overnasjonal styring versus nasjonal suverenitet; rettsleggjering av politikken; nasjonal representasjon i overnasjonale organ; transnasjonal teknokratisering eller mellomstatleg interesseutveksling;

  Aktuelle forskningsprosjekt: Administrasjonssurveyen 2016

   

  • Nasjonale representanter, eller autonome eksperter?

  En studie av Norges deltakelse i European Banking Authority

  • Lost in translation? Implementering av EU-direktiv i norske kommuner
  • Norge og EU: utenfor og innenfor?
  • En Nordisk union i emning? Nordiske regjeringsrepresentanters interaksjon på EU-nivå

   

  Studiar av innovative samordningstiltak på tvers av organisasjonar, sektorar og forvaltningsnivå.

   

   

  Digitalisering, samordning, prosjekt- og nettverkstyring, NOU 2015:13. Digital sårbarher. Lysne-utvalget

  • Big data i NAV: en studie av et pilotprosjekt
  • Digital styring og korleis private aktører påvirker reformagendaen
  • Organisering av statleg verksemd i markedet – ein case-studie av det norske Vinmonopolet
  • Løysinga på samordninga av kampen mot arbeidslivskriminalitet? Ein case studie av ”Lime-saken”

   

  Studiar av reformer i offentleg sektor

   

  Organisasjonsendring: kva, korleis og kvifor; iverksetting; agendasetting; sentralisering-desentralisering; top-down versus bottom-up; ideer, moter og reformtrender; døme på aktuelle reformer: kommunereformen, nærpolitireformen, region-reform, KMDs tidstyvprosjekt;

  Aktuelle forskningsprosjekt: COCAL, SOG-PRO, Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government, nullpunktsmålingen

   

   

  • Post-npm i norsk sentralforvaltning: nye ideer, eller ny innpaking?
  • Hvilke kanaler bruker kommunene for å få aksess til sentrale beslutningsarenaer?
  • (Om)organisering av teknisk drift i norske kommunar: moteideer på vandring?
  • Perspektiver på kommuneinstitusjonen og lokalt selvstyre. Hvordan fremkommer de i nasjonale reformer?

   

  Forholdet mellom stat og kommune

  Nasjonal styring versus lokaldemokrati og autonomi; statleg tilsyn; kommunal sjølråderett

  Aktuelle forskningsprosjekt: Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government,

  Lokaldemokratiundersøkelsen 2015,

  • Råd og rettleiing, eller pålegg og krav? Korleis statlige rettleiarar innanfor samfunnstryggleik og utdanning forstås og anvendes i norske kommuner
  • Kven kanalar nytta kommunalpolitikere for å påverke staten?
  • Regionreformen: Nasjonale og lokale prosesser

   

  Politisk deltakelse

   

  Representativitet, politiske partier og rekruttering; Tjenestedemokratiet (Output democracy)

   

  Aktuelle forskningsprosjekt: Evaluering av forsøk med senket minstealder for valgdeltakelse ved kommunevalg, Lokaldemokratiundersøkelsen 2015,

   

  • Ansettelser og avsettelser av statssekretærer
  • Hvem er egentlig norske folkevalgte? Stortingspolitikeres karriereløp
  • Rekruttering og personskifte blant kommunale folkevalgte: Norge og Europa
  • Representasjonsroller blant lokale folkevalgte: Norge og Europa
  • Ordførerkarrierer: Norge og Europa
  • Lokalpolitikk som springbrett for rikspolitiske karrierer
  • Stemmerett blant 16- og 17-åringer

   

  Offentleg politikk og administrasjon

   

  Korleis forholdet er mellom ulike politikkområde/”policy” (substans) og administrasjon (struktur og prosedyre)

   

  • Energipolitikken i Noreg: kva kjennetekne relasjonene mellom staten og industrien, og kva rolle har reguleringsorgana?
  • Oljefondet og dets koplinger til regjeringsapparatet

   

  Det regionale nivået

  Fylkesmannsembetet, regional samordning, kontroll versus rådgjeving; fylkeskommunen

  Aktuelle forskningsprosjekt: Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government,

  • Mot ein mer samordna sentralforvaltning? En studie av departementenes tildelingsbrev til fylkesmannsembetene 1995-2015 
  • Den fragmenterte staten: Kvifor har statlege etater så mange ulike geografiske inndelingar?

   

  Kommunereformen

  Tvang versus frivillighet, lokaldemokrati, valg vs innbyggerundersøkelser, kommunal selvbestemmelse, Sentralisering – desentralisering, Styringskapasitet – styringslegitimitet

  Aktuelle forskningsprosjekt: Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government

   

  • Kommunereform: Nasjonale og lokale prosesser
  • Fylkesmannens rolle i kommunereformen: regjeringas forlenga arm, eller kommunanes beskyttar?
  • Kvifor valgte nokre kommunar folkeavstemming, mens andre valgte innbyggjarundersøkingar?
  • Ikkje samd nasjonalt, men samde på lokal plan? En studie av partipolitisk stillingstagen på lokalt nivå

  Politireformen

  Sentralisering – desentralisering

  Styringskapasitet – styringslegitimitet

  Nærpoliti-Beredskapspoliti

  Samordning og spesialisering

  Samanlikning med Sverige

  Aktuelle forskningsprosjekt: COCAL, nullpunktsmålingen

   

  • Forholdet Politiet-Forsvaret. Bistandsinstruksen.
  • Iverksetting av nærpolitireformen: POD i spenningen mellom politisk detaljstyring og fagleg semi-autonome politidistrikt
  • Samanslåing av lensmannskontor og lokale politikontor.
  • Analyser av data fra nullpunktsmålingen
  • Mot meir samarbeid med kommunane?
  • Mot meir samarbeid med dei andre nødetatane?
  • Lokalisering av nye hovedseter og kompetansesentra

   

  Casestudiar av ulike ulykker og krisar.

  Forebygging; krisehandtering; læring; evaluering, granskning og undersøkelseskommisjoner; ”blame-games”; samordning og koordinering; sektorovergripende problem; ‘cyber-security’

  Aktuelle forskningsprosjekt: GOVCAP

   

  • Spiller direktoratene ein rolle?
  • ’Blame-games’ og politisk ansvar: Ein samanlikning av det politiske etterspillet om ”22.juli” og ”Kings Bay”
  • Innbygger- og sivilsamfunnsdeltakelse i lokal krisehåndtering

   

  Organisering av innvandringspolitikken

  Samordning vertikalt mellom Norge og utlandet, mellom departement og direktorat, mellom stat og kommune; Samordning horisontalt mellom departement; Fleirnivåstyring; Styringskapasitet og styringslegitimitet; ‘wicked isues’; Samanliknande studiar med Sverige

  Aktuelle forskningsprosjekt: COCAL

   

  • Innvandringskrisen: Mot ein meir restriktiv innvandringspolitikk. Drivkrefter og motkrefter.  
  • Reformene i innvandringsadministrasjonen. Ein studie av forholdet mellom integrering og regulering av innvandrarar.

  Organisering for klimatilpasning

  Samordning vertikalt mellom Norge og utlandet, mellom departement og direktorat, mellom stat og kommune; Samordning horisontalt mellom departement. Fleirnivåstyring. Styringskapasitet og styringslegitimitet, ‘wicked isues’. Samanlikningar med Sverige

  Aktuelle forskningsprosjekt: COCAL

   

  • NOU 1915:16 Overvann. Klima og miljødepartementets rolle som overdepartement. 
  • Miljødirektoratets rolle.

   

  *Døma er fiktive og kun ment å illustrera nokre moglege problemstillingar for masteroppgåva.