Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Pågåande forskingsprosjekter

Pågående forskningsprosjekt

Medlemmene av forskingsgruppa er involvert i ei rekke prosjekt i inn- og utland. Her er ei liste over pågåande forskingsprosjekt. Kven i forskingsgruppa som er med på dei respektive prosjekta står i parentes. Om du trykker på lenka til dei forskjellige prosjekta vil du få meir info om prosjektet. Om du synes nokre av prosjekta høres spennande ut og kan tenke deg å skrive masteroppgåve om tema relatert til eit av prosjekta oppfordrer vi deg til å ta kontakt med personane som står oppført

 • TROPICO - Transforming into Open Innovative and Collaborative Governments (Lise H. Rykkje). TROPICO comparatively examines how public administrations are transformed to enhance collaboration in policy design and service delivery, advancing the participation of public, private and societal actors. TROPICO has partners from 12 institutions in 10 European countries.
 • GOVCAP - Organizing for Internal Security and Crisis Management: Capacity and Legitimacy (Per Lægreid, Jacob Aars, Lise H. Rykkja). Prosjektet studerer styringskapasitet og styringslegitimitet på samfunnsikkerhets- og krisehåndteringsområdet. Prosjektet utforsker organiseringen av, og koordineringen av styringsorgan. Videre så undersøkes offentlighetens inntrykk av og holdning til samfunnsikkerhet, trygghet og samfunnets motstandsdyktighet mot hendelser. Spenninger mellom på den ene siden å ivareta høy samfunnsmessig motstandsdyktighet(resilience) og på den andre å prioritere ressurser til å møte uforutsette hendelser, samt spenninger mellom samfunnssikkerhet og individets rettigheter står sentralt i prosjektet. 
 • Kommunereformen (Jacob Aars)  Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government (Jacob Aars). Denne studien av den norske kommunereformprosessen fra 2014-2019 er et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke norske og nordiske samfunnsvitere og forskningsinstitutsjoner. Prosjektets formål er å beskrive og analysere reformen fra den ble påbegynt i 2014, til den neste viktige fasen som er kommunesammenslåingen som er planlagt å bli ferdig implementert mot slutten av 2019.  Kontraktshaver: Uni Research Rokkansenteret (Bergen). Finansiering: Forskningsrådet
 • Lokaldemokratiundersøkelsen 2015 (Jacob Aars) er den sjette denne serien av surveyundersøkelser. Hovedtema for prosjektet er velgeratferd, partisystem på lokalt nivå, valgdeltakelse, kommunen som politisk arena, partier som mellomledd i norsk lokalpolitikk, kommunereform, eldres deltakelse og representasjon i lokalpolitikken, valgkamp og mediedekning. Kontraktshaver: Institutt for Samfunnsforskning. Finansiering: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Responding to welfare state services: An analysis of users, media, and public institutions (Jacob Aars): Dette prosjektet fokuserer på inputsiden i det norske velferdssystemet. Hensikten er å forklare etterspørselen etter, og oppslutning om velferdsordninger. Det første målet er å analysere hvordan disse tjenestene blir mottatt av brukerne og media, og å utforske det potensielle forholdet mellom brukertilfredshet og tillit til styringsmaktene. Det andre målet er å forstå hvordan input fra brukere og media blir mottatt av velferdsinstitusjoner og politikere. Prosjektet bygger på samarbeid mellom flere fagmiljø, sofistikerte metodiske teknikker og et datagrunnlag som består av kvalitative og kvantitative data. Kontraktshaver: Uni Research Rokkansenteret (Bergen). Finansiering: Forskningsrådet.
 • Evaluering av forsøk med senket minstealder for valgdeltakelse ved kommunevalg (Jacob Aars): Formålet med dette prosjektet er å evaluere forsøket med senket alder for å ha få stemmerett til lokalvalg i 2015. Prosjektet er en fortsettelse av et prosjekt som ble gjennomført etter valget i 2011. Evalueringen består av fire arbeidspakker: 1) En analyse av konsekvensene av forsøket i 2011, 2) Komparative case-studier i forsøkskommunene, 3) Partier, nominasjon, valgkamp og representasjon, 4) en analyse av valgdeltakelse, velgeratferd- og holdninger. Kontraktshaver: Institutt for Samfunnsforskning. Finansiering: Forskningsrådet.
 • COCAL - Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration, and the Police (Lise H. Rykkja, Per Lægreid, Julia Fleischer).  COCAL-prosjektet undersøker koordinering av offentlige ressurser, systemer for beslutningstaking, og styringsverktøy innenfor tre viktige politikkområder; klimaforandringer, innvandring, og politi. De kan bli sett som "wicked problems", problemer som er kompleks, preget av høy grad av usikkerhet, tvetydighet i problemets natur og mulige løsninger, og problemer som krever koordinering mellom ulike aktører, interessegrupper, organisasjoner og mellom forvaltningsnivåer. Prosjektet har et spesielt fokus på nye arrangement for koordinering i offentlig sektor, og deres implikasjoner for styringskapasitet og legitimitet- Det fokuseres på utbredelsen av, og innholdet i slike nye koordineringsarrangement på alle de tre politikkområdene. Videre undersøkes drivkraften bak disse arrangementene, hvordan de fungerer i praksis, og hva de faktiske effektene er på styringskapasitet og legitimitet.
 • SOG-PRO (Julia Fleischer) Forskningsprosjektet SOG-PRO utvikler og anvender et nyskapende rammeverk som systematisk vil kartlegge og forklare samvarians i organisatorisk endring i sentraladministrasjoner i fire europeiske demokratier med parlamentariske system; Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Prosjektet bygger på en av de mest innflytelsesrike teoriene av strukturen til-, og organiseringen av, sentraladministrasjoner, teorien om "politikken i strukturelle valg". Vi utvikler et komparativt, kvantitativt datasett av organisasjonsendringer i sentraladministrasjonen i de fire landene i perioden 1980 og 2010.
 • GAP, "Government, Academics and Policy Making". (Julia Fleischer).Den tyske utgaven av GAP-undersøkelsen, en stor, internasjonal-komparativ undersøkelse, påbegynt, utviklet og testet i Storbritannia ved University of Manchester. Undersøkelsen utforsker bruken av akademisk kunnskap i prosessen med politikkutvikling. Julia Fleischer er en del av et team av forskere som foretar GAP-undersøkelsen i det tyske forbundskansleriet.
 • Administrasjonsurveyen 2016. (Per Lægreid) Undersøkinga er ei vidareføring av tilsvarande undersøkingar i 1976, 1986, 1996 og 2006.  Omfattande survey som sendes til eit utval ansatte i departement og direktorat. Fokus er på departements- og direktoratsansattes roller og atferdsmønster.
 • Politireformen – en nullpunktsmåling (Helge Renå, Per Lægreid og Jacob Aars) Prosjektet har som formål å gi kunnskap om: i) politilederes og ansattes oppfatninger og holdninger til politireformen ved dens igangsettingsfase, ii)hva som kjennetegner politiansatte og lederes aktiviteter, og å gi resultater som vil være viktig grunnlagsdata for fremtidige norske, og nordiske, komparative forskningsprosjekt - deler av materialet kan også være aktuelt for masteroppgaver. Prosjektet gjøres gjennom en elektronisk spørreundersøkelse til hele populasjonen, det vil si alle ledere og ansatte i politiet.

 

Doktorgradsprosjekter:

Terrorangrepene 22/7 - Nødetatenes respons og samordning, (Helge Renå)

Comparing immigrant integration programs: Implementation through the lens of accountability (Rebecca Lynn Radlick).

Organizing for internal security and crisis management: A comparative study of central agencies in Norway, Sweden and Germany (Johannes Førde)

 

Tilknytta prosjekt

Forskningsgruppa har også tilknytta professor emerituser og assosierte medlemmer som har sin hovedtilknytning eit anna sted. For tida er Kari Tove Elvebakken (KPO), Lise H. Rykkja (bistilling på instituttet), Simon Neby og Kristin Rubecksen (alle Rokkan) assosierte medlemmer. I tillegg, professor emeritus Harald Sætren. Under er ei oversikt over prosjekt som dei er med på.

 • «Smartare Rapportering!» (Simon Neby).

Finansiert av RFF Vest. Undersøker arbeidsmengde og vansker med rapporterinssystem og praksis i kommunene, og potensialet for utbedring av disse vanskene.

 • «Innsats mot arbeidslivskriminalitet – kartlegging og evaluering av hvordan samarbeidet mellom statlige etater fungerer.» (Simon Neby).

Bestilt av Arbeids- og Sosialdepartementet. Undersøker og evaluerer koordinering av sentrale styresmakter i deres forsøk på å håndtere og forkjempe kriminalitet i arbeidslivet.

 • «HordaPlan» and «HordaKlim.» (Simon Neby).

To integrerte prosjekter finansiert av RFF Vest. "HordaKlim" undersøker hvordan nye typer av klimaprojeksjoner på lokalt nivå kan skreddersys for å møte kommunenes behov for tilpasning til klimaforandringer, og "HordaPlan" følger opp denne undersøkelsen ved å studere hvordan slik kunnskap kan bli implementert og inkludert i planaktivitet og beslutningstakingsprosesser på lokalt nivå. Studiens utvalg består av seks kommuner i Hordaland.

 • “R3: Relevant, Reliable and Robust Local-Scale Climate Projections for Norway” (Finansiert av NRC) (Simon Neby).Dette prosjektet korresponderer til HordaKlim- og HordaPlanprosjektet, men fokuserer på det nasjonale nivået og med innvolverte parter utover de kommunale.

 

Avslutta forskningsprosjekt

Medlemmene av forskingsgruppa har også tidlegare vore involvert i ei rekke prosjekt i inn- og utland. Her er ei liste over eit utval.

 

Doktorgradsprosjekt:

 • National Agencies in the European Administrative Space (Ole Andreas Danielsen).
 • Demokratisk kontroll av regjeringen: Revisjonsinstitusjonenes innflytelse på forvaltningen gjennom forvaltningsrevisjon (Kristin Reichborn-Kjennerud).
 • Ansvarsrelasjoner i sykehussektoren: En komparativ studie av sykehusstyrer i Norge, Danmark og Tyskland (Peter Lango).