Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Hovudfags- og Masteroppgåver

Studentar tilknytta forskargruppa har levert ei rad hovudfags- og masteroppgåver innan ulike relevante tema

For oppdatert liste over leverte masteroppgåver, sjå BORA

2014:

Madeleine Elise Mjelde:

Utfordringer i en matriseliknende geografisk distribuert organisasjon

Sindre Rødne Dueland:

Brytningen mellom legalt og demokratisk ansvar i den kommunale helsetjenesten og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten etter samhandlingsreformen

Stine Årnes:

En kvantitativ studie blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv; Betydningen av etablerte varslingsrutiner og ytringsklima på varsling.

2012:

Jonas Dahl Bakke:

Byråkrati, skole og kultur i skjønn forening?
Et organisasjonsteoretisk perspektiv på Den kulturelle skolesekken

Bente Astrid Husøy:

Pasientprioriteringer på mikronivå:
En studie av legenes prioriteringer i spesialisthelsetjenesten 

Ingrid Kalsnes :

Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen
Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus 

Espen Østevold Myrland:

Europeiske tankesmier og Den europeiske unionens identitet
En diskursanalyse av hvordan Center for European Policy Studies og European Policy Center oppfatter og arbeider for Unionens identitet 

Henning Stokkeland Olsen:

En krise som lå i luften. En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen i Bergen vinteren 2009/-10

Sindre Bøgwald Sæland :

"Fra flyttekaos til flyttesuksess?" En implementeringsstudie av Luftfartstilsynets flytteprosess

Linn Blummenfelt:

Hvordan jobber brukerorganisasjoner med påvirkningsarbeid på NAV-feltet? En studie av hvordan FFO, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet jobber med påvirkningsarbeid på NAV-feltet.

Øyvind Byrkjedal-Bendiksen:

Svineinfluensaen - en varslet krise.

Maren Larsson Tjørhom:

"Ansvar i alt vi gjør" - En casestudie av ansvarsbegrepet i Samhandlingsreformen.

Bente Valland:

Mål- og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- og lensmannsetaten. Idelaet, praksisen og det som ikkje let seg måla.

Francisca Ampomah-Løkeland:

Child labour in petty trading (Hawking Business) in Ghana: A case study of Madina and Abokobi areas in Ga East District.

Marie F. Baron Bonarjee:

Explaining agenda setting and radical policy change. Zimbabwe's agrarian reform 1980-1998.

Daniela Chipimo:

Decentralizing environmental policy implementation. The case of the Zambian national policy on environment.

Jeffrey Herman Hekli:

Public policy implementation at the local level in Ghana: The case of the Ghana School Feeding Programme in the Ahanta West District.

2011:

Maja Førland Asgautsen:

Styringsdialogen mellom Arbeidsdepartementet og Petroleumstilsynet - Sterk styring eller autonomt tilsyn?

Kathrine Straumøy Brakstad:

Petroleumspolitikk fra 2000-2010 - Oljepolitikk på vent?

Denise Fewtrell Flatmark:

Gikk alt på skinner? Et casestudie av beslutningsprosessen rundt Bybanen i Bergen 1989-2010.

Johannes Sandvik Førde:

”På veg mot ei ny forvaltning?”- Eit studie av innføringa av ny systemløysing for pensjonsområdet

Erlend Hunsrød:

En samordnet, effektivisert og brukertilpasset offentlig sektor? - En implementeringsstudie av Regjeringens IKT-politikk i perioden 2002-2009

Helen Bergstøl Norvalls:

Kvalitet i omsorg - En casestudie av personellets vurdering av kvalitet, utførelse og rammebetingelser i en kommunal hjemmetjeneste

Hanne Refvik :

Demokrati, personvern og samfunnstryggleik - Ei analyse av deliberativ kvalitet i den norske debatten om EU sitt datalagringsdirektiv

Silje Simlenes:

Omorganisering, endring og endringsprosessar - Ei studie av endringsprosessen på sentralt hald i NAV frå perioden mars 2009 til mai 2010, som førte til nedlegginga av NAV Drift og utvikling.

Thomas Tveit:

De lokale partnerskapsavtalene i Nav – Hva inneholder de og hva ligger bak valgene?

Malin Riple Vetti :

Canada - en innvandringspolitisk suksesshistorie?

Kristine Vestrheim :

Human resource management i offentleg sektor. Ein komparativ casestudie av rekruttering og løn i Petoro og Petroleumstilsynet.

Cathrine V. F. Lothe:

Europe's neglected minority: A case study of Roma conditions in Hungary after the fall of communism.

Ilfal Fazylbayev:

Social entrepreneurial corporations in Kazakhstan: A study of policy implementation.

Daniel Donwazum Kipo:

Implementation of public policy at the local level in Ghana: The case of national health insurance scheme in Sawla-Tuna-Kalba District.

2010:

Sol Aarberg:

Kulturbyggingen i NAV.

Lena Bjørgum:

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008). Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning

Bjørn Breivik:

Mål- og resultatstyring av NAV - Instrument, kultur eller myte? En studie av Arbeids- og inkluderingsdepartementets mål- og resultatstyring av Arbeids og velferdsetaten i perioden juni 2006 - april 2009 

Øyvind Hannisdal:

En selsom sak - en analyse av norsk påvirkningsarbeid gjennom deltakelse i komiteer i EU generelt og i selsaken spesielt

Ingunn Holte:

Suverenitet for fall? - En studie av hjemfallssaken, og spenningsforholdet mellom nasjonalt og overnasjonalt nivå i den norske EU-tilknytningen

Peter Lango:

Samordning i krise eller krise i samordning? - En studie av håndtering av Hatlestad-raset i Bergen kommune. 

Line Landgraf:

”Den norske soldat – idealist eller individualist?”
En kvantitativ studie av profesjonsidentitet i Communication and Information Systems Task Group.

Knut Andreas Utkilen Lervåg:

Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007

Timothy Allison Findlater:

Political parties and women candidates in Canada: Influences on party selection of male to female candidate ratio.

Eric Adu:

Implementation of citizen's charter and improving municipal services in Nepal: Myth or reality?

Abdul-Razak Mahamadu:

The challenges of women participation in local governance: The case of Accra and Tamale Metropolitan Assemblies.

 

2009:

Erik Aschehoug:

Vaktbikkja i Brussel? En studie av norske journalisters forutsetninger for å utfylle sitt samfunnsoppdrag

Eirik Dalheim:

Kommunal krise – Nasjonal vekker. En studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004.

Martin Eike:

Integrerte operasjoner i Odfjell Drilling.

Ingrid Gonsholt:

Omdømmebygging i NAV – fasadepuss eller nybygg?

Jørgen Melby Ingebrigtsen:

Dialog, Argumentasjon og Følelser. En analyse av deliberative og retoriske aspekter ved likelønnsdebatten i Europaparlamentet fra 1974 til 2008.

Geir Knutsen:

Relokalisering av Sjøfartsdirektoratet - Fysisk struktur som farvaltningspolitisk virkemiddel? En studie av iverksetting og organisatoriske korttidseffekter 2002- 2009.

Jarle A. A. Kristoffersen:

 Overgangsordningene for arbeidstakere fra EU 8. Et resultat av
forhandling og kultur.

Ingrid Reitan:

Samordning – en løsning eller et problem. En casestudie av Serveraksjonen.

Vebjørn Roald:

Deliberasjon og retorikk i klimadiskursen i Europaparlamentet

Kristoffer Leirdal Sandal:

Forvaltningsreformen. En analyse av beslutningsprosessen 2005-2008.

Olle Christer Stenby:

Europeisering av Konkurransetilsynet. En studie av
Konkurransetilsynets deltakelse i transnasjonale nettverk.

Cathrine Sætre:

Teknologisk utvikling mot ressursknaphet? Et iverksttingsstudie av integrerte operasjoner i norsk petroleumssektor.

Elin Mari Riksheim:

Konserkommunen Sunnmøre.

Ellen Sarquah:

Challenges of fiscal decentralization policy in the Akuapem South District of Ghana.

2008:


Narottam Aryal:
Adoption and implementation of Corporate Social Responsibility. A case study of Standard Chartered Bank

Jannicke Bergesen:

Spilleautomatsaken

Ole Andreas Danielsen:
Transnasjonalisering og translasjon. En studie av nordiske sentralforvaltningers europeisering og deres effekter på administrative styringsnormer.

Chandra Ghimire:
Transformation of New Public Management: Shaping a hybrid in Nepal.

Sindre André Haug:
Suksess eller fiasko? En studie av Mattilsynests håndtering av e.coli-saken.

Borghild Anette Lieng:
"Det e' fortvilende hvis ikkje de har ressurssterke foreldre!" Erfaringer med samordning av tjenester, for brukere med omfattende og sammensatte hjelpebehov - individuell plan

Torbjørn Lønne Lunden:
NAV- Kommunen, staten og partnarskapet

Anita Melingen:

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske. En studie av Norges tilnærming til UUU-fiske.

Ida Margrete Ryssdal:

Delegat, tillitsmann eller partilojalist? Haldningar til representasjon i det norske lokaldemokratiet.

Abu Hossain Muhan Ahsan:

The implementation of reform initiatives in Bangladesh: a case study of the Financial Management Reform Programme (FMRP)

Tone Jeanette Berntsen:

Å være eller å fremstå - en studie av omdømmehåndtering i Helse Bergen.

Kristin Marie Dahle:

Forholdet mellom stat og kommune i NAV - nyskaping eller tradisjon? En studie av styringsnettverket i NAV.

Anita Hansen Lange:

Nettverk i Narón. En studie av nettverk for næringsutvikling i den galiciske kommunen Narón nord i Spania.

Petter Lønningen:

Den ny-pluralistiske parlamentarismens problem - en studie av lobbyvirksomhet i deliberativ demokratiteori

Chandra Kumar Ghimire:

Challenges of fiscal decentralization policy in the Akuapem South District of Ghana.

2007:

Sølve Fauskevåg:
Kan innovasjon planleggjast?

Lubna Fjell:

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen

Anette Gussiås:
Governing by quota: Assessing the implementation of the EU emission trading directive in the United Kingdom and Poland.

Hilde Randi Høydal:
Samordning for Samfunnsikkerhet i sentraladministrasjonen

Torkel S. Grahm Haga:
Myten om et integrert tilsyn. En studie av mattilsynets etablering og drift.

Bjørn Ole Johannesen:
Europeisering og politisk styring i de nordiske sentralforvaltninger

Margrete Langeland:
Myndigetstilsyn eller kyndighetstilsyn? En studie av endringer i Helsetilsynets rolleutvikling og rolleutøvelse i perioden 1994-2005.

Marianne Skants Sagvik:

Norge og EØS: Utvidelsesforhandlingene i 2003. Press, resultater og fortolkning

Marianne Stople:
Nullfilosofi i praksis. Et case av Statoil Mongstad.

Gunta Venge:

Negotiating Citizenship in Latvia: A Study of Citizenship Policy and Lawmaking 1991-1998.

Anna Julegina:

Institutional and political constraints to planning sustainable settlements in suburban municipalities. Case of Tallinn, Estonia. 

Patience Linda Madoma:

A child's right to education: Challenges to the implementation of the national plan of action for orphans and other vulnerable children in Epworth District, Zimbabwe.

2006:

Merete Mæland Bertelsen:
Omorganisering av konkurransetilsynet - Styring, imitasjon og entreprenørskap. En studie av endringer i organiseringen av regulerings- og konkurransepolitikken 2001-2006.

Arild Eilerås:
Nytt Gassregime, men uklar rollefordeling. En studie av Gassco fra etablering til drift.

Camilla Glukstad:
Revitalisering av Riksrevisjonen

Anbjørn Holme:
Informasjonsfunksjonen i helseforetak

Irene Becher:
Administrator eller kollega? En sammenligning av mellomledelse i kommunal og konkurranseutsatt omsorgsdrift

Dagfinn Høyberg:
Schengen-samarbeidet og det representative demokrati. En komparativ studie av behandlingen av Schengen-samarbeidet i Stortinget og Riksdagen.

Kristin Dalane Woods:

Regimepolitikk i en norsk kommune. En studie av en lokalpolitisk prosess.

Kaia Christina Grahm-Haga:

Institusjonalisering av forvaltningsrevisjon - En studie av utviklingen i policy og praksis hos Riksrevisjonen i perioden 1994 - 2005.

Marit Kristine Hisdal:

Lederstil og endringsprosess. En studie av hvordan lederstil påvirker medarbeideres opplevelse av endringsprosesser.

Eli Kristine Korsmo:

Aktivitet i lokale politiske partier. En undersøkelse av medlemsaktiviteten i Grue Arbeiderparti og Voss Arbeiderparti 1945 - 2004.

2005:

Odd Rune Hegrenes:
Profesjonell ledelse i sykehus En studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak.

Siri T. Nerheim:
Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak

Hege Karin Johnson:
Media vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? En studie av medias dekning av helsestoff og forhold til aktører i sykehussektoren før og etter sykehusreformen.

Øyvind Jørgensen:
Rettigheter og valgfrihet - Uviklingen av fritt sykehusvalg i Norge

Arne Rudolf Ramslien:
Fra ritual til verktøy. Mål og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003. Også trykt som rapport på Rokkansenteret

Terese Svendsen:.
Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak: UiB.

Birgit Skjelbred-Knudsen Valde:
Utviklingen av en norsk anti-korrupsjonspolitikk 1989-2003.

Tor Ingve Johannessen:

Mer eller mindre demokratisk? En studie av ett kommunestyre.