Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Arbeidsnotat fra Lise Hellebø Rykkja

Noatatet "Coordinating "Wicked issues": The country Governor's Role in Norwegian Internal Security" er en del av forskningsprosjektet «Multi-level governance in the tension between functional and territorial specialization». Notatet ser nærmere på fylkesmannens samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet, med bakgrunn i en spørreundersøkelse fra 2008.

Hovedinnhold

 

Fylkesmannen har en særegen posisjon mellom sentrale og lokale myndigheter, og et sentralt samordningsansvar i krisesituasjoner. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at samordning innenfor samfunnssikkerhet blir sett på som svært viktig. Samtidig er det mange som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap som synes det er vanskelig å karakterisere samordningen.

Samordningen på bestemte risikoområder korresponderer i stor grad med regionale forskjeller i eksisterende trussel- eller risikobilde, og tidligere erfaring med konkrete kriser. Den gjensidige tilliten mellom ulike aktører innenfor feltet er høy, samtidig som kontakten mellom dem - med unntak av kontakten med kommunene - er lav. Det er den vertikale, hierarkiske dimensjonen som preger samordningen. Horisontal samordning, på tvers av sektor, er fremdeles er en viktig utfordring. I møte med større nasjonale kriser kan manglende samordning med sentrale myndigheter og på tvers av sektor representere et stort problem.

Les notatet her