Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Arbeidsnotat fra Eirik Dalheim

Notatet, "Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring", inngår i prosjektet "Flernivåstyring i spenningsfeltet mellom funksjonell og territoriell spesialisering" ved Rokkansenteret. Det er basert på Eirik Dalheims masteroppgave "Kommunal krise, nasjonal vekker – en studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004" ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap våren 2009.

Hovedinnhold

 

Sentrale tema for studien har vært krisehåndtering, samfunnssikkerhet, flernivåstyring og samordning mellom enheter både vertikalt og horisontalt. En sentral antakelse om krisehåndtering i offentlig sektor er at disse hendelsene finner sted innenfor en ekstraordinær kontekst, der mange ulike aktører må arbeide sammen for å løse krisen. I giardiasaken var en rekke kommunale etater involvert i arbeidet, i tillegg til at statlige organ som Mattilsynet og Nasjonalt Folkehelseinstitutt spilte sentrale roller, derav flernivåstyringsdimensjonen. Det teoretiske rammeverket kan dermed kalles krisehåndtering innenfor en flernivåstyringskontekst. Et sentralt spørsmål blir da hvordan samordningsmekanismer eller mangel på slike virker inn på organisasjoners evne til å håndtere kriser. Sentral forklarende teori i studien var et instrumentelt-strukturelt perspektiv og et institusjonelt perspektiv.

Les Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring