Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Når ulukka er ute

Artikkel med redaktørane av den nye boka "Organisering, samfunnsikkerhet og krisehåndtering" i På Høyden den 10.juni.

Hovedinnhold

Utdrag frå artikkelen:

Nordmenn har generelt høg tillit til myndigheitene sin kapasitet til å handtere kriser og ulukker. Den høge tilliten kan ha samanheng med at nordmenn, som skandinavar flest, jamnt over er statsvennlege.

– Vi trur at myndigheitene vil oss det beste og stolar på at dei handterer kriser og ulukker på best mogleg måte. Dette tillitsforholdet er ein fordel for myndigheitene. Det blir sjeldan stilt spørsmål ved deira legitimitet, seier professor Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitskap.


Les heile oppslaget i På Høyden