Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Rokkan-notat 14/2010: Reorganizing the Modern State in Comparative Perspective: Specialization and Integration in Norway and France

Notatet er skrevet av Per Lægreid og Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/Uni Rokkansenteret, sammen med Philippe Bezes og Patric Le Lidec ved National Center for Scientific Research (CNRS,CERSA), Paris.

Hovedinnhold

Sammendrag:

Administrative system har alltid stått overfor spenninger mellom på den ene side
integrering og samordning og på den andre side autonomi og fragmentering. Hovedtemaet i dette notatet er de utfordringer som Norge og Frankrike møter når det gjelder å samordne spesialiserte statlige aktiviteter etter ti år med omfattende reformer. Vi fokuserer på ombyggingen av den norske og franske administrative arkitekturen gjennom en rekke reformer siden tidlig på 2000 tallet og hvilke valg som er gjort når det gjelder flernivå-styring. Spenningen mellom territoriell og sektoriell spesialisering og mellom vertikal og horisontal spesialisering står sentralt samtidig som oppmerksomheten rettes mot hvordan man tar ulike samordningsformer i bruk. Vi
beskriver både likheter og forskjeller i sektorspesifikke forvaltningsreformer og mer overgripende generelle reformer samtidig som de drivkrefter som ligger bak endringene analyseres. Vårt argument er at en-faktor forklaringer er utilstrekkelig og at det er behov for å kombinere flere forhold for å forstå reformprosessene. Reformene kan ikke bare forstås som hjemmelagede, men også sektorielle utfordringer, diffusjon og læring fra utlandet, tilpasning til finanskrise og budsjettunderskudd og bevisste valg fra et sterkt politisk lederskap påvirker innholdet i reformene. Noen ganger virker slike faktorer sammen og produserer radikale reformer, men i andre tilfelle kan de motvirke hverandre og føre til bare mindre endringer. Det er imidlertid klare forskjeller mellom landene i hvor viktig de ulike faktorene er. De empiriske realitetene i de to landene representerer en klar kontrast til globale oppskrifter, likeretting og konvergens mot enkle og sammenfallende administrative modeller.

 

Les hele notatet på sidene til Uni Rokkansenteret