Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering

Denne nye boka er et resultat av prosjektet "Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering", på Rokkansenteret, finansiert av NFR. Fem av kapitlene er basert på masteroppgaver skrevet av tidligere masterstudenter ved instituttet. Boka er redigert av Anne Lise Fimreite, Lise Hellebø Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid.

Hovedinnhold

Denne eksempelrike boken tar for seg hvordan samfunnssikkerhetsarbeidet og kriseorganiseringen fungerer i praksis og om hvordan og i hvilken grad man lærer av kriser og ulykker.

Forfatterne beskriver og analyserer de organisasjonsmessige utfordringene man står overfor både på sentralt, regionalt og lokalt nivå i det norske styringsverket på krisefeltet. Et sentralt argument er at de viktigste utfordringene ikke finnes innenfor det enkelte myndighetsorgan, men i relasjonene mellom myndigheter, i ulike sektorer og på forskjellige forvaltningsnivå. Særlig vekt legges på de styrings- og samordningsutfordringer man står overfor ved forebygging og håndtering av kriser og ulykker, og i samfunnssikkerhetsarbeidet mer generelt.

Boken er organisert med et innledende perspektiverende kapittel hvor sentrale begreper og teoretiske tilnærminger presenteres. Resten er inndelt i fire hoveddeler. Del I retter oppmerksomheten mot borgerne og myndighetene. Del II omhandler det sentrale forvaltningsnivået, ansvarsfordeling mellom departementer og sentral myndigheter. Del III fokuserer på fylkesnivået med særlig vekt på fylkesmannens rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet. Del IV tar for seg ulike ulykker som har skjedd på lokalt nivå.

 

Les om boken på Universitetsforlagets sider