Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Ny bok: Organisasjonsteori for offentlig sektor

Læreboken "Organisasjonsteori for offentlig sektor: Instrument, kultur, myte" har nå kommet i sin andre utgave. Professorene Per Lægreid og Paul G. Roness fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap er to av forfatterne.

Hovedinnhold

Dette er ei lærebok i organisasjonsteori for offentlig sektor, med faglig forankring i statsvitenskap og med et særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte i representative, demokratiske land som Norge.

 

Denne andre utgaven er en utvidet og grundig bearbeidet versjon av førsteutgaven som kom i 2004. Materiale fra nyere relevante studier fra Norge og andre land er innarbeidet, og oversiktene over referanser og anbefalt litteratur for de enkelte kapitlene er utvidet. Boka er oppdatert når det gjelder endringer i sentrale politisk-administrative organer. Hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng og spørsmål til diskusjon.

 

Les mer om boken på Universitetsforlagets sider