Hjem
Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Skumdynamikk i nærvær av olje under flerfasestrøm i porøse bergarter

Skum
Foto/ill.:
Benyamine Benali

Hovedinnhold

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader knyttet til resirkulering og reinjeksjon av gass. Reservoarsimuleringsmodeller beskriver skumoppførsel med parametere som er vanskelige å måle i kjerneskalaeksperimenter. For eksempel er mobiliteten til skum avhengig av gassbobletettheten, som endres gjennom generering og kollaps av gassbobler på porenivå. En ytterligere komplikasjon er at skummekanismer og filmstabilitet generelt er forskjellige i nærvær av olje, som vist i eksperimenter. Reservoarsimuleringsmodeller er derfor avhengige av at skumparametere er tilpasset kjerneskalaeksperimenter før bruk. I dette prosjektet vil vi utvikle og bruke matematiske metoder for å undersøke skumdynamikk under flerfasestrøm på porenivå med en detaljert beskrivelse av mekanismene for stabilitet og kollaps av skum. Prosjektet vil utføre nye mikromodelleksperimenter på porenivå for å validere og kalibrere metodene. Vi vil bruke de utviklede metodene på segmenterte bilder av bergarter for å forstå og kvantifisere effekten av olje på skumstrømning i porøs stein. Resultatene vil gi en bedre forståelse av skumdynamikken i porøse bergarter, noe som muliggjør en mer nøyaktig skumrepresentasjon i reservoarsimuleringer.