Hjem
Petroleums- og prosessteknologi

Termodynamisk modellering

Som en del av Kyoto avtalen er Norge forpliktet til å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren. Konsepter for lagring av CO2 i reservoar er derfor en viktig satsing i Norge. På verdensbasis er vi også inne i en dalende kurve mht fritt forekommende hydrokarboner. Hydrokarboner innefrosset i vann (naturgasshydrater) utgjør mer enn dobbelt så mye energi enn det vi i dag kjenner for kull og fritt forekommende hydrokarboner. Internasjonalt utgjør disse forekomstene derfor en interessant ressurs der det trengs intensiv forskning på ulike nivå, fra grunnforskning til anvendt forskning, for å utvikle effektive teknologier for utvinning av disse reservoarene. Løsninger som kombinerer CO2 lagring og samtidig utvinning av naturgass er spesielt interessante.

 

Forskningsgruppen innen termodynamisk modellering har en hovedfokus prosesser som er helt eller delvis styrt av termodynamikk. Forskningen spenner fra mer grunnleggende forskning der sentrale verktøy er molekylsimuleringer og metoder utledet fra statistisk fysikk, og over til anvendelse av termodynamiske beregninger i ulike større tverrfaglige prosjekter som for eksmpel lagring av CO2 i reservoar, utvinning av hydratreservoar og utfelling av salter nær underjordiske varmekilder. Andre sentrale områder er bruk av molekylsimuleringer til å estimere termodynamiske egenskaper, transportegenskaper, faseoverganger og faseovergangskinetikk samt fundamentale egenskaper knyttet til grenseflater mellom ulike faser.  


Forskningen finansieres delvis av industri (ca. 20%), delvis av forskningsrådet (60%) og resten fra internasjonale kilder (USA, Japan).