Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Prosjekter

Forskningsprosjekter

Nedenfor følger en liste over utvalgte prosjekter tilknyttet Forskergruppen for rettskultur.

Illustrasjon av det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Henrik Solbakke, UiB

Hovedinnhold

Forskningsprosjekter

Recyling Medieval Law

Tverrfaglig forskningsprosjekt om Hanseatiske Domsprotokoller fra Kontoret i Bergen

Forskningsprosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Statsarkivet i Lübeck, Hanseatisk Museet i Bergen, Humanistisk fakultet og Juridiske fakultet.

Early modern forms of Global Governance – New perspectives on the intellectual and institutional structures of the Hanseatic League

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høyskolen i Innlandet, Universitetet i Lund, Universitetet i Tartu, UniversitätHamburg og Georg-August-Universität Göttingen.

Lunsj for nordiske rettshistorikere

Digitale møter i regi av UiO v/ Jørn Øyrehagen Sunde.

Norske rettshistorikerdager

Gjennomføres i veksel mellom UiB og UiO annethvert år.

Nordiske rettshistorikerdager

Cycle Ius Commune at Borders: Borders of Ius Commune

Interdisciplinary PhD-seminar on Compilation and Authority (in cooperation with ATTR)

Ph.d.-prosjekter

"Forestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig"

Marius Mikkel Kjølstad sin doktorgradsavhandling undersøker forestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig. Prosjektet ser nærmere på hvilke grunnleggende ideer man hadde i denne perioden om hvilke oppgaver staten skulle – eller ikke skulle – ta seg av. Avhandlingen tar også sikte på å avklare hvilke funksjoner slike forestillinger hadde innenfor rettstenkningen. Den overordnede ambisjonen er å kaste nærmere lys over statstenkningen i en helt sentral periode av moderne norsk historie.

"Barn som offer i seksuelle relasjoner"

Siri Elisabeth Bernssen sitt PhD-prosjekt har som overordna tema «Barn som offer i seksuelle relasjoner», og problemstillinga er endringar i utforming og praktisering av strafferettsreglar om seksuelt misbruk av mindreårige i norsk strafferett frå 1800-talet og fram til i dag. Gjennom undersøkingar av både rettslege og utanomrettslege kjelder skal avhandlinga ikkje berre gje ei framstilling av korleis retten har endra seg, men også drøfte kvifor denne utviklinga har skjedd. I tillegg til ei rettshistorisk framstilling, er eit av hovudmåla såleis å identifisere og bidra til større forståing og medvit kring dei grunnleggande verdiane og  normative førestillingane som dagens strafferettslege regulering av seksuell omgang med barn er eit produkt av.

Ph.d.-prosjektet vart starta juni 2019, og Siri er tilknytta forskergruppa familie-, barne-, arve-, og personrett, forskergruppa for rettskultur og forskergruppa for strafferett og straffeprosess. Siri vert rettleia av Jørn Jacobsen og Jørn Øyrehagen Sunde.

"Delegeringsreglene i norsk forvaltningsrett"

Tarjei Ellingsen Røsvoll sin doktoravhandling undersøker delegeringsreglene i norsk forvaltningsrett. Som et sentralt ledd i dette ser avhandlingen på fremveksten av delegeringsreglene som en del av etableringen av den moderne forvaltningsretten, og studerer hvordan delegeringsreglenes rolle innenfor det forvaltningsrettslige systemet har forandret seg. Den overordnede ambisjonen er å forstå nåtidens delegeringsregler gjennom å  analysere de historiske betingelsene for deres fremvekst.

Eldre forskningsprosjekter

Nordic and Germanic Legal Methods – A Legal Comparative Analysis 2012-2014.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Meltzer-fondet, FU-UiB, E-On Ruhrgas og Deutsch-Nordischer Juristenbund. Prosjektet var med i vurderingen til Juristforbundets pris i 2015. Contributers: Ingvill Helland, Johan Bouch, Sören Koch, Dag Michalsen, Hans Peter Haferkamp, Jørn Øyrehagen Sunde, og flere andre – samlet sett ble det holdt tre internasjonale workshops. 

Resulterte i boken Nordic and Germanic Legal Methods skrevet av Ingvill Helland og Sören Koch.

Fordom og forventning: ei handbok i rettshistorisk metode.

Skrevet av Jørn Øyrehagen Sunde.

Grunnloven i skjæringspunktet mellom erfaring og visjon

Retten og det norske - Rettslig grunnlag for fremveksten av en norsk identitet mellom 1814 og 2014

Høyesteretts historie frem til 2015