Hjem
Forskargruppe for rettskultur
Informasjon

Om forskergruppen for rettskultur

Formålet med en forskergruppe som arbeider med rettskulturelle tema, er å skape et forum for identifikasjon, analyse og diskusjon av rettskulturelle og -komparative spørsmål samt formidling av kunnskap om rettens utvikling i en tid med stadig økende europeisk rettslig forening.

lightbulb
Foto/ill.:
Foto: AbsolutVison via Unsplash

Om forskergruppen

Rettskultur er et begret som har vært benyttet det norske rettsspråket i omtrent 100 år, men som har vært stadig mer referert til i juridiske arbeid de siste 5 årene. Årsaken er den rettslige sammenslåingen generelt på verdensbasis, og i Europa spesielt: Møtet mellom nasjonalt og internasjonalt produsert rett har ført til økt forståelse for rettskulturens plass. Årsaken er at forening av rettsregler ikke fører til same grad av forening av rettslig praksis som av rettslig ordlyd.

Forskergruppen er ikke tilknyttet et konkret juridisk fagfelt, men til et juridisk fenomen studert fra ulike fagfeltsvinkler

Bakgrunnen for dette er selvsagt at rettsregler skal produseres innenfor en normproduksjonsstruktur, at dei skal behandles og anvendes innenfor en konfliktløsingsstruktur, at de skal anvendes i tråd med et rettferdighetsideal og med en juridisk metode, tillært gjennom juridisk profesjonalisering. Disse rettskulturelle hovudelementene er styrende for hvordan rettsregler kommer inn i den nasjonale retten, på hvilken måte de blir tatt i bruk, og derfor også for hva som blir innholdet i den materielle retten. Dermed kan like regler ha ulikt innhold alt etter hvilken rettskultur de anvendes og eksisterer innenfor.

Når begrepet rettskultur altså har blitt stadig mer benyttet i Norge de siste 5 årene, er det fordi det finnes et økende behov for å sette ord på de faktorene som er med å skape innholdet i den materielle retten som til syvende og sist regulerer den rettslige hverdagen til rettssubjektene.