Hjem
Klinisk odontologisk forskning
klinisk odontologisk forskning

Odontologins roll vid behandling av ätstörningar

Hovedinnhold

Odontologins roll vid behandling av ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning utan närmare specifikation - UNS).

De övergripande målen med projektet är att implementera kunskap inom såväl medicinsk som odontologisk vård om metoder för tidig diagnostik, prevention och behandling av tandskador som följd av ätstörningssjukdom. Det långsiktiga målet är att kunna utnyttja tandvården som en del i det multidisciplinära omhändertagandet av patienter med ätstörningar.

Samarbetspartners:

Örebro läns landsting, Sverige, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Karolinska Institutet, Sverige och Regional avdeling spiseforstyrringar, Haukeland universitetssykehus, Bergen.