Hjem
Samfunnsgeografi
ph.d.-prosjekt

Betydning av kunnskap i innovasjonsøkosystemer

Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.

Stipendiat Randi Taxt.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt.
Foto/ill.:
BTO

Hovedinnhold

I mitt ph.d.-prosjekt vil jeg undersøke hvordan ulike aktører innenfor forskning, industri og offentlig sektor samarbeider for å få utnyttet forskningsresultater.

Betydningen av forskning for innovasjon

Verdensøkonomien er i endring og ulike former for forskningsresultater antatt å være helt avgjørende for å kunne løse de fremtidige økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor. Universiteter er derfor viktige aktører for samfunnet fordi de er kilder til vitenskapelig kunnskap, teknologier og utdanning. I tillegg bidrar universitetene med nye og innovative ideer, ofte med potensial for store endringer. De fleste universiteter og forskningsinstitusjoner bruker i dag teknologioverføringskontorer (TTO’er) for å hjelpe til med mange av sine innovasjons- og kommersialiseringsaktiviteter. Det er imidlertid identifisert en rekke faktorer som kan virke begrensende for innovasjon ut fra forskning. Eksempler på dette er mangel på entreprenørskapskultur, tilgang til gründere, tilgang til risikokapital i tidlig stadium og mangel på samspill mellom aktørene og de ulike virkemidlene som finnes. I tillegg stiller noen kritiske stemmer spørsmål om det finnes tilstrekkelig insitamenter for innovasjon blant forskere. Også den rollen og de oppgavene TTO’ene har innenfor innovasjon og kommersialisering av forskning er gjenstand for et kritisk blikk.

Gjennom en offentlig finansierte doktorgrad finansiert av Norges forskningsråd, vil jeg undersøke universitetene og deres TTO’er sine roller og oppgaver, bl.a. ved utvalgte universiteter i Europa. Spesielt vil jeg gå inn på forholdet mellom industrifinansierte forskningsprosjekter og etablering av kommersialiseringsprosjekter. Jeg vil gjøre dette innenfor begrepet om innovasjonsøkosystemer, som ofte er definert som et samarbeid i nettverk mellom ulike grupper av aktører, typisk forsknings- og utdanningsmiljøer, offentlige aktører, etablerte bedrifter, entreprenører og investorer.

Mine forskningsspørsmål

Hovedspørsmålet ph.d-prosjektet søker å belyse er:
Hvordan kan kunnskap og teknologioverføring (KTO) påvirkes og hvordan påvirker KTO i sin tur innovasjonsøkosystemene?

Jeg vil samle informasjon i form av kvantitative data som beskriver ulike vitenskapelige, økonomiske og samfunnsmessige interaksjoner (links) til og fra universitetene. Jeg vil videre gjennomføre mer kvalitative intervjuer med sentrale personer og aktører bak noen av disse interaksjonene. Mitt mål med denne tilnærmingen er å få en dypere forståelse for det som er viktig for samarbeidet mellom forskere, bedrifter og samfunnet ellers. Spesielt vil jeg gå inn på hvilke mekanismer og relasjoner som er viktige for overføring av kunnskap og teknologi innenfor innovasjonsøkosystemene. En viktig del av ph.d.-prosjektet vil bli gjort som en forlengelse av et Horizon2020-prosjektet European Marine Biological Research Infrastructure Cluster to foster the Blue Bioeconomy, EMBRIC. Mange av eksemplene og casene som brukes i dette doktorgradsarbeidet, vil derfor komme fra marin sektor gjennom data fra partnere i EMBRIC-prosjektet. I tillegg vil en del av arbeidet foregå i samarbeid med Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling på Høgskulen Vestlandet, hvor vi ser spesielt på hvordan forskningsbaserte ideer innenfor livsvitenskap kan kommersialiseres.