Hjem
Samfunnsgeografi
ph.d.-prosjekt

Betydning av kunnskap i regionale innovasjonssystemer

Stipendiat Randi Elisabeth Taxt presenterer sitt ph.d.-prosjekt.

Stipendiat Randi Taxt.
Stipendiat Randi Elisabeth Taxt.
Foto/ill.:
BTO

Hovedinnhold

I mitt ph.d.-prosjekt vil jeg undersøke hvordan ulike aktører innenfor forskning, industri og offentlig sektor samarbeider for å få utnyttet forskningsresultater.

Betydningen av forskning for innovasjon

Verdensøkonomien er i endring og ulike former for forskningsresultater antatt å være helt avgjørende for å kunne løse de fremtidige økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor. Universiteter er derfor viktige aktører for samfunnet fordi de er kilder til vitenskapelig kunnskap, teknologier og utdanning. I tillegg bidrar universitetene med nye og innovative ideer, ofte med potensial for store endringer. De fleste universiteter og forskningsinstitusjoner bruker i dag teknologioverføringskontorer (TTO’er) for å hjelpe til med mange av sine innovasjons- og kommersialiseringsaktiviteter. Det er imidlertid identifisert en rekke faktorer som kan virke begrensende for innovasjon ut fra forskning. Eksempler på dette er mangel på entreprenørskapskultur, tilgang til gründere, tilgang til risikokapital i tidlig stadium og mangel på samspill mellom aktørene og de ulike virkemidlene som finnes. I tillegg stiller noen kritiske stemmer spørsmål om det finnes tilstrekkelig insitamenter for innovasjon blant forskere. Også den rollen og de oppgavene TTO’ene har innenfor innovasjon og kommersialisering er gjenstand for kritikk.

Gjennom en offentlig finansierte doktorgrad finansiert av Norges forskningsråd, vil jeg undersøke universitene og deres TTO’er sine roller og oppgaver i utvalgte regioner i Europa. Spesielt vil jeg gå inn på forholdet mellom TTO’enes ulike funksjoner, industrifinansierte forskningsprosjekter og etablering av kommersialiseringsprosjekter. Jeg vil gjøre dette innenfor rammeverket Regionale innovasjonssystemer (RIS). RIS forklares som nettverk av sammenhengende aktører, organisert rundt en bestemt verdikjede eller industri innenfor et distinkt geografisk område. Dette kan typisk være en by eller en kommune, og aktørene kommer fra både privat og offentlig sektor. Et velfungerende RIS er preget av et godt samspill mellom forsknings- og utviklingsaktører, markedsaktører og politiske aktører.

Mine forskningsspørsmål

Hovedspørsmålet ph.d-prosjektet søker å belyse er:
Hvordan påvirkes TTO’ene av, og hvordan påvirker de, regionale innovasjonssystemer?

Jeg vil samle informasjon i form av kvantitative data som beskriver ulike vitenskapelige, økonomiske og samfunnsmessige interaksjoner (links) til og fra universitetene. Jeg vil videre gjennomføre intervjuer med sentrale personer og aktører bak noen av disse interaksjonene. Mitt mål med denne tilnærmingen er å få en dypere forståelse for det som er viktig for samarbeidet mellom forskere, bedrifter og samfunnet forøvrig. Spesielt vil jeg gå inn på hvilke mekanismer og relasjoner som er viktige for overføring av kunnskap og teknologi innenfor en region. En viktig del av PhD-prosjektet vil bli gjort som en forlengelse av et Horizon2020-prosjektet European Marine Biological Research Infrastructure Cluster to foster the Blue Bioeconomy, EMBRIC. Mange, men ikke alle, eksemplene og casene som brukes i dette doktorgradsarbeidet, vil derfor komme fra marin sektor gjennom data fra partnere i EMBRIC-prosjektet.