Hjem
Samfunnsgeografi

Vindkraft, reindrift og medvirkning i Finnmark

Ingrid Holtan Fredriksen skriver masteroppgave om vindkraft, reindrift og medvirkning i Finnmark.

Hovedinnhold

Feltarbeidet har gitt meg opplevelser for livet, og vært helt essensielt for å forstå prosessen jeg skriver om. Det var på feltarbeidet at teorier og antagelser fikk prøvd seg i den virkelige verden.

Masteroppgaven min forsøker å drøfte hvilke faktorer som kan ha bidratt til mistillit mellom utbyggere, energimyndighet og reinnæringen. For å svare på dette har jeg sammenlignet ulike vindkraftprosjekter i Finnmark der noen har fått konsesjon til å bygge ut, mens andre har fått avslag, blant annet på grunn av reinnæringen.

Jeg forsøker å forklare hvordan historiske og kulturelle faktorer spiller inn i medvirkningsprosessen med reindrifta, samt hvordan forvaltningsordning og høringspraksis har vært i forbindelse med planlagte utbygginger. Oppgaven tar også for seg hvordan kompetanse, tid, økonomi, intern organisering og geografisk plassering hos de ulike reinbeitedistriktene har betydning for medvirkningsprosessen mellom de ulike aktørene.

Feltarbeidet

Gjennom feltarbeidet mitt fikk jeg et innblikk i reindrifta og i vindkraftprosjekter i Finnmark. Jeg var med på reinflytting på våren og slakting på høsten og dro også på besøk til et av vindkraftanleggene i Finnmark der jeg fikk lære mer om teknologien i vindturbinene og hvordan det var å jobbe der. Jeg har også vært med på konferanser og workshops med andre forskere på feltet, samt reindrifta og forvaltningen. Disse erfaringene i tillegg til intervjuer har vært veldig nyttige for å få en bred forståelse av medvirkningsperspektivet i vindkraftplanleggingen.

Feltarbeidet har gitt meg opplevelser for livet, og vært helt essensielt for å forstå prosessen jeg skriver om. Det var på feltarbeidet at teorier og antagelser fikk prøvd seg i den virkelige verden. Under feltarbeidet innså jeg at det er mange enkeltfaktorer som hadde betydning for hvordan medvirkningen i vindkraftplanleggingen opplevdes blant de ulike aktørene.

Erfaringar med masterstudiet i geografi

Masterstudiet har gitt mye frihet til å forme egen oppgave, men krever i tillegg at du kan jobbe selvstendig og strukturert. Sistnevnte har vært en ganske stor utfordring, men med noen uker til med intensiv jobbing så håper jeg at jeg kan dra oppgaven min i land!

Jeg er også veldig fornøyd med studentmiljøet på masterprogrammet. Vi arrangerer sosiale events og hjelper hverandre når man står fast med det faglige. Ellers så vil jeg si at man som masterstudent får tett kontakt med professorer og stipendiater da masterlesesalen er i samme etasje som instituttets kontorer. Dette bidrar til at det er enkelt å få tak i faglig hjelp når man har behov for det, og det er alltid mulig å ta seg en tur inn på pauserommet om man kun er sulten på litt sosial input over en kaffekopp.

Mitt råd til andre som vil ta master i geografi

Tenk deg nøye om før du velger tema for oppgaven din. Du står veldig fritt til å velge problemstilling selv, så velg ett tema som engasjerer deg! Å skrive en masteroppgave er også en kjempemulighet for å komme seg ut i felt og se hvordan den virkelige verden fungerer. Kanskje du innser at teorier du har lest tidligere ikke stemmer helt overens med det du ser i praksis?

Posterpresentasjon av masterprosjektet

Posterpresentasjon
Photo:
Ingrid Holtan Fredriksen