Hjem
Samfunnsgeografi
Prosjekt

Coworking og regional utvikling

Kontorfellesskap basert på coworking konseptet utgjør en ny arbeidslivsarena for selvstendig næringsdrivende, freelancere men også ansatte i ulike sektorer.

Office
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Et interessant forskningsspørsmål er blant annet om slike arenaer stimulerer til kunnskapsdeling og samarbeid mellom de ulike som har tilhold her, eller rett og slett bare blir et sted hvor en jobber side om side, men med sitt eget.  Studien drøfter hvordan samhandlingsdynamikken påvirkes av sammensetningen av medlemmer, kompetanse og andre individuelle egenskaper og forventninger om samarbeid. Former for interaksjon har også å gjøre med forretningskonseptet, eierskapet og organiseringen av selve virksomheten.  En annen dimensjon vedrører betydningen av den geografiske settingen. Noen coworking-etableringer er lokalisert til destinasjoner hvor reiseliv og friluftsliv er viktige trekkplaster. Satsingen på coworking kan for lokalsamfunnet være et tiltak som kan introdusere stedet for mulige nye innbyggere, men også utgjøre et næringsmessig initiativ med tanke på gründere i oppstartsfasen.  Denne pågående studien baserer seg både på coworking som forretningskonsept, praksis, og regionale effekter, og da særlig på lokaliteter utenom storbyene.  Forskningsdesignet inkluderer en kvantitativ kartleggingsdel av denne næringen i Norge, i tillegg casestudier med intervjuer som tar utgangspunkt i ulike forretningskonsept.

I forskningstemaet inngår Grete Rusten, Knut Hilde og masterstudent Elisabeth Kjærstad Husa.