Hjem
Samfunnsgeografi
PhD-prosjekt

Energiomstilling mot lavkarbonsamfunnet: Perspektiver og tilnærminger til energiomstilling fra ulike skalanivå av "Smart Grids"

Stipendiat Ingrid Foss Ballo presenterer sitt ph.d.-prosjekt.

Ingrid Foss Ballo
Stipendiat Ingrid Foss Ballo.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Det er en tett kobling mellom klimautfordringen og verdens energiforbruk, og for å komme nærmere et bærekraftig lavutslippssamfunn er energiomstilling sentralt. I mitt avhandlingsprosjekt ønsker jeg å bidra til en bedre forståelse av ulike perspektiver på hvordan man kan komme nærmere en slik nødvendig energiomstilling.

Prosjektet vil belyse ulike tilnærminger til energiomstilling på ulike skalanivå; både tilnærminger «nedenfra» som er initiert av enkeltindividet og tilnærminger «ovenfra», initiert av teknologi- og kunnskapseliter. Diskursene til teknologi- og kunnskapseliter begrepsfester og beskriver både utfordringer og mulige løsninger ved energiomstilling, som også innebærer en begrepsfesting og beskrivelse av enkeltindividet «ovenfra». En slik beskrivelse «ovenfra» samsvarer imidlertid ikke alltid med innovative praksiser som kan utvikle seg «nedenfra». I dette prosjektet vil jeg studere diskurser og praksiser på ulike skalanivåer og de ulike tilnærmingene disse har til å bidra til energiomstilling, samt analysere interaksjonen og samspillet mellom de forskjellige skalanivåene.

Prosjektet tar utgangspunkt i «Smart Grid» som en egnet case for å kunne belyse diskurser, perspektiver og praksiser til energiomstilling på ulike skalanivå, og interaksjon og samspill mellom disse. Smart Grid studeres som en fremtidsvisjon fra elitediskurser om omstilling til «smartere» produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet. Samtidig består det man kaller «Smart Grids» av en rekke ulike komponenter og teknologier, som for eksempel elbiler eller desentralisert fornybar energiproduksjon. Disse komponentene kan studeres hver for seg ved å se på tilnærminger og perspektiver «nedenfra».

Prosjektet har også en tverrfaglig dimensjon, ved at teoretiske perspektiver fra feltet vitenskaps- og teknologistudier (STS) anvendes i tillegg til teoretiske perspektiver fra miljøgeografi.