Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Hvordan hjelper helsevesenet flyktninger med psykiske plager?

Clinical encounters with refugees suffering from mental health problems
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Mange flyktninger som kommer til Norge har psykiske helseplager som følge av store belastninger før og under flukten, og det er viktig at norsk helsevesen er i stand til å møte behovene i denne gruppe. Tidligere forskning viser at innvandrere, spesielt fra noen områder, bruker spesialiserte psykiske helsetjenester i mindre grad enn den norskfødte befolkningen.  Det kan være mange årsaker til ulikheter, bl.a. syn på hvordan psykiske helseplager skal behandles, skam og tabuer,  kunnskap om tilgjengelige  hjelpetjenester, og hvor og fra hvem man helst søker hjelp.

Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til en forskningsbasert plattform for hvordan psykiske helsetjenester kan forbedres og tilpasses flyktningers behov. Spesielt tar prosjektet sikte på å gi mer kunnskap om mekanismer som påvirker flyktninger tilgang til, og bruk av psykiske helsetjenester med vekt på fastlegens rolle.  Det første delprosjektet skal undersøke hvordan flyktninger fra Syria, Afghanistan og Somalia forstår og foretrekker å mestre/behandle psykiske helseplager og erfaringer med det offentlige helsevesenet i Norge.

Data vil bli innsamlet gjennom fokusgruppeintervju og spørreskjema. Det andre delprosjektet skal ha fokus på det kliniske møtet mellom fastleger og pasienter med flyktningebakgrunn. En målsetning er å forstå om pasienters bakgrunn (flyktning vs. norskfødt) og kjønn har betydning for diagnoser, anbefalt behandling og eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten.  Det skal gjennomføres fokusgruppeintervju med fastleger og en eksperimentell studie bestående av filmsnutter av pasienter (ulik etnisitet og kjønn) som presenterer psykiske helseplager. For hver pasient vil fastlegen bli bedt om å gi en klinisk vurdering.  Filmsnuttene og de øvrige resultatene fra prosjektet skal integreres i et interaktivt, web-basert treningsprogram som kan benyttes av fastleger og helsepersonell innenfor psykisk helsevern.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd (HELSEVEL, 2018-2021)

https://forskning.no/akademia