Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Pågående forskningsprosjekter

COMPLETE-prosjektet

Prosjektleder : Torill Larsen

COMPLETE-prosjektet er en randomisert kontrollert studie i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring og har til hensikt å legge til rette for økt gjennomføring og mindre fravær i videregående skole. Prosjektet prøver ut to tiltak som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet på skolen: Drømmeskolen og Nærværsteam. Drømmeskolen er et universelt program rettet mot alle elever på skolen, og Nærværsteam er et skoletiltak rettet mot særlig utsatte elever med utfordringer i skolehverdagen. Begge tiltak har fokus på mer systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og å bedre kontakten mellom ansatte og elever i skolen. Du kan lese meir om COMPLETE-prosjektet her.

CO-CREATE: Confronting obesity: Co-creating policy with youth

Arbeidspakkeleder: Professor Oddrun Samdal

CO-CREATE-studien skal undersøke hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. Ungdommer skal involveres i alle deler av prosjektet, slik at hovedmålgruppens perspektiv blir ivaretatt. Folkehelseinstituttet skal lede prosjektet som inkluderer forskere fra 14 institusjoner i Europa, Sør-Afrika, Australia og USA. HEMIL-senteret, er ansvarlig for en av arbeidspakkene. Lenke til prosjektets nettside.

Helsevaner blant skoleelever. En WHO undersøkelse i flere land (HEVAS)

Prosjektleder: Professor Oddrun Samdal

Siden 1983 har HEMIL-senteret samlet inn landsrepresentative data fra 11-, 13- og 15-åringer som del av en internasjonal WHO-undersøkelse (på engelsk Health Behaviour in School-aged Children. A WHO Cross-national study) rettet mot livsstil og helse blant skolebarn. For tiden deltar 41 land i studien, og det samles inn data hvert fjerde år. Siden 1993, har Norge også inkludert elever på Vg1. Hovedmålsettingen er å identifisere faktorer som kan bidra til å forklare helserelatert atferd og helseopplevelse. Videre inkluderer studien fokus på skolen som arbeidsmiljø for elevene og disse dataene brukes av Utdanningsdirektoratet i deres prioritering av skolebaserte tiltak. I tillegg til elevdataene samles det også inn data blant skoleledelsen omkring skolens tiltak innen trivsels- og helsefremmende arbeid.

Voksen i år 2000 (VITT)

Prosjektleder: Professor Bente Wold

De største folkehelseproblemene i moderne vestlige samfunn henger nært sammen med folks levevaner. Hensikten med VITT- studien er å undersøke utvikling og endring av helseatferd og subjektiv helse gjennom livsløpet, og å analysere hvordan sosiale og psykologiske prosesser i ungdomsårene kan forutsi subjektiv helse og livsstil i voksen alder.

VITT er en longitudinell studie av helsevaner, den følger de samme personene fra de var 13 til de ble 40 år gamle. Foreldrene deltok i undersøkelsen frem til respondentene var 19 år, og undersøkelsen omfatter således to generasjoner.

PAPA- prosjektet

Prosjektleder: Professor Bente Wold og Professor Oddrun Samdal

PAPA- ”Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity” er en EU-finansiert intervensjon hvor man forsøker å stimulere psykososiale og fysiske helsevaner hos unge fotballspillere, gjennom kursing av trenere for å skape et bedre motivasjonsklima i idretten. PAPA-prosjektets hovedsiktemål er å skape en bedre idrettsopplevelse og øke de unges trivsel i idretten. Prosjektet er et europeisk samarbeid mellom åtte universiteter i England, Frankrike, Hellas, Spania og Norge. Fra Norge deltar en gruppe ved Uiversitetet i Bergen og en gruppe ved Forskningssenter for trening og prestasjon og Norges idrettshøgskole. PAPA-gruppen ved Universitetet i Bergen er ansvarlig for evalueringen av tiltaket og ledes av professor Bente Wold ogprofessor Oddrun Samdal ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet. Lenke til den internasjonale PAPA-siden.

Det tverrnasjonale prosjektet av positiv ungdomsutvikling

Prosjektleder: Nora Wiium

Det tverrnasjonale prosjektet av positiv ungdomsutvikling undersøker i hvilken grad utviklingsressurser er tilgjengelig og oppnåelig for ungdommer og fremvoksende voksne i ulike nasjonale kontekster. Hvordan disse utviklingsressurser i sin tur fremmer positive utfall som de «5C-ene» av PYD (dvs. tillit, kompetanse, karakter, omsorg og tilhørighet), og eventuelt bidrag til utvikling av selvet og samfunnet unge mennesker er en del av blir også sett på. Andre temaer som tas opp i prosjektet omfatter risiko- og helseatferd, i tillegg til «job crafting» i skolesammenheng, unge menneskers holdninger og verdier mot klimaendringer og bærekraftig miljø, sett i lys av utviklingsressurser og positiv utvikling. Det overordnede målet med prosjektet er å påvirke interessenter, programmer og politikk for å stimulere utviklingsressursene som trengs for å legge til rette for en positiv utvikling og bidrag til selv- og samfunnsutvikling blant unge mennesker i deltakerlandene. Det tverrnasjonale prosjektet ble igangsatt i 2014 og omfatter i dag samarbeidspartnere fra over 20 land i Europa, Afrika, Asia, Midtøsten, USA og Latin-Amerika, og representerer kompetanse på en rekke ulike vitenskapelige felt, for eksempel helsepsykologi utviklingspsykologi, sosialpsykologi, tverrkulturell psykologi, folkehelse, miljøvitenskap, sosiologi, helsefremmende arbeid, logopedi, og familiestudier.