Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Avsluttede forskningsprosjekter

Denne siden inneholder en oversikt over avsluttede forskningsprosjekter ved SIPA

Hovedinnhold

COMPLETE-prosjektet  (2016-2018)

Prosjektleder: Torill Larsen

COMPLETE-prosjektet var en randomisert kontrollert studie i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring og har til hensikt å legge til rette for økt gjennomføring og mindre fravær i videregående skole. Prosjektet prøver ut to tiltak som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet på skolen: Drømmeskolen og Nærværsteam. Drømmeskolen er et universelt program rettet mot alle elever på skolen, og Nærværsteam er et skoletiltak rettet mot særlig utsatte elever med utfordringer i skolehverdagen. Begge tiltak har fokus på mer systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og å bedre kontakten mellom ansatte og elever i skolen. Du kan lese meir om COMPLETE-prosjektet her.

PAPA- prosjektet (2013-2017)

Prosjektleder: Professor Bente Wold og Professor Oddrun Samdal

PAPA- ”Promoting Adolescent health through an intervention aimed at improving the quality of their participation in Physical Activity” var en EU-finansiert intervensjon hvor man forsøkte å stimulere psykososiale og fysiske helsevaner hos unge fotballspillere, gjennom kursing av trenere for å skape et bedre motivasjonsklima i idretten. PAPA-prosjektets hovedsiktemål var å skape en bedre idrettsopplevelse og øke de unges trivsel i idretten. Prosjektet var et europeisk samarbeid mellom åtte universiteter i England, Frankrike, Hellas, Spania og Norge. Fra Norge deltok en gruppe ved Uiversitetet i Bergen og en gruppe ved Forskningssenter for trening og prestasjon og Norges idrettshøgskole. PAPA-gruppen ved Universitetet i Bergen var ansvarlig for evalueringen av tiltaket og ledes av professor Bente Wold ogprofessor Oddrun Samdal ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet. Lenke til den internasjonale PAPA-siden.

”KaNo?” Evaluering av et rehabiliteringsprogram for unge voksne som er ferdigbehandlet for kreft (2009-2013)

Prosjekt leder: Professor Torill Larsen og May Aasebø Hauken

Formålet med dette prosjektet var å få økt forståelse og kunnskap om unge voksne kreft overlevende (YACS) etter fullført behandling. Et skreddersydd rehabilitering program for YACS ble utviklet og evaluert med mixed metod med deltakelse og HRQOL som utfall. YACS representerer en liten og lite studert gruppe av kreft overlevende, det er bare i det siste at det er blitt større internasjonale bevissthet om kreftoverlevere sine utfordringer. Disse spesifikke utfordringer er spesielt knyttet til deres sårbare periode av livet med økt risiko for sykelighet, samt fysiske og psykososiale langtidseffekter

Steg-for-Steg (2004-2006)

Prosjektleder: Ingrid Holsen

Vi undersøkte utfallet av det forskningsbaserte tiltaksprogrammet Steg-for-Steg som ble implementert blant 1153 elever i 5.trinn, 6.trinn og 7.trinn (11 skoler) i Norge. Gjennom spørreskjema fulgte vi studenter og lærere i to år, og tre målinger. I tillegg deltok 60 av 6.trinns elevene i fokusgruppeintervju hvor målet var å undersøke prosessen de gjennomgikk mens de jobbet med Steg-for-Steg. Vi inkluderte vi studentenes rapportering på sosioøkonomisk status da vi undersøkte fordelene ved programmet.