Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Avsluttede forskningsprosjekter

Hovedinnhold

COMPLETE-prosjektet

Prosjektleder : Torill Larsen

COMPLETE-prosjektet var en randomisert kontrollert studie i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring og har til hensikt å legge til rette for økt gjennomføring og mindre fravær i videregående skole. Prosjektet prøver ut to tiltak som retter seg mot det psykososiale læringsmiljøet på skolen: Drømmeskolen og Nærværsteam. Drømmeskolen er et universelt program rettet mot alle elever på skolen, og Nærværsteam er et skoletiltak rettet mot særlig utsatte elever med utfordringer i skolehverdagen. Begge tiltak har fokus på mer systematisk arbeid for å fremme det psykososiale miljøet og å bedre kontakten mellom ansatte og elever i skolen. Du kan lese meir om COMPLETE-prosjektet her.

”KaNo?” Evaluering av et rehabiliteringsprogram for unge voksne som er ferdigbehandlet for kreft

Prosjekt leder: Professor Torill Larsen og May Aasebø Hauken

Formålet med dette prosjektet var å få økt forståelse og kunnskap om unge voksne kreft overlevende (YACS) etter fullført behandling. Et skreddersydd rehabilitering program for YACS ble utviklet og evaluert med mixed metod med deltakelse og HRQOL som utfall. YACS representerer en liten og lite studert gruppe av kreft overlevende, det er bare i det siste at det er blitt større internasjonale bevissthet om kreftoverlevere sine utfordringer. Disse spesifikke utfordringer er spesielt knyttet til deres sårbare periode av livet med økt risiko for sykelighet, samt fysiske og psykososiale langtidseffekter