Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Forskningsprosjekt

Model Rules of Civil Procedure

Professor Magne Strandberg har deltatt i et Europeisk prosjekt organisert av ELI og UNIDROIT. Prosjektet har ført til at det høsten 2020 ble vedtatt et felleseuropeisk regelverk innen sivilprosess kalt, Model European Rules of Civil Procedure.

Hovedinnhold

Model Rules of Civil Procedure 

Høsten 2020 har European Law Institute (ELI) og UNIDROIT vedtatt et regelverk kalt «Model Rules of Civil Procedure». Vi har dermed fått felles europeiske regler for det aller meste av sivilprosessen. Reglene er oppdelt i en rekke deler og kapitler som tar for seg hver sin tematiske del av sivilprosessen, for eksempel er der et kapittel om aktiv dommerstyring, et kapittel om rettskraft og et kapittel om bevis. Regelverket består av 245 bestemmelser, og de fleste av disse består av en rekke ledd, setninger og så videre.

ELI og UNIDROIT har arbeidet med prosjektet siden 2013. Reglene ble utviklet av ti arbeidsgrupper som hadde ansvar for hver sin tematiske del av sivilprosessen. I arbeidsgruppene var det medlemmer fra hver av de viktigste prosesstradisjonene i Europa, det var for eksempel et medlem fra den tyske tradisjonen, et fra den franske eller andre latinske land, et fra de engelskspråklige og et medlem fra et øst-europeisk land. Det var også et skandinavisk medlem i hver arbeidsgruppe, og professor Magne Strandberg ved Det juridiske fakultet, UiB hadde gleden av å delta i en arbeidsgruppe om domstolenes og partenes roller og en arbeidsgruppe om anke.  

"Soft law"
ELI/UNIDROIT-reglene er «soft law», som betyr at reglene ikke er bindende, men det er regler som ELI, UNIDROIT og medlemmene i prosjektet anbefaler og anser som «best practice». Regelverket vil være relevant på flere måter selv om det ikke er bindende. I akademiske diskusjoner vil regelverket bli et viktig referansepunkt i årene fremover, regelverket kan bli viktig for nasjonale reformer av sivilprosessen og det kan også hende at EU velger å basere en regulering av sivilprosessuelle enkeltspørsmål på disse reglene. Her i Norge har vi allerede sett et utslag av dette ved at Domstolskommisjonen i sin siste rapport brukte ELI/UNIDROIT sine regler om anke som inspirasjon for flere forslag til endringer av de norske reglene om anke til lagmannsretten (NOU 2020: 11 Domstolene i endring).