Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
SEMINAR | DOMSTOLSKOMMISJONEN

Seminar om domstolskommisjonens forslag til endringer i sivilprosessen

Fredag 18. juni var det endelig tid for fysisk seminar i forskergruppen. Temaet var Domstolskommisjonens forslag til endringer av prosessen i sivile saker. Vi hadde både eksterne og interne innledere og kommentatorer. 

Seminar om Domstolskommisjonen.
Professor Magne Strandberg (t.h.) satt de norske reglene og endringsforslagene i en europeisk sammenheng.

Hovedinnhold

Professor Ragna Aarli, medlem av Domstolskommisjonen, startet seminaret ved å gi oss en oversikt over en rekke forslag til forbedrede arbeidsprosesser i domstolene fra kommisjonens innstilling. Kommisjonen foreslår blant annet plikt for dommerne til å utarbeide en skriftlig fremstilling av hva saken handler om, og at dokumentbevis ikke lenger skal leses opp under hovedforhandlingen, noe som i dag er en svært tidkrevende del av hovedforhandlingen i mange sivile saker. Et annet effektiviseringsforslag er å innføre moderat spesialisering i domstolene, slik at visse saker som i særlig grad krever spesialkompetanse kan fordeles til visse dommere. Forslaget går ut på at dommerne kan ha 20-25 prosent spesialisering innenfor sin saksportefølje. Førstelagmann Magni Elsheim i Gulating lagmannsrett kommenterte forslagene fra sitt dommerperspektiv. 

I seminarets andre bolk dykket vi ned i forslag til endret ankebehandling i lagmannsrettene, særlig prelusjon mellom instansene, dvs. at det innføres begrensninger for å endre og utvide saken fra tingrett til lagmannsrett. I dag er saker i lagmannsrettene ofte like omfattende som i tingrettene, og i en del tilfeller mer omfattende. Professor Anna Nylund fra Universitetet i Tromsø innledet ved å sette forslagene inn i en større sammenheng – hvordan ankebehandling er og bør være, og professor Magne Strandberg satte de norske reglene og endringsforslagene i en europeisk sammenheng. Selv dersom endringene innføres, skiller Norge seg ut i Europa med en særlig omfattende ankebehandling. Til slutt gikk professor Ørnulf Øyen nærmere inn på for de konkrete forslagene og hvilke endringer de vil medføre for norsk sivilprosess. Det ble gode diskusjoner i plenum av problemstillingene som ble tatt opp. Til høsten følger forskergruppen opp fokuset på Domstolskommisjonens forslag med et komparativt seminar om muntlighet i sivilprosessen, hvor vi vil ha innledere og kommentorer fra inn- og utland.