Hjem
Helsetjenesteforskning

Gruppe for helsetjenesteforskning

Forskningsgruppen arbeider med registerbaserte studier av primærhelsetjenesten, inkludert fastlegenes sykmeldingspraksis og kvalitetsforbedring i helsetjenesten derunder effekt av tverrfaglig samarbeid. Videre driver gruppen rehabiliteringsforskning og deltar i evaluering av en ny modell for primærhelsetjeneste i Malawi

Innhold

Visjon: Forskningsbasert kunnskap om helsetjenesten gir grunnlag for forbedring og bedre folkehelse                             

Tematikk/forskningsområder:   

  • Primærmedisinsk registerepidemiologi: Her bruker vi store datasett som KUHR, Fastlegedatabasen og FD-trygd der vi ser på fastlegenes arbeid. Vi viderefører også trygdemedisinske analyser relatert til sykmelding. 
  • Forskning på kvalitetsutvikling i helsetjenesten er nært knyttet til masterprogrammene i kvalitetsutvikling og helseledelse, med fokus på implementering og målemetoder. Her har vi spesielt sett på kvalitet i henvisingspraksis mellom primærhelsetjenesten og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.   
  • Tverrfaglig samarbeid: Implementering av flere måleinstrumenter: Relational coordination (RC) og Njimegen Continuty Questionaire (NCQ)                                                                      
  • Rehabiliteringsforskning: målemetoder, evaluering og epidemiologi.  Vi analyserer data fra en kohort på 1001 rehabiliteringspasienter fra Vestlandet og jobber spesielt med validering og bruk av WHODAS, WHO sitt måleinstrument for «disability».
  • Internasjonalt helsearbeid: Er det rett å satse på primærhelsetjenesten? Evaluering av et prøveprosjekt i Malawi                                                                                                                                                                                          

Strategi:                                                                                                                                                                  

Gruppen arbeider utelukkende i nettverk og alle våre forskningsprosjekter er basert på samarbeid med andre forskere og institusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Våre viktigste samarbeidspartnere er NKLM, Rokkansenteret, Helse Vest (kompetansesenteret for habilitering og rehabilitering), Helse Fonna (forskningsavdelingen), Kompetansesenteret for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet, Oslo, samt Sektionen for Forsikringsmedicin, KI, Stockholm.                                  

Undervisning:
Medlemmer i forskningsgruppen underviser i allmennmedisin og helseledelse og helseøkonomi (HELED620) samt har ansvar for undervisning om kvalitetsforbedring i helsetjenesten (HEKVAL620)                                                                                                   

Medlemmer i gruppen per 1.9.2016:
Professor Sturla Gjesdal, Førsteamanuensis Øystein Hetlevik, universitetslektor Miriam Hartveit, PhD stipendiat Merethe Hustoft, PhD stipendiat Vegard Pihl Moen. Se medlemsoversikt med bilder her.