Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Hovedinnhold

Medlemmer per 1.1.2017

 • Professor Gjert Kristoffersen (leder)
 • Professor Helge Sandøy
 • Førsteamanuensis Ragnhild Lie Anderson
 • Stipendiat Per Sigmund Sævik Bøe
 • Stipendiat Helene Hildremyr
 • Forsker Bente Selback (LIA-prosjektet)
 • Transkribører på LIA-prosjektet: Silje-Marie Kvernøy Sandnes, Trond Minde, Maren Østrem Nesse
 • Mastergradsstudenter: Rut Heradstveit, Trond Minde, Liv Torunn Tjelmeland, Øystein Hassel

Aktiviteter i 2016

Prosjekter

Forskergruppa er partner i det NFR-finansierte prosjektet Language Infrastructure made Accessible (LIA), der prosjekteier er Universitetet i Oslo v/ Tekstlaboratoriet. Prosjektet, som går fram til 2019, har som mål å digitalisere og transkribere alle analoge talemålsinnspillinger i de språkvitenskapelige arkivene til norske universiteter. Gjert Kristoffersen er lokal prosjektleder. Bente Selback er ansatt som forsker og daglig leder og Silje Marie Kvernøy Sandnes, Trond Minde og Maren Østrem Nesse er per 1.1.2017 ansatt som transkribører.

Helge Sandøy og Edit Bugge samarbeider med kollegaer ved Fróðskaparsetur Føroya om prosjektet Endringar i færøyske dialektar gjennom to generasjonar. Korleis, kor fort og kvifor?

De to samarbeider også i en nordisk gruppe om Societal conditions for language change, som har som mål å utvikle en nordisk sosiolingvistisk infrastruktur.

Gjert Kristoffersen har i 2016 arbeidet med tre prosjekter: (1) Spredning av tonelag fra Bergen til Strilelandet, (2) Tonal variasjon i Övre Dalarna i Sverige og (3) en artikkel om utfasingen av palatal /l/ og /n/ i nordnorsk.

Helge Sandøy er én av to hovedredaktører i firebindsverket Norsk språkhistorie. Første bind, Mønster, kom ut i april 2016. I tillegg til Sandøys innledning, skrevet i samarbeid med Agnete Nesse, Høgskulen på Vestlandet, er Gjert Kristoffersen medforfatter av kapitlet om fonologi.

Ragnhild Lie Anderson har høsten 2016 samlet inn nytt talemålsmateriale fra 36 informanter ved ungdomsskolen i Sogndal og er også begynt innsamling av nytt talemålsmateriale knyttet til panelinformanter fra tidligere opptak i 1996 og 2001.

Ressurser

Talebanken, som utvikles i samarbeid med UNI, og som er et viktig analyseredskap i prosjektene knyttet til gruppa, er videreutviklet i løpet av året og inneholder ved årsskiftet 8,2 mill. løpeord.

Målføresamlinga: Alt av gamle innspillinger var i løpet av 2015 sendt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for digitalisering i regi av LIA-prosjektet. Det meste skal nå være digitalisert og ca. en femtedel av vårt materiale transkribert.  I 2016 har vi gått videre med digitalisering av manuskriptmaterialet i målføresamlinga i samarbeid med UB. Ca. 20 % av materialet er til nå skannet. Videreføring av dette arbeidet er avhengig av finansiering fra instituttet også i 2017.

Finansiering

Gruppa som sådan har ikke mottatt støtte fra institutt eller ekstern finansiering i løpet av året. Helge Sandøy har fått midler fra Småforsk til videreutvikling av Talebanken. Gjert Kristoffersen har fått forskningsmidler fra instituttet til (1) transkripsjon av et talemålsopptak fra Skattungbyn i Sverige

Målføresamlinga har i 2016 hatt et driftsbudsjett på kr. 20.000,-, og mottatt kr. 40.000 i forskningsmidler fra instituttet til digitalisering av manuskriptdelen av samlinga. Se ellers egen rapport til instituttet.

Forskerutdanning

Per Sigmund Sævik Bøe tiltrådte som stipendiat 1. august 2016.

I samarbeid med norsk som andrespråk-miljøet arrangerte vi 7.-9. september et forskerutdanningskurs finansiert av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi med tittelen Perspectives on linguistic change: Contact and L2 learning. Kurset fant sted på Solstrand hotell i Os, med følgende forelesere: Professor Tim McNamara, University of Melbourne, Professor Jeff Siegel, University of New England (Australia) og Professor Sali Tagliamonte, University of Toronto. Kurset samlet 13 deltakere, hvorav 6 fra UiB. Vi fikk gjennomgående svært gode evalueringer fra deltakerne.

Deltakelse med innlegg på fagkonferanser

Gjert Kristoffersen

 • 22nd Germanic Linguistics Annual Conference, Reykjavík 20.-22. mai: Spreading of tonal accent in West Norwegian, categorical or gradual?
 • Tone and Intonation in Europe (7), Canterbury 1.-3. september: Spreading of tonal accent in West Norwegian: Approximation or transfer? (poster)

Helge Sandøy

 • Hammershaimb/Jacobsen-seminar, Tórshavn 19.10: Endringar i talemålet. Nye granskingsmetodar.

Publikasjoner

Kristoffersen, Gjert. Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: En kompormissform? I H.-O. Enger, M.I.N. Knoph, K.E. Kristoffersen & M. Lind (red.) Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen, s. 81-95. Oslo: Novus.

Kristoffersen, Gjert. Fraværet av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie. Maal og Minne 2016: 111-157.

Kristoffersen, Gjert & Arne Torp. Fonologi. I H. Sandøy (red.), Mønster. Norsk språkhistorie I, s. 101-211. Oslo: Novus.

Sandøy, Helge & Agnete Nesse. Språkendring. I H. Sandøy (red.), Mønster. Norsk språkhistorie I, s. 31-99. Oslo: Novus

Sandøy, Helge (red.). Mønster. Norsk språkhistorie I. Oslo: Novus

Sandøy, Helge. Melding av M. Svahn & J. Nilsson (2014: Dialektutjämning i Västsverige. Sosiolinguistica 30: 237-242.

Undervisning

Helge Sandøy var emneansvarlig for kurset NOSP221/251/321, Språkleg variasjon og endring vårsemestret 2016. Dette emnet tilbys hvert vårsemester.

Formidling

Ragnhild Lie Andersson ble i november intervjuet av NRK TV i forbindelse med planene om å slå sammen Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til ett fylke.

Gjert Kristoffersen, innlegg 20.10.2016 på bloggen Språkprat: Er norsk fagspråk i fare?

Planer for 2017

LIA-prosjektet fortsetter i samme omfang og med samme finansiering som i 2016.

Avhengig av finansiering fra instituttet vil vi ved målføresamlinga videreføre digitaliseringen av manuskriptmaterialet. I tillegg arbeider vi i samarbeid med Universitetsbiblioteket med å lage en offentlig tilgjengelig, søkbar katalog over innholdet i samlingen.