Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Vitenskapelige artikler og bøker

Hovedinnhold

På denne siden finner du en oversikt over utvalgte publikasjoner skrevet av medlemmer av forskergruppa. De er ordnet på to måter, etter forfatter og etter prosjekt. Det siste gjelder først og fremst de store samarbeidsprosjektene. Fullstendige publikasjonslister for hver forsker får du opp dersom du trykker på lenken til Cristinn under Publikasjoner på personsiden til den forskeren det gjelder. 

Ordnet etter person

Ragnhild Lie Anderson

 • Under trykking. Bugge, Edit og Ragnhild Lie Anderson. “Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests”. In: Acta Linguistica Hafniensia.
 • 2014. Sandøy, Helge, Ragnhild Lie Anderson og Maria-Rosa Doublet. 2014. «The Bergen dialect splits in two». I: Braunmüller, Kurt m.fl. (red.). Stability and Divergence in Language Contact. Factors and mechanisms: 239 – 263. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • 2010. «Medvitne og umedvitne haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Åsane.» I: Danske Talesprog. Bind 10: 80 - 107.København: Museum Tusculanums Forlag.
 • 2007. Nynorskkompetanse og haldningar til nynorsk hjå studentar i "nynorskland". I: Akselberg, Gunnstein og Johan Myking (red.). Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007: 23 – 31. Oslo: Novus.
 • 2004. Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal. Dr. art. avhandling. Bergen: Nordisk institutt.
 • 1998. Variasjon og endring i sogndalsdialekten. I: Målbryting. Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg. Nr. 1. Hovudoppgåve. Bergen: Nordisk institutt.

 

Edit Bugge

 • Under arbeid. Bymål og industrisamfunn. I B. Mæhlum (red): Bind III, Norsk språkhistorie. Oslo: Novus
 • Under trykking. Ragnhild Lie Anderson og Edit Bugge: Dialect as an explanatory factor in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafnensia
 • Under trykking. Randi Neteland og Edit Bugge. Språkendringer de siste to hundre år i byer og på industristeder. I H. Sandøy (red): Talemålsutviklinga i Noreg etter 1800. Oslo: Novus
 • 2015. Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel. Avhandling for ph.d.-graden, UiB
 • 2012. Edit Bugge og Beinta í Jákupsstovu. Manningin av sjúkrarøktarfrøðingum.I E. Andreassen m.fl (red.): Malunarmót. Tórshavn: Fróðskapur
 • 2011. Noen metodiske utfordringer knyttet til orddødsstudier. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs skrifter. 2011(1): 177−200
 • 2010. Foreldrebakgrunn som utvalgskriterium og sosial variabel i norsk sosiolingvistikk. Maal og Minne 2010/2: 79-101
 • 2010. The role of ‘family’ in intergenerational dialect transmission in Shetland. I R. M. Millar (red.): Northern Lights, Northern Words. Selected Papers from the FRLSU Conference, Kirkwall 2009. Aberdeen: University of Aberdeen.

 

Gjert Kristoffersen

 • Under trykking. Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan. Nordica Helsingiensias.
 • Under trykking. Med medforf. Arne Torp. Fonologi. Mønster. Norsk språkhistorie I, red. av Helge Sandøy. Oslo: Novus.
 • 2014. Med medforf. Hanne Gram Simonsen. A corpus-based study of apicalization of /s/ before /l/ in Oslo Norwegian. The Oxford Handbook of Corpus Phonology, red. av J. Durand, U. Gut, & G. Kristoffersen, 214-239. Oxford: Oxford University Press.
 • 2011a. Cirkumflekstonelaget i Oppdal. Norsk lingvistisk tidsskrift 29.221-62.
 • 2011b. Quantity in Old Norse and modern peninsular North Germanic. Journal of Comparative Germanic Linguistics 14.47-80.
 • 2010. Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan. Maal og Minne 2010.1-57.
 • 2008. Level stress in North Germanic. Journal of Germanic Linguistics 20.87-159.
 • 2007. Jamvektseffekten. En fonetisk analyse av jamvekt i nordgudbrandsdalsdialekten. Norsk lingvistisk tidsskrift 25.187-232.
 

Helge Sandøy

 • Sandøy, Helge. Norsk talemål etter Aasen. I: Jan Ragnar Hagland & Åse Wetås (red.),  Ivar Aasen ute og heime – om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Skrifter 2015, 1. S. 90–109. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
 • Sandøy, Helge. Austlandsk etter 1800. I: Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 151–171. Oslo: Novus
 • Sandøy, Helge. Vestlandsk etter 1800. I: Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 193–216. Oslo: Novus.2015 (under publisering). Med medforf. Agnete Nesse. Språkendring. I: Helge Sandøy (red.), Mønster. Norsk språkhistorie I. Oslo: Novus.
 • 2014. Somme har nok høyrt eitkvart om kvantoren nokon før.” I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.), Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk, 261–289. Oslo: Novus.
 • 2013. Linguistic globalization: Experiences from the Nordic laboratory. I: Eline Zenner, Gitte Kristiansen (eds.), New Perspectives on Lexical Borrowing. Onomasiological, methodological and phraseological innovations (Language Contact and Bilingualism), 225–249. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • 2012. Syntaktisk og semantisk styrt dativ. I: Unn Røyneland og Hans-Olav Enger (red.), Fra holtijar til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen, 319–338. Oslo: Novus.
 • 2011. Frå tre dialektar til tre språk. Språklig og ideologisk. I: Gunnstein Akselberg & Edit Bugge (red.), Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år, 19‒38. Tórshavn: Fróðskapur.
 • 2011. Romsdalsk språkhistorie. Frå runer til SMS – og vel så det. Oslo: Novus. 343 s.
 • 2009. Standardtalemål? Ja, men ...! Ein definisjon og ei drøfting av begrepet. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 2009, hefte 1 (årgang 27) s. 27-48.

 

Ordnet etter prosjekt

Dialektendringsprosessar

 • 2011. Anderson, Ragnhild. Medvitne og umedvitne haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Åsane. I:Danske Talesprog 10, s. 80−112.
 • 2013. Helge Sandøy: Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. I: Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, 125–151. Oslo: Novus.
 • 2014. Helge Sandøy, Ragnhild Lie Anderson & Maria-Rosa Doublet: “The Bergen dialect splits in two.” I: Kurt Braunmüller, Steffen Höder & Karoline Kühl (red.), Stability and divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms, 240–263. Amsterdam: Benjamins.
 • 2015 (under trykking). Ragnhild Lie Anderson & Edit Bugge. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafniensia.

Språkutvikling på industristader

Randi Netlands doktoravhandling er satt sammen av vitenskapelige artikler som er selvstendig publisert. Innholdsfortegnelsen i avhandlingen gir en oversikt over artiklene og hvor de er publisert.

 

Norsk språkhistorie

 • Under trykking. Gjert Kristoffersen, med medforf. Arne Torp. Fonologi. Mønster. Norsk språkhistorie I, red. av Helge Sandøy. Oslo: Novus.
 • Under trykking. Helge Sandøy, med medforf. Agnete Nesse. Språkendring. Mønster. Norsk språkhistorie I, red. av Helge Sandøy. Oslo: Novus.