Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Hovedinnhold

Medlemmer per 1.1.2016

 • Professor Gjert Kristoffersen (leder)
 • Professor Helge Sandøy
 • Førsteamanuensis Ragnhild Lie Anderson
 • Førsteamanuensis Edit Bugge
 • Universitetslektor Per Sigmund Sævik Bøe
 • Stipendiat Helene Hildremyr
 • Gjestestipendiat fra University of Wisconsin, Madison David Natvig (2015-16)
 • Forsker Bente Selback  (LIA-prosjektet)
 • Transkribør Silje-Marie Kvernøy Sandnes (LIA-prosjektet)
 • Transkribør Hallvard Lid (LIA-prosjektet)
 • Mastergradsstudenter: Rut Heradstveit, Agnes Thrastardottir Kroken, Trond Minde, Liv Tjelmeland

Aktiviteter i 2015

Det har gjennom begge semestrene vært holdt møter hver 14. dag, der medlemmene har orientert hverandre om faglige aktiviteter, nyheter etc. og diskutert faglige spørsmål vedrørende prosjektene knyttet til gruppa.

Prosjekter

Forskergruppa er partner i det NFR-finansierte prosjektet Language Infrastructure made Accessible (LIA), der prosjekteier er Universitetet i Oslo v/ Tekstlaboratoriet. Prosjektet, som går fram til 2019, har som mål å digitalisere og transkribere alle analoge talemålsinnspillinger i arkivene til norske universiteter. Gjert Kristoffersen er lokal prosjektleder. Bente Selback er ansatt som forsker og daglig leder og Silje Marie Kvernøy Sandnes og Hallvard Lid er p.t. ansatt som transkribører. Anna Maria Kjøde Olsen begynner som transkribør i januar 2016.

Helge Sandøy og Edit Bugge samarbeider med kollegaer ved Fróðskaparsetur Føroya om prosjektet Endringar i færøyske dialektar gjennom to generasjonar. Korleis, kor fort og kvifor?

De to samarbeider også i en nordisk gruppe om Societal conditions for language change, som har som mål å utvikle en nordisk sosiolingvistisk infrastruktur.

Gjert Kristoffersen har i 2015 arbeidet med to prosjekter: (1) Spredning av tonelag til Strilelandet og (2) Tonal variasjon i Övre Dalarna i Sverige. En artikkel knyttet til det siste er antatt og vil bli publisert i Nordica Helsingiensis i løpet av 2016.

Helge Sandøy er én av to hovedredaktører i firebindsverket Norsk språkhistorie, som begynner å komme ut i 2016.

Doktorgrader

Edit Bugge: Språktradering i Bolsøy. En sosiolingvistisk analyse av individuell og kollektiv språkvariasjon i Bolsøy med vekt på familietilhørighet som sosial variabel. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), Universitetet i Bergen

Ressurser

Talebanken, som utvikles i samarbeid med UNI og som er et viktig analyseredskap i prosjektene knyttet til gruppa, er videreutviklet i løpet av året og inneholder ved årsskiftet 6,3 mill. løpeord.

Målføresamlinga: Alt av gamle innspillinger er nå sendt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for digitalisering i regi av LIA-prosjektet. Vi regner med at det meste vil være digitalisert i løpet av 2016. Fram til prosjektslutt i 2019 regner vi med at alt også vil være transkribert. I 2015 har vi også digitalisert ca. 1/8 av manuskriptmaterialet i samlingen i samarbeid med Universitetsbiblioteket. Videreføring av dette arbeidet er avhengig av videre finansiering i 2016.

Finansiering

Gruppa som sådan har ikke mottatt støtte fra institutt eller ekstern finansiering i løpet av året. Helge Sandøy har fått midler fra Småforsk til videreutvikling av Talebanken. Gjert Kristoffersen har fått forskningsmidler fra instituttet til (1) transkripsjon av et talemålsopptak fra Våmhus i Sverige og (2) konvertering av innspillingene fra prosjektet ”Norsk tonelagstypologi” (NFR 2000-2002) til nytt og oppdatert databaseformat. Dette arbeidet ble utført av Knut Hofland ved UNI.

Målføresamlinga har i 2015 hatt lønnsmidler for konsulent tilsvarende 15 % av full stilling. Denne ressursen har for det meste vært brukt til digitalisering av manuskriptmaterialet i samlingen, jf. ovenfor. Vi har også hatt et driftsbudsjett på kr. 25.000,-. Se ellers egen rapport til instituttet.

Deltakelse med innlegg på fagkonferanser

SONE-konferansen 2015 (SONE = Sosiolingvistisk nettverk i Norge), Oslo 9.-20. april:

 • Helene Hildremyr: Dialektutviklinga i Odda og Tyssedal dei siste hundre åra.
 • Hallvard Lid: Variasjon og endring i språksamfunnet Ullensvang.
 • Helge Sandøy: Når ”folket” uttalar seg om språkendring.

Møte om norsk språk (MONS), Kristiansand 25.-27. november:

 • Ragnhild Lie Anderson: Tilrettelegging av talemålsdata til bruk i skulefaget norsk
 • Edit Bugge: Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel
 • Edit Bugge (med Ann-Kristin Helland Gujord, Randi Neteland og Magnhild Selås): Språkleg praksis i ein fleirkulturell barnehage
 • Helene Hildremyr: «Ikke» og «jeg» eller «Ikkje» og «eg»? hundre år med språkleg legering i industristadene Odda og Tyssedal
 • Gjert Kristoffersen: Spredning av tonelag til strilelandet
 • Gjert Kristoffersen: Prosodihistorie

The International Conference on Language Variation in Europe 8, Leipzig 27.-29. mai:

 • Gjert Kristoffersen: Spreading of Norwegian contrastive tonal accent into a dialect with no former accentual contrast.

Publikasjoner

Bøe, Per Sigmund Sævik. Sj-lyden på Vestlandet: 100 år med endringer. Maal og Minne 2015.2: 37-60.

Sandøy, Helge. Norsk talemål etter Aasen. I: Jan Ragnar Hagland & Åse Wetås (red.),  Ivar Aasen ute og heime – om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Skrifter 2015, 1. S. 90–109. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Sandøy, Helge. Austlandsk etter 1800. I: Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 151–171. Oslo: Novus

Sandøy, Helge. Vestlandsk etter 1800. I: Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 193–216. Oslo: Novus.

Bugge, Edit og Ragnhild Lie Anderson. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests”. Acta Linguistica Hafniensia 2015.

Bugge, Edit: Språktradering i Bolsøy. En sosiolingvistisk analyse av individuell og kollektiv språkvariasjon i Bolsøy med vekt på familietilhørighet som sosial variabel. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), Universitetet i Bergen

Undervisning

Helge Sandøy er emneansvarlig for kurset NOSP221/251/321, Språkleg variasjon og endring, som tilbys hvert vårsemester.

Planer for 2016

LIA-prosjektet fortsetter i samme omfang og med samme finansiering som i 2015.

Vi vil i samarbeid med norsk som andrespråk-miljøet arrangere et forskerutdanningskurs finansiert av den nasjonale forskerskolen i språkvitenskap og filologi. Tittelen er Perspectives on linguistic change: Contact and L2 learning. Kurset finner sted på Solstrand 7.-9. september.

Avhengig av videre finansiering fra instituttet vil vi ved målføresamlinga videreføre digitaliseringen av manuskriptmaterialet. I tillegg ønsker vi å lage en offentlig tilgjengelig, søkbar katalog over innholdet i samlingen. Også dette er avhengig av finansiering fra instituttet.