Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

 • Bergsvik, K.A. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. BAR International Series 1554. Oxford: Archaeopress.
 • Bergsvik, K.A. 2005. Kulturdualisme i vestnorsk jernalder. In Bergsvik,K.A. and Engevik, jr. A., (eds.) Fra funn til samfunn. Jernalderstudiertilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1. Arkeologiskinstitutt, Universitetet i Bergen. Bergen, pp. 229-258.
 • Bergsvik, K.A. 2005. En etnisk grense ved Stad i Steinalderen. Primitive Tider 7:7-27.
 • Fossen, Kjell: "Identitetsdannelse og lokalbasert læring i historiefaget"  Historisk tidsskrift bd. 84, nr.3 2005.
 • Fossen, Kjell: "Laksevågs historie": "Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led", bind I -fra de eldste tider og opp til 1800.
 • Fossen, Kjell: "Laksevågs historie": "Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led", bind II-tidsrommet 1800-1918.
 • Fossen, Kjell: "Laksevågs historie": "Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led", bind III-tidsrommet 1918-1945.
 • Fossen, Kjell: "Laksevågs historie": "Strandstedet, jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led", bind IV- tidsrommet 1945- 1972.
 • Hjelle K.L., Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K.A. 2006. Hesitanthunters: a review of the introduction of agriculture in Western Norway. Journal of Environmental Archaeology, pp. 147-170.
 • Iversen, Tore; Myking, John Ragnar. Land, Lords and Peasants. Peasant's right to control land in the  Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the  Alpine region. Trondheim: Department of History and Classical Studies,  Norwegian University of Science and Technology 2005 (ISBN  82-7765-053-1) 309 s. Skriftserie fra Historisk institutt / Norges  teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU(52). UiT
 • Iversen, Tore; Myking, John Ragnar; Thoma, Gertrud.Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to  Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.  Tapir Akademisk Forlag 2007 (ISBN 978 82 519 21947) 289 s. UiT.
 • Kapstad, Connie Reksten 2002. The disappearance of place: The ethnological dilemma. Ethnologia Scandinavica. Volum 32, s. 5 - 19.

 • Kapstad, Connie Reksten 2001. Når handling tar plass: ein kulturstudie av Fellesaksjonen mot gasskraftverk. Avhandling (dr.art.) Bergen: Det historisk filosofiske fakultet. Universitetet i Bergen.

 • Kapstad, Connie Reksten 1998. Landscape as a Field of Ethnological Research.

  Book Reviews. Etnologia Scandinavica, Volume 28, s. 203 -206.

 • Mikaelsson, Lisbeth: “Locality and Myth: The Resacralization of Selja and the Cult of St. Sunniva”, Numen, Vol. 52, 2005, pp. 191–225.
 • Mikaelsson, Lisbeth:“Nidarosdomen og pilegrimsbølgen”, Din, 4/2008, pp. 41–59.
 • Mikaelsson, Lisbeth (red.): Religionsbyen Bergen. Eide forlag, Bergen 2000.
 • Reksten, Connie 2008. When Poetry Takes Place: On Olav H. Hauge, Literature, and Festival. Ethnologia Scandinavica. Volum 38, s. 131- 145.

 • Reksten, Connie 2007. ” Når poesien tar plass”: om Olav H. Hauge, litteratur og festival. I: Gilje, Nils og Selberg, Torunn (red.) Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Selberg, Torunn & Nils Gilje (red): Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Bergen, Kunnskapsforlaget 2007
 • Selberg, Torunn: Mennesker og steder. Innledning. I: Selberg, Torunn & Nils Gilje (red): Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Bergen, Kunnskapsforlaget (under utgivelse, september) 2007
 • Selberg, Torunn: Fortelling, festival og sted.  I: Selberg, Torunn & Nils Gilje (red): Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Bergen, Kunnskapsforlaget (under utgivelse, september) 2007
 • Selberg, Torunn: Fortid og landskap i fortelling og festival. Selja og Finnskogen. I: Janzon, Bod & Reine Rydèn (red): Historiebruk i Norden. Föredrag vid Nordiska Arkivdagarna i Uppsala. = Arkivvetenskapliga studier. 8. Uppsala 2007
 • Selberg, Torunn: Magiske reiser og magiske steder, kapittel 5, i Ingvild Sælid Gilhus og Siv Ellen Kraft (red): Religiøse reiser. Mellom gamle spor og nye mål. Oslo: Universitetsforlaget, 2007, ss 63-73.
 • Selberg, Torunn: Festivaler og kulturarv: lokalitet og regionalitet. I: Demokratisk kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker. Linköpings universitet , =Tema Kultur och Samhälle. Skriftserie 2006:1
 • Selberg, Torunn. Festivals as celebrations of place in modern society: Two examples from Norway. Folklore 2006;117(3):297-312.
 • Selberg, Torunn: The actualization of the sacred place of Selja and the legend of Saint Sunniva . Arv. Nordic yearbook of Folklore  2005;61:129-164.