Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

Om gruppen

Forskningsgruppen omfatter forskere innen arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap.

 

Sted og region er kulturelle kategorier som i de senere år er blitt problematisert innenfor flere fagmiljø. Fra en oppfating av steder og landskaper som formet mennesker, handler det nå også om på hvilke måter mennesker skaper steder. Selv om mange naturmiljøer og bygde miljøer kan være manifeste og stabile over lang tid er også oppfattelsen av steder og landskaper i stadig forandring; omgivelsene blir ikke tatt for gitt, men får betydning gjennom våre ideer om og bruk av omgivelsene.

 

Et spørsmål er også hvordan menneskenes tilknytning til ulike landskap har endret seg over tid i et spenningsforhold mellom ytre kulturell påvirkning, interne identitetsprosessert og politiske territoriale prosesser. Dette er prosesser som er i virksomhet i dag, men som og har vært virksomme i forhistoriske og tidlig historisk tid. Det komparative aspektet og den historiske dimensjonen er vesentlig for å studere de romlige prosessene; vesentlig er også hvordan fortiden fortolkes av mennesker med tilknytning til steder og regioner. Steder og regioner forstås i et prosessuelt perspektiv, grenser og innhold skifter og omvurderes, og blir stadig tillagt nye betydninger. Det tematiseres hvordan steder og regioner skapes, omformes og gjenskapes; det spørres om hvilke prosesser som er i spill, og hvordan innhold skapes i slike geografiske enheter.