Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Emnebank for masteroppgaver

Forslag til tema for masteroppgaver innen strafferett og straffeprosess.

Strafferett

 1. Barnekonvensjonens betydning for straffutmålingen overfor unge lovbrytere
 2. Barnekonvensjonens betydning for adgangen til å varetektsfengsle unge lovbrytere
 3. Om statens ansvar for å overholde midlertidige forføyninger gitt av domstolen i Strasbourg.
 4. Kan statens ha plikt til å idømme forvaring etter EMK?
 5. Besøksforbud etter strpl. § 222a
 6. 6tatens ansvar etter EMK for bruk av skytevåpen i politiet.
 7. Adgangen til å utøve nødrett ved angrep fra dyr
 8. Nødrettslig adgang til å avlive fredet vilt.
 9. Straffeprosessloven § 321 sjette ledd.
 10. Om det frie forsvarervalg
 11. Kan nødrett begrunne bruk av tortur?
 12. Kravet til konkretisering av tiltalebeslutninger
 13. Straffeprosessloven § 377
 14. Kystvaktens påtalerettslige stilling.
 15. Nødvendige saksomkostninger jfr. tvml. § 176 første ledd.
 16. Oppreisningserstatning til etterlatte etter straffbare handlinger.
 17. Internasjonale konvensjoners betydning for straffutmålingen
 18. Strafferabatt ved lang saksbehandlingstid i skattestraffesaker
 19. Påtalemyndighetens adgang til å gi opplysninger/dokumenter til andre forvaltningsorgan

Straffgjennomføring

 1. Skillet mellom domfelte og varetektsinnsatte og betydningen av skillet ved anvendelsen av straffegjennomføringsloven
 2. Formålsbetraktninger ved rettsanvendelsen etter straffegjennomføringsloven
 3. Benådning
 4. Brudd på vilkår om prøveløslatelse og straff
 5. Bruk av tvangsmidler ved straffegjennomføring, jfr. straffegjennomføringsloven § 38
 6. Sikkerhetsvurderinger ved permisjon og løslatelse på prøve
 7. Innholdet i samfunnsstraffen
 8. Særlige og vektige grunner etter straffegjennomføringsloven § 33
 9. Domfeltes rett til helsetjenester ved straffegjennomføring
 10. Sikkerhetsvurderinger hvor domfelte har tilknytning til organisert kriminalitet
 11. Domfeltes rett til innsyn i INFOFLYT, jfr. rundskriv KSF 2/2005
 12. Forvaring
 13. Brudd på vilkår om samfunnsstraff hvor domfelte er ung og/eller har psykiske plager
 14. Gjennomføring av straff utenfor fengsel, jfr. straffegjennomføringsloven § 16
 15. Forholdet mellom straffegjennomføringslove og lov om psykisk helsevern
 16. Skrankene for taushetsplikt under straffegjennomføring
 17. Soning i institusjon, jfr. straffegjennomføringsloven § 12
 18. Særlig tungtveiende grunner som vilkår for straffavbrudd, jfr. straffegjennomføringsloven