Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Studieåret 2021/2022 ble det produsert tre store masteroppgaver i samarbeid med forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Her er en oversikt over temaene som ble behandlet i oppgavene.
Vi må utforske koblingen mellom utilregnelighet og psykiske sykdom, skriver Gröning, Haukvik, Morse og Radovic.
Videopresentasjoner fra DIMENSIONS-konferansen om juridiske, filosofiske og medisinske perspektiver på psykiske lidelser og strafferett.
Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier professor Ragna Aarli.
Clara Juul Holm er PhD-stipendiat fra Københavns universitet. I denne artikkelen forteller hun i korte trekk om forskningsoppholdet ved Universitetet i Bergen.
Medlemmer av forskergruppen i strafferett og straffeprosess har skrevet et høringssvar i forbindelse med forslag om endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – Strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom.
Boken «Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser» er et nytt tilskudd innenfor strafferettslig litteratur.
I kjølvannet av 22.juli-saken ble Tilregnelighetsutvalget (NOU 2014:10) oppnevnt for å jobbe med utilregnelighetsreglene. Den 1. oktober 2020 trådte de nye reglene i kraft , og i den anledning svarer Linda Gröning, som også var medlem av utvalget, på tre raske spørsmål vedrørende de nye reglene om skyldevne.
The recordings of this years Bergen lecture, #MeToo, Implications for criminal law, is now available. The lecture was given by Prof. Dr. Tatjana Hörnle from the Humboldt University of Berlin. Bergen Lecture is a yearly happening arranged by The Research Group for Criminal Law and Criminal Procedure.
The recordings of this years Bergen lecture, #MeToo, Implications for criminal law, is now available. The lecture was given by Prof. Dr. Tatjana Hörnle from the Humboldt University of Berlin. Bergen Lecture is a yearly happening arranged by The Research Group for Criminal Law and Criminal Procedure.
Douglas Husak hadde innlegg på Bergen Lectures 2017 hvor temaet var "Conceptual and Normative Issues about Drug Decriminalization". Her finner du både opptak av hans forelesning, samt et lite intervju med Husak i anledning hans besøk i Bergen.
Forskargruppa for strafferett og straffeprosess har sendt inn eit høyringssvar på Justisdepartementet sitt høyringsnotat om «strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning».
Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.
Michael S. Moore var innleder ved Bergen Lecture 2015. Her kan du se hele innlegget.
Internasjonal konferanse tar føre seg spørsmål kring krigsbrotsverk, strafferettsleg ansvar for statleg leiarskap og dommarar si rolle.
Ingun Fornes er stipendiat og forskar på korleis ein straffar born.

Sider