Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Verdas friskaste nasjon, men mest trygda. Kvifor det?

Folkehelsa er betre enn nokon gong, men med verdas høgaste andel av befolkninga som mottek helserelaterte trygder. Kan det ha samanheng med ei sjenerøs sjukelønsordning?

Hovedinnhold

I ein artikkel som stod på trykk i Bergens Tidende 17. april stiller professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi spørsmål ved om dagens sjukelønsordning kan vara. Han drøftar det problematiske ved ei sjukeforsikring der det er fråvær av medbetaling (eigenandeler) for både arbeidstakar og arbeidsgjevar.

Ei ordning utan sanksjonar kan på sikt også svekka tilliten til ordninga, ved at færre og færre avstår frå å bruka ho i situasjonar som går langt utover det som lover og retningslinjer tilseier er gyldig fråvær.

Artikkelen er den andre i ein serie som har framtidas pensjon og trygd som tema, og den ligg som vedlegg til sida her.