Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Reform virker

God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet

Hovedinnhold

I et oppslag i Bergens Tidende onsdag 12.09.2012 presenteres funn fra en undersøkelse utført av Katrine Vellesen Løken og Julie Riise Kolstad, begge ansatt som post dok ved Institutt for økonomi, UiB.

Den landsomfattende studien, som omfatter cirka 60.000 døtre med en pleietrengende forelder over 80 år, viser at færre blir sykemeldt eller slutter i jobb for å ta vare på syke foreldre. Økt satsing på hjemmesykepleie i kjølvannet av eldrereformen i 1998 er nøkkelen. Reformen har virket positivt inn på både hjelpetilbudet til de eldre og for døtrene til dem som nå får hjemmesykepleie.

Disse døtrene er en gruppe som lett faller ut av arbeidslivet, til tross for at de har arbeidsevne. Undersøkelsen finner størst effekt hos døtrene som bor i samme kommune som foreldrene. For disse barna er det lettere å hjelpe foreldrene, i forhold til barna som bor lengre unna og kanskje må flytte for å kunne hjelpe til. Bor man nærme foreldrene, føler man kanskje også tettere på kroppen når foreldrene trenger hjelp.

Saken går over to sider i Bergen Tidende.