Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Hovedinnhold

Sentralt i trygdegruppens forskningsstrategi står samarbeid med andre forskere både ved eget institutt, andre institusjoner i inn- og utland og på tvers av fagdisipliner. Viktige forskningsområder er trygd og pensjonering, arbeidsmarked, utdanning, familie og helse. Et viktig siktemål for det meste av forskningen har vært å studere hvordan samspillet mellom offentlig politikk og private valg påvirker økonomisk og sosial integrasjon i Norge. Vi har spesielt analysert faktorer som påvirker overgangen mellom ulike forsørgelsesformer - arbeid, familie, trygd - på kort sikt, og mer langsiktige konsekvenser for integrasjons-prosessen. Vi har også lagt vekt på samarbeid med andre fagmiljø på universitetet så som sosiologi, samfunnsmedisin og psykologi, noe samforfatterskap i flere medisinske og sosiologiske tidsskrift vitner om.

Forskerrekrutteringen gjennom doktorgradsproduksjon er delvis finansiert gjennom UiBs ekstrabevilgning til gruppen, men i økende grad gjennom gruppens engasjement i større, eksternt finansierte forskningsprogram. Betydelige beløp fra disse prosjektene går til rekrutteringstiltak og vedlikehold av tilhørende tverrfaglige forskernettverk. Også en del av gruppens grunnressurser inngår i forskning, kompetansebygging og nettverkskontakt gruppen har forpliktet seg til å levere i disse prosjektene.

Forskningsprogram i Forskningsrådet hvor Gruppe for trygdeøkonomi er eller har vært involvert:

 • Sickness absence and working life conditions
 • Prosjektet estimerer kausaleffekter av intervensjoner på arbeidsplassen på sysselsetting, sykefravær og uførepensjon. Prosjektperiode: 01.09.14 - 31.08.18. Prosjektdeltaker fra Gruppe for trygdeøkonomi: Espen Bratberg. Prosjektleder: Karin Monstad, Uni Research.
 • VAM - Aging, health and labour market participation:
 • Forholdet mellom helse og arbeidsmarkedsdeltakelese for eldre personer. Prosjektperiode 2014-2018. Prosjektdeltakere fra Gruppe for trygdeøkonomi: Arild Aakvik, Tor Helge Holmås og Astrid Grasdal. Prosjektet har en egen internettside: Aging, health and labour market participation. Prosjektet avsluttes i 2018.
 • SYKEFRAVÆR - Sickness absence: Using random assignment of GPs in emergency centers as a natural experiment:
 • Prosjektet analyserar kor viktig fastlegen er for å forklara nivået på sjukefråværet. Vidare skal prosjektet analysera effekten av sjukefråvær på arbeid og helse. Prosjektleiar er Tor Helge Holmås. NFR 237991/H20. 2015-2018.
 • EVA-SAM - Evaluering av Samhandlingsreformen:
 • Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester. Prosjektdeltakere fra Gruppe for trygdeøkonomi: Tor Helge Holmås.
 • EVA-PEN - Evaluering av pensjonsreformen:
 • Formålet med evalueringen er å undersøke om man gjennom pensjonsreformen når målene om et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem, en mer fleksibel og individuelt tilpasset overgang fra arbeid til pensjon, bedre insentiv for arbeid, og en god fordelings- og likestillingsprofil. Prosjektdeltakere fra Gruppe for trygdeøkonomi: Alf Erling Risa, Berndt Raffelhuschen.
 • EVA-NAV - Evaluering av NAV-reformen:
 • Det grunnleggende målet med evalueringen er å gi svar på om NAV-reformen når de overordnede målene om flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad, enklere og bedre tjenester tilpasset brukernes behov, og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Prosjektavslutning: 2014.
 • SYKEFRAVÆR - Health, work and society:
 • Multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability. Prosjektdeltakere fra Gruppe for trygeøkonomi: Astrid Grasdal, Kjell Vaage, Espen Bratberg, Arild Aakvik. Prosjektet ble avsluttet høsten 2013.
 • FRISAM - Ageing, family ties and public policy:
 • Prosjektdeltakere fra Gruppe for trygdeøkonomi: Kjell Erik Lommerud, Katrine Løken, Kjell Vaage, Astid Grasdal, Espen Bratberg, Leroy Andersland. Prosjektperiode: 2013-2017.