Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER. 2016

 

Forskergruppen vitensbilderble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. I tillegg til presentasjonen på UiB-web (https://www.uib.no/fg/vitensbilder) har også forskergruppen en egen facebook-gruppe som brukes til diskusjoner og informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og utstillinger.

 

1: Medlemmer pr. 1. januar 2017

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie), forskergr. leder.

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, førsteamanuensis (SVT).

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis (LLE/norrønt).

Anders Gullestad, førsteamanuensis (LLE/nordisk).

Tonje Haugland Sørensen, førsteamanunensis (LLE/kunsthistorie)

Nora Vaage, tom. mai -16; stipendiat (SVT), fom.oktober -16 Associate Professor (Maastricht University, Nederland).

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar (UB)

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

John Ødemark, førsteamanuensis (IKOS, HF-UiO).

Matthias Bruhn, professor, Humboldt universitet, Berlin 

Paula Muhr, PhD kandidat Humboldt universitet, Berlin. 

 

 

2: Forskergruppens aktiviteter 2016

Forskergruppen Vitensbilder har i lengre tid hatt diskusjoner rundt bilders status som kunnskapsbærere. Boken Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisationstar for seg bilder på tvers av kategorier som "kunst", "vitenskapelige visualiseringer" og "religiøse bilder", og bruker eksempler fra tidlig ny tid til i dag.Boken ble utgitt på forlaget Peter Lang GmbH, i Berlin våren 2016. Forskergruppens medlemmer fra UiB og UiO samt professor Mathias Bruhn og ph.d. kandidat Paula Muhr fra Humboldt Universitetet i Berlin deltar med bidrag.

 

Vår-16:

Torsdag 03.03
Rasmus Slaattelid: "Visualisering av klimaendringer"

 

Onsdag 27.04

Gjesteforelesning ved postdok Laura Kathrine Skinnebach, Aarhus Universitet: "Materialitet og para-sensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog."

 

Fredag 29.04

Samantha Smith: "Project presentation: Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe: How the Senses Played a Role in Attaining and Communicating Knowledge in Science, Religion and Art in the Late 1500s and Early 1600s."

 

Mandag/Tirsdag 30.-31.05

Prøveforelesning/disputas Nora Vaage.

 

Høst-16

Fredag 02.09. 
Tonje Haugland Sørensen: «Oversikt  - krig og luftperspektiv»

Fredag 30.09.
-Henning Laugerud: «Erindre fortiden og skape fremtiden – erindring og tradisjon som dynamiske størrelser. Hvorfor erindringsperspektiv(er) på historien er ”nyttige”»
-Jørgen Bakke: «Skrift, bilder og historie: Noen eksempler fra det greske kulturområdet fra ca. 700 f.Kr til 700 e.Kr.»

Fredag 07.10.
Trine K. Haagensen: «Travelling in time – medieval perspectives on contemporary pictures»

Fredag 21.10.
Rasmus Slaattelid: «Moral Tuning: Musical Metaphors in Adam Smith’s /The Theory of Moral Sentiments»

Fredag 11.11.
Jens Eike Schnall: «Vitensbilete og vitensmetaforar i norrøn litteratur: Forhandlingar mellom biostechneog logos»

3: Bruk av støtte i 2016

27. april holdt Laura K. Skinnebach (Universitetet i Aarhus) en gjesteforelesning med tittelen: Materialitet og parasensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog. Gjesteforelesninger var finansiert forskningsmidler/gjesteforelesningsmidler fra LLE. 

 

4: Publikasjoner 2017:

Nora Vaage, Trine K. Haagensen, Rasmus Slaattelid og Samantha Smith (red. ): Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and VisualisationsPeter Lang, Berlin 2016.

 

5: Planer for 2017

Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren og høsten 2017 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. Program for våren og høsten er under utarbeidelse. Følgende planer foreligger: 

 

Deltagelse i et nasjonal ph.d./forskerkurs.

 

Inskripsjon, translasjon, tradisjon – en syklus av tverrfaglige Phd-seminarer om humanioras grunnlagsspørsmål(høst 2017 i Bergen, Oslo og Tromsø) 


Phd-kurset er særlig forskningsnært og tverrfaglig. Det arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom etablerte forskergrupper ved UiB, UiO og UiT. Ved UiO er både Medfak og HF representert. Phd-kurset organiseres som et leseseminar fordelt over 3 samlinger av 2-3 dagers varighet i Bergen, Oslo, og Tromsø høsten 2017. Ledere av nevnte forskergrupper deltar på alle samlinger, mens de lokale samlingene også trekker på andre medlemmer i forskningsgruppene. Det er søkt om midler til arrangementet i Bergen 24.-25. august 2017.
 

Rekruttering

Helt siden starten i 2010 har forskergruppen inkludert et lite antall masterstudenter som er potensielle forskerrekrutter i forskergruppen. På lik linje med faste vitenskapelige ansatte og stipendiater har disse studentene deltatt på manuskriptseminar, lesegrupper og workshops. Noen av disse studentene har presentert kapittelutkast for forskergruppen og fått tilbakemelding fra forskergruppens øvrige medlemmer. Denne formen for kollektiv veiledning og inkludering i et forskerfellesskap er krevende, men samtidig svært givende, både for studenter og øvrige forskergruppemedlemmer. Forskergruppen vil fortsette med denne praksisen.

 

En av forskergruppens medlemmer, Nora Vaage (PhD-stipendiat på SVT med Rasmus Slaattelid som veileder), leverte sin avhandling i februar 2016 og disputerte i mai. Nora Vaage startet i oktober i ny stilling som Associate Professor ved Department of Philosphy, ved Maastricht University i Nederland. En annen av forskergruppens medlemmer Samantha Smith startet sin stipendiatperiode 1 januar 2017 (PhD-stipendiat ved LLE/Kunsthistorie med Henning Laugerud som veileder).

 

 

 

Bergen 16.01.2017

Henning Laugerud

sign.