Hjem
Forskergruppen vitensbilder
Medlemmer

Medlemmer

På denne siden vil du finne korte beskrivelser av forskergruppemedlemmenes hovedinteresser, kontaktopplysninger og lenker til aktuelle prosjekter og medlemmenes egne websider.

Hovedinnhold

Henning Laugerud (forskergruppeleder) er professor, dr. art. i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser omfatter; vitenskapshistorie, visuell kulturstudier, retorikk, kunst- og tolkningsteori (og deres historie), erindringsstudier, fromhetsstudier og synets og sansningens historie i middelalder og tidlig nytid, museologi. Han er medlem av The European Network on the Instruments of Devotion. 

 

 

 

Jørgen Bakke er førsteamanuensis/Dr.art i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser omfatter bl.a landskapsarkeologi i middelhavsområdet, antikk gresk og bysantinsk hagekultur, reiselitteratur og visualisering av natur i tidlig vitenskap. Han er medlem av styringsgruppen for Nordisk bysantinsk nettverk og medprosjektleder for det arkeologiske feltprosjektet Sites in Marginal Landscapes i Tegea, Hellas.

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Slaattelid er professor/dr. art. i vitenskapsteori og instiuttleder for Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Han er tidligere visedekan ved Det humanistiske fakultet (2005-2007). Hans forskningsinteresser omfatter vitenskapelige modeller og bilder, forholdet mellom evidens og politikk, humanioras filosofi og tverrvitenskapelighet. Slaattelid var prosjektleder for Imagi(in)ing the Nanoscale, som resulterte i et spesialnummer av Nanoethics "Imag(in)ing the Nanoscale" (August 2011). Han var også prosjektleder og medredaktør for forskergruppens bokprosjekt "Images of Knowledge" (Peter Lang, 2016)

 

 

 

 

 

Trine Krigsvoll Haagensen, MA i medievitenskap og PhD i kunsthistorie ved UiB. Hennes avhandling, Kunnskap om bilder av kunnskap, drøfter bilder og meningsdannelse med utgangspunkt i Planck All-Sky Image (ESA). 

 

 

 

 

 

 

Samantha Smith, har MA i Kunsthistorie og er Ph.D stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Avhandlingen hennes ‘Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe’ undersøker hvordan sansene ble engasjert i produksjonen av bilder som siktet mot distribueringen av ny viten, både innenfor og mellom religiøse og «vitenskapelige» diskurser  i tidlig modernetid. Prosjektet fokuserer på den italienske byen, Bologna, som mellom sent 1500-tall og tidlig 1600-tall hvor sentrale aktører både innenfor den katolske kirke og naturhistorie bidro aktivt til å utvikle en forståelse av bilder og deres evne til å formidle kunnskap, også til de brede lag av folket. Hun er medlem av The European Network of the Instruments of Devotion (ENID)

 

 

 

 

John Ødemark er professor i kulturhistorie og kulturmøter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Han har særlig forsket på tidlig moderne kulturhistorie og kulturfagenes kunnskapshistorie og teori, samt visuell kultur og tegnteori i tidlig moderne etnografi og antropologi. For tiden jobber han med et prosjekt om translasjon i skjæringspunktet mellom medisin, humaniora og kulturteori.

 

 

 

 

Jens Eike Schnall er Dr. phil. i nordisk og tysk frå Universitetet i Göttingen og førsteamanuensis i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen sidan 2013. Forskingsinteressene hans  omfattar bl.a. ensyklopedisk mellomalderlitteratur og vitensorden; litteratur, vitskap & teknologi; kartografihistorie; lærde nettverk og medium (Knowledge_of_the_North); matkulturar i mellomalder og tidleg nytid (Medieval_and_Early_Modern_Food_Cultures); og transformasjonar av det heroiske (Holy_Heroes-Heroic_Saints). Organisasjon av internasjonale konferansar og workshops i Bergen t.d. The 10th Bergen-UK Old Norse Postgraduate Symposium i 2016 (og før), Exploring the Middle Ages (500–1600) i 2015 og, saman med Jonas Wellendorf (University of California, Berkeley), Knowledge of the North: Traditions, Transformations, and Practices of Medieval Scandinavian Learning i 2013-14 (workshops i Bergen og Berkeley, seed grant frå Peder Sather Center for Advanced Study.

 

Synne Ytre Arne, PhD i allmenn litteraturvitenskap. Avhandlingen hennes, ’Entrances, Exits and Enchanted Dwellings: The Mise En Scène of Interior Space in À la recherche du temps perdu’, drøfter spørsmål om iscenesettelse, introspeksjon, tablåer og erindring i Marcel Prousts romanverk, På sporet av den tapte tid (1913-1927). 

 

 

 

 

 

 

Stephan Kuhn, har en MA i kunsthistorie og er Ph.D stipendiat ved Universitetsmuseet i Bergen. I sin avhandling undersøker han de middelalderske alterdekorasjoner fra det 12.-14. århundre. Hans utgangspunkt er kirkekunstsamlingen fra Universitetsmuseet i Bergen, som er en av de mest fremragende samlinger av middelaldersk kunst i Europa. Gjenstandene kommer fra norske kirker, men de representerer så sjeldne gjenstandstyper at de er vesentlige for forståelsen av Middelalderens europeiske alterdekorasjoner og visualiseringer av tro. Kuhn er også medlem av forskergruppen The European Network of the Instruments of Devotion (ENID).   

 

 

 

Justin Kroesen er professor i kulturhistorie ved Universitetsmuseet i Bergen og er ansvarlig for kirkekunstsamlingen. Han spesialiserer seg på kristendommens materielle kultur. Kroesens forskningsinteresser er arkitektur, innredning og bilder i middelalderlige og tidlig-moderne kirker i Vest-Europa. Spesifikke temaer er middelalderlige altertavler i Spania, overlevende før-reformatoriske gjenstander i nederlandske middelalderkirker, tabernakler, kalkskjermer og sidealtere i Sentral- og Nord-Europa, samt behandlingen av middelalderkirkeinteriør inn lutherske områder etter reformasjonen. Han er medlem av, og coordinator for, The European Network of the Instruments of Devotion (ENID).

 

 

 

 

 

 

Zuzana Stankovitsová er Magister i oversettelsesstudier fra Comenius-universitetet i Bratislava og MA i islandske middelalderstudier fra Universitetet på Island. Hun er PhD-stipendiat i norrøn filologi ved LLE. I avhandlingen undersøker hun håndskriftoverleveringen til den islandske Króka-Refs saga. En stor del av de bevarte håndskriftene ble kopiert på 1600-tallet, i kjølvannet av humanismens økte interesse for norrøne litterære tekster. Stankovitsovás forskningsinteresse inkluderer islendingesagaer, det overnaturlige i norrøn litteratur og håndskriftkultur i middelalderen og tidlig moderne tid. 

 

 

 

 

 

 

 Jacolien Wubs, MA i Kunst Historie, er stipendiat ved Universitetet i Groningen, Nederland. Hennes prosjekt forsker skrift-altartavler og -malerier i den nederlanske kirken etter reformasjonen. Hun har tidligere vært på forskningopphold ved UiB for å se nærmere på protestant skrift-altartaveler i et ´nordsjø´ perspektiv. Jacolien er også medlem av The European Network of the Instruments of Devotion (ENID). 

 

 

 

 

 

Juliane Tiemann, har MA i allmenn lingvistikk fra Humboldt-Universität zu Berlin og BA i germanistikk og nordisk fra Humboldt-Universität zu Berlin og Universitetet i Bergen. Hun spesialiserer seg på teoretisk og historisk lingvistikk. Siden 2017 er hun PhD-stipendiat i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. I avhandlinga undersøker hun den syntaktiske variasjonen i gammelnorsk ved bruk av informasjonsstrukturelle analyser. Informasjonsstruktur er et komplekst fenomen som opererer på flere lingvistiske nivåer og derfor krever et multimodalt annotert korpus. Det er del av forskningsprosjektet hennes å bygge opp et slikt korpus for teksten Konungs skuggsjá(AM 243 bα fol., det norske hovedhåndskriftet). Tiemanns forskningsinteresse inkluderer bl.a. komparativ lingvistikk, eldre germanske språk, språkendring og språk og struktur i norrøn diktning. Tiemann er også medlem av Society for Indo-European Studiesog Societas Linguistica Europaea (SLE). 

 

Helen F. Leslie-Jacobsen forsker innenfor norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Forskningsinteressene hennes omfatter de norske og islandske rettskulturene fra 13.-17- århundre (særlig håndskrifter og oversettelse), legendariske sagaer og eddadikt (PhD fra 2012, «Prose Contexts of Eddic Poetry, Especially in the fornaldarsögur»). Hun arrangerer en årlig, fire dager lang internasjonal konferanse rettet mot MA studenter og stipendiater, dannet nettverket NECRON (Network of Early Career Researchers in Old Norse), og er redaktør i tidsskriftetRMN Newsletter. 

 

 

 

 

Sjur Haga Bringeland har MA i utøvende musikk (blokkfløyte) fra Griegakademiet, Universitetet i Bergen, og MA i musikkvitenskap fra Institut für Musikwissenschaft / Bach-Archiv, Universität Leipzig. Som universitetsstipendiat ved Senter for Griegforsking, Fakultet for kunst, musikk og design, skriver han PhD-avhandlingen «J.S. Bach-resepsjonen i Noreg ca. 1900-1950», der det undersøkes hvilken påvirkning Bachs musikkverker hadde på norsk musikkliv og norske komponister i perioden. Hans forskningsinteresser spenner fra antikken og middelalderens musikkforståelse, barokkens musikalske retorikk til politisk-ideologiske strømninger i den musikalske modernismen. Ved siden av forskingen er han frilansmusiker og musikkanmelder i ukeavisen Dag og Tid.

 

 

 

 

Aidan Conti er professor i latin ved Universitetet i Bergen. Siden han tok doktorgraden sin ved University of Toronto i 2004 har han publisert primært om tidlig middelalderens prekener og deres håndskrifter som var ment for å formidle kunnskap særlig fra bibelen til lekfolket. For tiden forsker han på følelsesmessige (affektive) tilnærminger til før-moderne tid og det vi ønsker fra fortiden.

 

 

 

 

 

David Carrillo-Rangel er universitetsstipendiat ved LLE, Universitetet i Bergen. Hans avhandling har tittelen 'Performing Visions: Queer Visionary Discourses, Materiality and Authority i Birgitta of Sweden's Revelationsin Birgitta of Sweden's Revelations in the 14th and 15th Centuries', hvor han bruker queertheory til manuskriptstudier. Han har utgitt ulike artikler om åndelighet i middlealderen, sammenlignende-litteratur og sirkulasjon av manuskripter som kunnskapssirkulasjon . Han har co-redaktør til volumene Sensual and Sensory Experiences in the Middle Ages (Cambridge Scholar Publishing: 2017) og Touching, devotional Practices og Visionary Experience in Late Middle Ages (London: Palgrave Macmillan kommende), hvor han har også bidratt med kapitell "Inside the Frame: Making of Queer Visionary Discourses". Hans forskningsinteresser spenner fra middelalderlatin til kulturanalyse, manuskriptstudier til Queer studier. Han har en spesiell interesse for forskningsformidling og har vært involvert i ulike aktiviteter for å engasjere seg i moderne kultur og formidling til et bredt publikum.

 

 

 

Kristian Reinfjord er arkeolog og doktorgradsstipendiat i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier på en avhandling om norsk middelalderarkitektur. Avhandlingen undersøker organisering av steinteknologi og politisk bruk av arkitektur blant geistlige eliter på Østlandet. Reinfjord har permisjon fra stilling som seksjonsleder og konservator ved Anno museum avdeling Domkirkeodden på Hamar. Hans interesser er bygningsarkeologi, arkitekturhistorie og byggeskikk.

 

 

 

Rebeca Franco Valle er stipendiat ved Instituttet for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, universitet i Bergen og forsker på arkeologi og kunsthistorie i vikingtiden. Hennes prosjekt undersøker den teknologiske og kulturelle utviklingen som produserer de skiftene vi kjenner i dag som Mammen- og Ringerike-stiler i yngre vikingtid.

 

 

 

 

 

 

Maria Luiza Pietraszek (MA, Kunsthistorie) er vitenskapelig assistent for kunsthistorie ved Universitet i Bergen. Fagfeltet hennes er kunst i middelalderen og knyttet til erindring og bilders handlekraft. Hvordan bilder kan agere og virke på betrakteren.

 

 

 

 

 

Stefan Drechsler er postdoktor i middelalderstudier ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser ligger innen norrøn filologi og kunsthistorie, og han har publisert en rekke artikler og bokkapitler om tverrfaglige og aspekter av middelalderens skandinaviske og engelske manuskriptkulturer.