Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Styringsgruppe for UIB AI

Styringsgruppen skal bidra til å styrke og synliggjøre UiB sin posisjon innenfor AI i bredden av universitetets disipliner.

Hovedinnhold

Bakgrunn

I februar 2021 utnevnte UiBs ledelse en arbeidsgruppe som skulle gi anbefalinger til de overordnede strategiske mulighetene for oppbygging av fagfeltet kunstig intelligens ved UiB. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i juni 2021 med følgende anbefaling:

UiB organiserer sin innsats innenfor dette feltet under navnet UiB AI, for å koordinere og binde sammen eksisterende aktivitet, legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ og samarbeid og systematisk synliggjøre og markedsføre aktiviteten.

Styringsgruppen

Ledelsen ønsker å følge opp rapporten ved å opprette en styringsgruppe for UiB AI. I første omgang oppnevnes gruppen for perioden august 2021-desember 2022.

Styringsgruppens medlemmer er:

Tore Burheim, IT-direktør (observatør)
Mathilde Holm, programdirektør for digitalisering (observatør)

 

Mandat

  • Styringsgruppen skal bidra til å styrke og synliggjøre UiB sin posisjon innenfor AI i bredden av universitetets disipliner
  • Styringsgruppen skal sørge for en hensiktsmessig oppfølging av rapporten levert av arbeidsgruppe for UiBs AI-satsing innenfor budsjettrammer som er bestemt av UiBs ledelse og eventuell eksternfinansiering.
  • I første omgang bes styringsgruppen sørge for iverksetting av aktivitetene skissert for år 1 i rapporten.

I tillegg vil styringsgruppen ha ansvar for:

  • Synliggjøring og styrking av UiBs engasjement i NORA-samarbeidet, og bekjentgjøring av NORA-ressurser for alle studenter og kolleger ved UiB.
  • Oppfølging av tidligere kontakt med TMS for en delfinansiering av AI Bergen.

Styringsgruppen rapporterer til rektor og utarbeider årlig en kortfattet statusrapport som oversendes universitetsledelsen.