Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Seksjon for eksternt finansiert virksomhet og juridisk rådgivning

 

Arbeidsfelt

     Ekstern finansiering:

 • Pådriverrolle overfor UiBs fagmiljøer mht. mobilisering og forberedelser av prosjektsøknader
 • Løpende informasjon om utlysninger om forskningsmidler
 • Koordinerer søknadsprosesser som krever prioritering på institusjonsnivå og store institusjonelle forpliktelser 
 • Har ansvar for langsiktig oppfølging av større satsninger hvor forskningsfinansierende institusjoner stiller krav til institusjonell oppfølging ved UiB
 • Bidra til BOA-team arbeid
 • Dialog med hoved forsknings finansierendekilder (EU, NFR, BFS, osv)
 • Sammarbeide med UiBs Brusselskontor
 • Deltar i nettverk av interesse for UiB
 • LEAR for UiB

     Juridisk saksfelt:

 • Kontrakter (slik som forskningskontrakter, intensjonsavtaler, taushetserklæringer, samarbeidsavtaler, avtaler om biologisk materiale (MTA) etc.)
 • Forhandling, rådgivning og oppfølging av forskningskontrakter
 • Regelverk
 • Nære samarbeidspartnere og randsone
 • Næringsliv og innovasjon
 • Immaterielle rettigheter (IPR)

     Øvrige

 • Sekretariatsfunksjon for infrastrukturutvalg og lederforum for innovasjon

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.