Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Worldwide Universities Network

Worldwide Universities Network (WUN) er en organisasjon som arbeider for å fremme forskningssamarbeid og mobilitet av forskere og studenter mellom medlemsuniversitetene.

Om nettverket:

 • Globalt nettverk 

 • Etablert i 2000 

 • 19 medlemsuniversiteter i 12 land på 5 kontinenter 

 • Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid av global betydning mellom medlemsuniversitetene 

 • Støtte etableringen av WUN forskningsgrupper som kan initiere nye 
interdisiplinære WUN Global Challenge forskningsprogrammer og bistå 
forskerne med innhenting av eksterne forskningsmidler. 

 • Utvikle samarbeid og partnerskapsavtaler med viktige internasjonale 
organisasjoner (WHO, International Organization of Migration, World Bank m.fl.) for å understøtte WUN forskningsgruppenes virksomhet 


Organisasjon: 


 • Partnership Board er nettverkets øverste og besluttende organ. Hvert universitet er representert med sin Rector/Vice-Chancellor/President. Det velges Chair og Steering Group (6 personer) fra styrets medlemmer. Styrets viktigste anliggende er strategi, politikk og veivalg for nettverket 

 • Academic Advisory Group (AAG) er rådgivende organ for styret og kvalitetssikrer den faglige samarbeidsvirksomheten. Hvert universitet er representert med sin prorektor/viserektor eller lignende. Det velges Chair og Steering Group (6 personer) fra gruppens medlemmer. 

 • Coordinator Group består av administrative personer fra hvert medlemsuniversitet som er kontaktpunkt og koordinator for WUN samarbeidet ved sitt hjemuniversitet. De er også kontaktpunkt mellom nettverket og det enkelte universitet, og direkte mellom medlemsuniversitetene. De iverksetter tiltak vedtatt i styret og følger opp forskerne og forskningsprosjektene ved hjemuniversitetet. Det velges Chair og Deputy Chair fra gruppens medlemmer. 

 • WUN Secretariat består av 2 personer. Chief Executive er medlem av styret og følger opp styrets arbeid og strategiske valg i den daglige virksomheten. General Manager betjener hovedsakelig AAG og følger opp nettverkets virksomhet med Coordinator Group og medlemsuniversitetene. 


Hovedaktiviteter: 


 • Det interdisiplinære forskningssamarbeidet er sentrert rundt de fire prioriterte WUN Global Challenge samarbeidsområdene:
- Responding to Climate Change
- Public Health (non-communicable diseases) 
- Understanding Cultures 
- Global Higher Education and Research 

 • Hver Global Challenge er understøttet av en ressursgruppe, Steering 
Group, bestående av universitetsleder, forskere/eksperter og administratorer fra de mest aktive medlemsuniversitetene i dette tematiske forskningssamarbeidet. 

 • For å understøtte forskningsprogrammene under de fire Global Challenge områdene, har WUN også etablert fire tverrgående, tematiske ressursgrupper av forskere/eksperter fra medlemsuniversitetene:
- Global China group 
- Global Africa group - Economics group
- Big Data group 

 • Annual Conference er en stor faglig 2-dagers konferanse som avholdes hvert år i forkant av WUN årsmøtet. Konferansen er knyttet til et av de tematiske Global Challenge områdene og en rekke eksterne WUN samarbeidspartnere fra internasjonale organisasjoner, industri, forskning, politikk m.m blir invitert og deltar på konferansen sammen med forskere, ledere og andre fra WUN medlemsuniversitetene 

 • Research Development Fund (RDF) er nettverkets såkornmiddel fond for initiering av nye WUN forskningsprosjekter og etablering av interdisiplinære forskningsgrupper i tilknytning til de tematiske Global Challenge områdene. RDF-midler utlyses årlig og prosjekter velges ut på kompetitivt grunnlag. Hvert WUN universitet kan fremsende maksimum tre søknader som ledes av forsker fra vedkommende universitet. Om lag 15 nye prosjekter og forskergrupper initieres hvert år. 

 • Research Mobility Program (RMP) er nettverkets program for utveksling av forskere (særlig stipendiater og unge forskere!) mellom medlemsuniversitetene. Formålet er å bygge/videreutvikle kontakt og samarbeid mellom forskere/forskningsgrupper ved WUN universitetene, samt bidra til å utvikle yngre forskeres internasjonale nettverk og karriere. Hvert WUN universitet gir støtte (reise og opphold) til egen stipendiat/forsker som innvilges et ‘RMP-grant’. 

 • WUN nettverket og medlemsuniversitetene stiller til rådighet ressurser (penger og personell) for WUN forskerne og forskningsgruppene til å avholde diverse internasjonale symposium, konferanser, seminarer og workshops tilknytning til WUN forskningssamarbeidet. 


UiBs deltakelse: 


 • UiBs faglige ledelse, forskere, stipendiater og forskningsadministratorer deltar aktivt i WUN samarbeidet og nettverkets virksomhet og aktiviteter. Gjelder representasjon, verv, arrangementer, forskning m.m. 

 • UiB forskere og stipendiater deltar p.t. i 19 WUN forskningsprosjekter og interdisiplinære forskningsgrupper innenfor de fire tematiske Global Challenge områdene. 

 • 2 av forskningsprosjektene og forskningsgruppene ledes av UiB forskere. 

 • Gjennomsnittlig 2 yngre UiB forskere innvilges hvert år et ‘RMP-grant’ fra 
UiB for støtte til reise og forskningsopphold ved et annet WUN universitet. 
UiB kontakt: 


Mer informasjon er tilgjengelig på de engelske sidene for nettverket.